Hotărârea nr. 3/2004

HOTARAREA PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE (CONSTRUCTII) DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

 

ROMÂNIA
       JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea unor imobile (construcţii) domeniu public al

municipiului Constanta din administrarea municipiului Constanta,

in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara la data de  17.02.2004;
Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 19732/09.02.2004;

Vazind dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si statutul
juridic al acesteia, H.G. nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al
statului si din administrarea Ministerului Sănătăţii si Familiei in domeniul public al
municipiilor, oraşelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective, si
Protocolul nr.66667/27.05.2003 încheiat intre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
si Primăria municipiului Constanta;                                                                               ,

In temeiul prevederilor art.38, lit."f", art.125, alin. l si art.46, alin. l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -Se aproba trecerea unor imobile (construcţii) apatinand domeniului public al municipiului Constanta, din administrarea municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, conform tabelului anexa si planurilor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Construcţiile date in administrare isi păstrează regimul juridic de drept public;

Art.2- Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Spitalului de Boli Infectioase Constanta in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de  27 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI


CONSTANTA
NR.3/ 17.02.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
            PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu prin care se propune trecerea din administrarea municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a unor imobile (construcţii) aparţinând domeniului public al municipiului Constanta;

Avind in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

Văzând dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Initiez proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile (construcţii) domeniu public al municipiului Constanta,din administrarea Municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.


                            
PRIMAR,
                   RADU STEFAN MAZARE

 

  românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia patrimoniu

serviciul patrimoniu

Nr.19732/ 09.02.2004

REFERAT

Avind in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

Vazind, dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Prin H.G. nr.866/16.08.2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului sănătăţii si familiei in domeniul public al municipiilor, oraşelor si comunelor si in administrarea Consiliilor locale respective, spitalul Clinic de Boli Infectioase a trecut in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta si a fost preluat prin Protocolul nr.66667/27.05.2003 incheiat intre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta si Primăria Municipiului Constanta.

In conformitate cu art.46, alin. l din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, propunem aprobării Consiliului Local al municipiului Constanta, proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile (construcţii), domeniu public al municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta, conform tabelului :


Nr. Crt

Denumirea Imobilelor (construcţii)

Elemente de identificare

Supr. Construita conf. măsurători

Valoarea de inventar (mii lei)

Obs.

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr. 100

 

 

 

 

-

-Clădire:

 

 

 

 

 

subsol+parter+2etaj e

 

 

 

1.

Clădire -clinica infectioase I -clinica infectioase II -clinica infectioase

-construcţie: fundaţie beton, pereţi cărămida, planseu beton armat, invelitoare din tabla

-S.C.=

1373,25 mp

6.699

 

 

copii

-data construcţiei: 1938,

 

 

 

 

 

preluat in 20.09. 1 973

 

 

 

 

 

-vecini: Str. l Decembrie

 

 

 

 

 

1 91 8, B-dul Ferdinand,

 

 

 

 

 

Secţia Medicala

 

 

 

 

Clădire

Adresa: B-dul Ferdinand  nr.100

 

 

 

 

 

-Staţie de clorinare a

-Clădire: parter

SC = 360,61 mp

 

 

 

apei

Construcţie:

 

 

 

2.

 

Bazin beton si zidărie de

 

 

 

 

 

cărămida

 

 

 

 

 

-Vecini: Policlinica 2,

 

 

 

 

 

B-dul IC Bratianu, blocuri

 

 

 

 

 

locuinţe, Radiologie

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr. 100

 

 

 

 

 

-Clădire: parter

 

 

 

 

 

-Construcţie:

 

 

 

 

 

Pereţi din zidărie de

 

 

 

3.

Clădire -centrala termica

cărămida, şarpanta din lemn cu invelitoare din  tigla

-SC =150,38 mp

128

 

 

 

-Data construcţiei: 1960

 

 

 

 

 

-Vecini: B-dul

 

 

 

 

 

1 Decembrie, Clinica

 

 

 

 

 

infectioase, clădire poarta

 

 

 


Beciuri

Clădire -Casa Elena


Adresa: B-dul Ferdinand

nr.100

Vecini: B-dul Ferdinand,

clădire centrala termica

Adresa: B-dul Ferdinand nr.100

Clădire: parter Vecini: Loc dejoacă, parcare, platforma, B-dul l Decembrie


189,24 mp

SC=55,75 mp


12.000


 


7.


Teren loc joaca

Clădire psihiatrie (catedra de anatomie Facultăţii de medicina)

Construcţie -Secţia exterioara sanatoriala boli infectioase copii I

SIDA


Adresa: B-dul Ferdinand

nr.100

-loc dejoacă ingradit

pentru copiii infestaţi

HIV/SIDA

-Vecini: Casa Elena,

platou,B- dul l Decembrie

Adresa: B-dul Ferdinand

nr. 100

-Clădire: subsol+parter

-construcţie: fundtie piatra, pereţi cărămida, planseu de

lemn, invelitoare din

tabla

-data construcţiei: 1913,

preluat in 22.04.2003

-vecini: Clădire secţie

infectioase, B-dul

Ferdinand, grup

electrogen, ateliere_____

Adresa: Str. Ion lonescu

de la Brad

-Clădire:

subsol+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din placi beton, planseu

beton si hidroizolatii,

invelitoare

Data construcţiei 1930

-vecini:


-SC - 232,30 mp

-SC =

1203,66 mp

-SC = 351,33 mp


500

1.791

1.208


Str. Ion lonescu de la Brad, case particulare


9.

10


Construcţie

-Secţia exterioara

sanatoriala boli

infectioase copii II

SIDA

-CASA SPERANŢEI

Construcţie -Compartiment exterioar spitalizare de zi HIV/SIDA


Adresa: Str. Prelungirea

Liliacului

-Clădire:

subsol tehnic+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din cărămida, planseu

beton armat si

hidroizolatii

Data construcţiei :1990

-vecini:

Str. Prel. Liliacului, cresa

nr.15, blocuri locuinţe

Adresa: Str. Prelungirea

Liliacului

-Clădire:

subsol tehnic+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din cărămida, planseu

beton si hidroizolatii

Data construcţiei :1990

-vecini:

Str. Prel. Liliacului,

Clinica de zi SIDA copii,

blocuri locuinţe


SC = 300,13 mp

SC = 387,06 mp


918

1.012


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU Ing. Daniela Ramona Petcu Lovin


ŞEF SERV. PATRIMONIU Daniela GHERLAN


 


ŞEF SERV. JURIDIC


SERV. PATRIMONIU


 


Andrei SOZANSKI


Nelu MOCANU


Gabriela RADU

TABEL ANEXA LA H.C.L.M.NR.3/ 17.02.2004


 

 

 

 

 

Nr. Crt

Denumirea Imobilelor (construcţii)

Elemente de identificare

Supr. Construita conf. măsurători

Valoarea de inventar (mii lei)

Obs.

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr. 100

 

 

 

 

 

-Clădire:

 

 

 

 

 

subsol+parter+2etaj e

 

 

 

 

 

-construcţie:

 

 

 

 

Clădire -clinica infectioase I

fundaţie beton, pereţi cărămida, planseu beton armat, invelitoare din tabla

-S.C.=

1373,25 mp

 

-

1.

-clinica infectioase II -clinica infectioase copii

-data construcţiei: 1938, preluat in 20.09. 1973 -vecini: Str. 1 Decembrie 1918, B-dul Ferdinand, Secţia Medicala

 

6.699

i

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr.100

 

 

 

2.

Clădire -Staţie de clorinare a apei

-Clădire: parter Construcţie: Bazin beton si zidărie de cărămida -Vecini: Policlinica 2, B-dul IC Bratianu, blocuri locuinţe. Radiologie

SC =

360,61 mp

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr. 100

 

 

 

 

 

-Clădire: parter -Construcţie:

 

 

 

 

 

Pereţi din zidărie de

 

 

 

3.

Clădire -centrala termica

cărămida, şarpanta din lemn cu invelitoare din ţigla -Data construcţiei: 1960

-SC =150,38 mp

128

 

 

 

-Vecini: B-dul

 

 

 

 

 

1 Decembrie, Clinica infectioase, clădire poarta

 

 

 

4.

Beciuri

Adresa: B-dul Ferdinand nr.100 Vecini: B-dul Ferdinand, clădire centrala termica

SC =

189,24 mp

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr.100

 

 

 

5.

Clădire -Casa Elena

Clădire: parter Vecini: Loc dejoacă, parcare, platforma, B-dul 1 Decembrie

SC=55,75 mp

12.000

 :

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr.100

 

 

 

6.

Teren loc joaca

-loc dejoacă ingradit pentru copiii infestaţi HIV/SIDA

-SC = 232,30 mp

500

 

 

 

-Vecini: Casa Elena, platou,B- dul 1 Decembrie

 

 

 

 

 

Adresa: B-dul Ferdinand

 

 

 

 

 

nr. 100

 

 

 

 

 

-Clădire:

 

 

 

7.

Clădire psihiatrie (catedra de anatomie Facultăţii de medicina)

subsol+parter -construcţie: fundtie piatra, pereţi cărămida, planseu de

lemn, invelitoare din

 

 

 

SC = 1203,66 mp

1.791

 

 

 

tabla

 

 

 

 

 

-data construcţiei: î 9 1 3,

 

 

 

 

preluat m 22.04.2003

 

 


-vecini: Clădire secţie infectioase, B-dul Ferdinand, grup electrogen, ateliere


Construcţie -Secţia exterioara 8.      sanatoriala boli infectioase copii I SIDA

Construcţie

-Secţia exterioara

sanatoriala boli

infectioase copii II

SIDA

-CASA SPERANŢEI

Construcţie -Compartiment exterioar spitalizare de zi HIV/SIDA


Adresa: Str. Ion lonescu

de la Brad

-Clădire:

subsol+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din placi beton, planseu

beton si hidroizolatii,

invelitoare

Data construcţiei 1980

-vecini:

Str. Ion lonescu de la

Brad, case particulare

Adresa: Str. Prelungirea

Liliacului

-Clădire:

subsol tehnic+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din cărămida, planseu

beton armat si

hidroizolatii

Data construcţiei :1990

-vecini:

Str. Prel. Liliacului, cresa

nr. 15, blocuri locuinţe

Adresa: Str. Prelungirea

Liliacului

-Clădire:

subsol tehnic+parter+etaj

Fundaţie de beton, pereţii

din cărămida, planseu

beton si hidroizolatii

Data construcţiei: 1990

-vecini:

Str. Prel. Liliacului,

Clinica de zi SIDA copii,

blocuri locuinţe


-SC = 351,33 mp

SC = 300,13 mp

SC = 387,06 mp


1.208

918

1.012