Hotărârea nr. 300/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. AVIATOR MUNTENESCU NR.18A DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. AVIATOR MUNTENESCU NR.18A DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, RaportuI Comisiei nr. 5- Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 91700/15.07.2004;

Vazand H.CX.M. nr. 296/2001, Dispozitia nr. 186/02.02.2004 a Primarului Municipiului Constanta, Protocolul nr.1790/19.02.2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta si Procesul verbal de predare-primire nr. 17957/20.02.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Artl - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului, situat in str. Aviator Muntenescu nr.lSA, compus din constructie (trei camere, dependinte si garaj) si teren in suprafata indiviza de 150,00 mp, cu numar de inventar 15716 si valoare de inventar 1.364.495 lei.

Art.2-.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Marinescu Neculai si Rada, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Calugareni nr.42A, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                      CONTRASEMNEAZA

                                                               SECRET AR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
 
NR 300/02.08.2004

Bd.Tomisnr. 5hFax: 0040- 41 -708101; Tel: 0040-41-708105:8700 CONSTANTA -ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRTMARIA MUNICIPnJLUl CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONTU

SERVICIUL PATRTMONIU

NR.91700 /15.07.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in Str. Aviator Muntenescu nr.l8A din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului

Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 1305 este consemnat imobil situat in Aviator Muntenescu nr.lSA, nr de inventar 15716 si val. de inventar 1.364.495 lei.

Prin Dispozitia nr. 186/02.02.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. Aviator Muntenescu nr. 18 A,compus din trei camere, dependinte, garaj si teren aferent in suprafata indiviza de 150,00 mp.

Prin Protocolul de predare primire nr.1790/19.02.2004, R.A.E.D.P.P.Constanta preda imobilul situat in Str. Aviator Muntenescu nr.lSA, iar prin Procesul verbal de predare primire nr. 17957/20.02.2004 se preda terenul in suprafata indiviza de 150,00 mp.

Ca urmare; consideram necesara supunerea hi dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din trei camere, dependinte, garaj si teren aferent in suprafata indiviza de 150,00 mp, situat in str. Aviator Muntenescu nr.lSA, cu numar de inventar 15716 si valoare de inventar 1.364.495 lei;


 

DIRECTOR EXECUTIV PATRlMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Verificat
SEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN


Bd. Toiriis nr. 5l:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUN1CIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR-S-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 1305 este consemnat imobil situat in Aviator Muntenescu nr.lSA, nr de inventar 15716 si val. de inventar 1.364.495 lei.

Prin Dispozitia nr. 186/02.02.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. Aviator Muntenescu nr.l8A,compus din trei camere, dependinte, garaj si teren aferent in suprafata indiviza de 150,00 mp.

Prin Protocolul de predare primire nr. 1790/19.02.2004, R.A.E.D.P.P.Constanta preda imobilul situat in Str. Aviator Muntenescu nr.lSA, iar prin Procesul verbal de predare primire nr. 17957/20.02.2004 se preda terenul in suprafata indiviza de 150,00 mp.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;


Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare

privind radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din trei camere, dependinte, garaj si teren aferent in suprafata indiviza de 150,00 mp, situat in str. Aviator Muntenescu nr.lSA, cu numar de inventar 15716 si valoare de inventar 1.364.495 lei;

PRESEO1NTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

I3d. Tomis nr. Sl;Fax: 0(140-41 - 708101: Tel: 0040 -41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA