Hotărârea nr. 292/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. TRAIAN NR.41 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. TRAIAN NR.41  DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul  Local al  Municipiului  Constanta,  intrunit in sedinta ordinara din data

De 02.08.2004;

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 83472/25.06.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispozitia nr.2850/09.10.2003, Protocolul de predare nr.4179/01.04.2004 a R.A.E.D.P.P.

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M- nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Traian nr.41, compus din constructie (subsol, parter, etaj si mansarda) si teren in suprafata de 182,14 mp, cu nr. de tnventar 10457 si val. de inventar 817.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare d-lor Bedivan Gheorghe cu domiciliul in Constanta, str. N. lorga nr.28, bLBM6B, et.4, ap.16, Bedivan Stere cu domiciliul in Constanta, str. Suceava nr.10, bl.Ul, et.3, ap.62, Bedivan Maria cu domiciliul in Bucuresti, str. Cuza Voda nr.144, bl.35, sc.A, et.l, ap.2, Satrapelea Maria cu domiciliul in Constanta, b-dul Tomis nr.261, bl, T3, et.3, ap.10, Petrescu Doina Glicheria cu domiciliul in Constanta, b-dul Tomis nr.287, bl.T!2, sc.A, et.5, ap.21, Directiei Patrimoniu, Directiei Finanriare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                    CONTRASEMNEAZA

                                       SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR 292/02.08.2004

Bd. Tomis nr. SI:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 •• 41    708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR5-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Adminisrratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu nr. 83472/25.06.2004, prin care se propune radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M, nr,296/2001 a imobilului situat in str.Traian nr.41
Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare

privind radierea din Inventarul bunurifor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr,296/2001 a imobilului situat in str. Traian nr.41, cu numar de inventar 10457 si valoare de inventar 817.000

PRESEDINTE COMISTA NR.5

DANUT MOISOIU

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040    41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAromania

judetul constanta

prtmaria municipiului constanta

directia patrtmoniu

serviciul patrimoniu

NR.83472/25.06.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Traian nr.41 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 226 este consemnat imobil situat in str. Traian nr.41, nr de inventar 10457 si val. de inventar 817.000 lei.

Conform Dizpozitiei Primarului municipiului Constanta nr.2850/09.10.2003;

Avand in vedere Protocolul nr.4179/01.04.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul ( constructia formata din subsol, parter, etaj si mansarda) si Procesul verbal de predare primire nr. 132122/24.10.2003 prin care Primaria Municipiului constanta preda terenul in suprafata de 182,14 mp aferent imobilului situat in str. Traian nr.41.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in str.. Traian nr.41, cu nr.

de inventar 10457 si val. de inventar 817 .000 lei.


Verificat
SEF SERV. PATRIMONIU
Daniela Gherlan


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU
Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN

 

d. Tomisnr. 5l:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA