Hotărârea nr. 298/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. I.GH. DUCA NR.47 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICTPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. I.GH. DUCA NR.47 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din
data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 91900/16.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispozitia nr.505/04.03.2004 a Primaruhii Municipiului Constanta, Protocolul nr.2725/11.03.2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta si Procesul verbal de predare-primire nr.40631/22.03.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului, situat in in str. I.Gh.Duca nr.47, compus din constructie (locuinta In suprafata de 95,46 mp si anexe in suprafata de 14,86 mp) si teren in suprafata de 225,40 mp, cu numar de inventar 12171 si valoare de inventar 259.000 lei.

Art.2-.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Caciula Neculae Traian, cu domiciliul ales in municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.146, bl.TD3A, sc.A, etl,ap.3, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                    CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR298/02.08.2004

Bd. Tomis nr. 51 iFax: 0040 -41 - 708101: Teh 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIIIL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.Ja pozitia 920 este consemnat imobil situat in str. I.Gh. Duca nr.47, nr de inventar 12171 si val. de inventar 259.000 lei.

Prin Dispozitia nr.505/04.03.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. I.Gh.Duca nr.47, compus din constructie (locuinta in suprafata de 95,46 mp si anexe in suprafata de 14,86 mp) si teren aferent in suprafata de 225,40 mp.

Prin Protocolul de predare primire nr.2725/11.03.2004, R.A.E.D.P.P.Constanta preda imobilul situat in Str. I.Gh. Duca nr.47, iar prin Procesul verbal de predare primire nr.40631/22.03.2004 se preda terenul in suprafata de 225,40 mp.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare

privind radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din constructie (locuinta in suprafata de 95,46 mp si anexe in suprafata de 14,86 mp) si teren aferent in suprafata de 225,40 mp., situat in str. I.Gh.Duca nr.47, cu numar de inventar 12171 si valoare de inventar 259.000 lei.

Bd. Tomis nr. 5 LFax: 0040 -41 - 708101: Tel: 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIUROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIAMUMCIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.91900/16.07.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in Str. I.Gh. Duca nr.47 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.Ja pozitia 920 este consemnat imobil situat in str. I.Gh. Duca nr.47, nr de inventar 12171 si val. de inventar 259.000 lei.

Prin Dispozitia nr.505/04.03.2004 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. I.Gh. Duca nr.47,compus din constructie (locuinta in suprafata de 95,46 mp si anexe in suprafata de 14,86 mp) si teren aferent in suprafata de 225,40 mp.

Prin Protocolul de predare primire nr.2725/11.03.2004, R.A.E.D.P.P.Constanta preda imobilul situat in Str. I.Gh. Duca nr.47, iar prin Procesul verbal de predare primire nr.40631/22.03.2004 se preda terenul in suprafata de 225,40 mp.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul - bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat. al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din constructie (locuinta in suprafata de 95,46 mp si anexe in suprafata de 14,86 mp) si teren aferent in suprafata de 225,40 mp, situat in str. I.Gh. Duca nr.47, cu numar de inventar 12171 si valoare de inventar 259.000 lei.


 

 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


SEE SERV. JURIDIC
Andrei Sozanski


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 


 

Daniela GHERLAN


Verificat

 SEF SERV. PATRIMONIU,

 Bel. Tomisnr 5l;Fax:0040    41 - 708101: Tel: 0040 -41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA