Hotărârea nr. 297/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN CEL MARE NR.70 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN CEL MARE NR.70 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRJVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 92001/16.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispozitia nr.3158/14.11.2003 a Primarului Municipiului Constanta, Protocolul nr.l 1596/28.11.2003 si Actul Aditional nr.514/20.01.2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta si Procesul verbal de predare-primire nr.14415/23.01.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului, situat in str. Stefan cel Mare nr.70 colt cu str. I.Gh.Duca, compus din constructie in suprafata de 232,39 mp si teren aferent in suprafata de 449,31 mp, cu numar de inventar 10975 si valoare deinventar 1.271.806 lei.

Art.2-.Compartimentul comisiUor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Doicescu Dragos Nicolae, Stanescu Margareta, Kristine Nicolau Therese, Demetra Nicolau Keane, Assimakis Nicolau si Eugenia Nicolau, cu domiciliul ales in municipiul Constanta, str. Maior Sonru nr.5,ap.3, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.


Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.


PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                    CONTRASEMNEAZA

 

                                                            SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA

NR 297/02.08.2004

Bd. Tomis nr. ShFax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPniL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.S-JURDDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiuVui Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 490 este consemnat imobil situat in str. Stefan eel Mare nr.70 colt cu str.I.Gh. Duca, nr de inventar 10975 si val. de inventar 1.271.806 lei.

Prin Dispozitia nr.3158/14.1 1.2003 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. Stefan cel Mare nr.70 colt cu str. I.Gh.Duca , compus din constructie si teren aferent in suprafata de 449,31 mp.

Prin Protocolul de predare primire nr. 11 596/28. 11. 2003 si Actul Aditional nr.514/20.01.2004, R. A. E.D. P. P. Constanta preda imobilul situat in Str. Stefan eel Mare nr.70 colt cu str. I.Gh. Duca, iar prin Procesul verbal de predare primire nr. 14415/23.01.2004 se preda terenul in suprafata de 449,31 mp.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Jiiridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare

privind radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din constructie si teren aferent in suprafata de 449,31 mp., situat in str. Stefan eel Mare nr.70 colt cu str.I.Gh.Duca, cu numar de inventar 10975 si valoare de inventar 1.271.806 lei.

PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

BdTomisnr. 5!;Fax:Q040- 41 - 70S10L; Tel: 0040 - 41 - 708105: SpOfi CONSTANTA- ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRTMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRTMONIU

SERVICIUL PATRTMONIU

NR. 92001/16.07.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in Str. Stefan cel Mare nr.70 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 ;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E,D.P.P.,la pozitia 490 este consemnat imobil situat in str, Stefan cel Mare nr.70, nr de inventar 10975 si val. de inventar 1.271.806 lei.

Prin Dispozitia nr.3158/14.11.2003 a Primarului Municipiului Constanta, s-a restituit imobilul situat in Constanta, str. Stefan cel Mare nr.70 colt cu str. I.Gh. Duca, compus din constructie in suprafata de 232,39 mp si teren aferent in suprafata totala de 449,3 Imp.

Prin Protocolul de predare primire nr.11596/28.11.2003 si Actul Aditional nr.514/20.01.2004, R. A, E.D. P. P. Constanta preda imobilul situat in Str. Stefan cel Mare nr.70 colt cui str. I.Gh.Duca, iar prin Procesul verbal de predare primire m-. 14415/23.0 1.2004 se preda terenul in suprafata de 449,3 1 mp.

Ca urmare, consideram -necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului compus din constructie in suprafata de 232,39 mp si teren aferent in suprafata de 449,31 mp, situat in str. Stefan eel Mare nr.70, cu numar de inventar 10975 si valoare de inventar 1.271.806 lei.


 


 

 


Verificat

 SEF SERV. PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Daniela GHERLANBd.Toini5tir.5I:Fax: 0040-41-708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA