Hotărârea nr. 291/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN CEL MARE NR.92 COLT CU STR. ATELIERELOR NR.4 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

c°nsiliiil


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN GEL MARE NR.92 COLT CU STR. ATELIERELOR NR.4 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local  al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordiuara din data

De 02.08.2004;_______ .

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 83610/25.06.2004, adresa Serviciului Juridic nr.31418/03.05.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Sentinta civila nr.631/2001 a Tribunalului Constanta in dosarul nr.5801/2000, irevocabila, Protocolul de predate nr.1497/13.02.2004 si Actul aditional nr.1946/24.02.2004 a R.A.E.D.P.P., Procesul verbal de predare*imire nr.31418/01.06.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a iraobilului compus din constructii si teren in suprafata de 531,00 mp, situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4, cu nr. de inventar 12568, 12569 si 12446 si val. de inventar 430.000 lei, 679.000 lei, respectiv 65.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare d-nilor Funogea Paula domiciliata in Bucuresti, str. Povernei nr.l 1-13, sector 1, Tintareanu Cristian Mihai, domiciliat in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu nr.40, sector 1, Tantareanu Radu Corneliu, domiciliat in Bucuresti, al. Deda nr.4, bl.Cl, ap.13, sector 2, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                      CONTRASEMNEAZA

                                       SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
 
NR 291/ 02.08.2004

Bd. Tomis nr. 5l:Fax: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040 -41- 708105: 870U CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazind   Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare si Referatul Directiei Patrimoniu nr.83610/25.06. 2004;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intoemit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitiile 1067 si 1068 este consemnat imobil situat in str. Stefan eel Mare nr.92a si nr.92b, nr de inventar 12568 si 12569 cu val. de inventar 430.000 lei, respectiv 679.000 lei, iar la pozitia 1004 este consemnat imobil situat in str. Atelierelor nr.4, nr. de inventar 12446 cu val. de inventar 65.000 lei.

Prin sentinta civila nr.631/17.09.2001 pronuntata de catre Tribunalul Constanta in dosarul nr.5801/2000, reclamanti Funogea Paula, Funogea Miller Andrei, Tantareanu Cristian, Tantareanu Radu Coraeliu, parati fiind Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul Local Constanta, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, R.A.E.D.P.P. Constanta, instanta a admis actiunea dispunand obligarea paratilor sa lase in deplina proprietate si posesie imobilul (compus din teren in suprafata de 531 mp si constructii) situat in str. Stefan eel Mare nr.92 si str. Atelierelor nr.4. Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea cailor de atac ordinare si extraordinare.

Avand in vedere Protocolul nr.1497/13.02.2004 si Actul aditional nr.1946/24.02.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul (constructiile) situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4 si Procesul Verbal de predare primire nr.31418/01.06.2004 prin care Primaria municipiului Constanta preda terenul situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4, in suprafata de 531,00 mp;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind

aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructii si teren in suprafata de 531,00 mp, situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4, cu nr. de inventar 12568, 12569 si 12446 si val. de inventar 430.000 lei, 679.000 lei, respectiv 65.000 lei.

PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

Bd. Tomis nr. 5!;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRTMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.83610/25.06.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Stefan cel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul

privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitiile 1067 si 1068 este consemnat imobil situat in str. Stefan eel Mare nr.92a si nr.92b, nr de inventar 12568 si 12569 cu val. de inventar 430.000 lei, respectiv 679.000 lei, iar la pozitia 1004 este consemnat imobil situat in str. Atelierelor nr.4, nr. de inventar 12446 cu val. de inventar 65.000 lei.

Prin sentinta civila nr.631/17.09.2001 pronuntata de catre Tribunalul Constanta in dosarul nr.5801/2000, reclamanti Funogea Paula, Funogea Muler Andrei, Tantareanu Cristian, Tantareanu Radu Corneliu, parati fiind Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul Local Constanta, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Pub lice, R.A.E.D.P.P. Constanta, instanta a admis actiunea dispunand obligarea paratilor sa lase in deplina proprietate si posesie imobilul (compus din teren in suprafata de 531 mp si constructii) situat in str. Stefan eel Mare nr.92 si str. Atelierelor nr.4. Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea cailor de atac ordinare si extraordinare.

Avand in vedere Protocolul nr.1497/13.02.2004 si Actul aditional nr. 1946/24.02.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul (constructive) situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4 si Procesul Verbal de predare primire nr.31418/01.06.2004 prin care Prrmaria municipiului

BtLTomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


de predare primire nr.31418/01.06.2004 prin care Primaria municipiului Constanta preda terenul situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr,4, in suprafata de 531,00 mp;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructie si teren in suprafata de 531,00 mp, situat in str. Stefan eel Mare nr.92 colt cu str. Atelierelor nr.4, cu nr. de inventar 12568, 12569 si 12446 si val. de inventar 430.000 lei, 679.000 lei, respectiv 65.000 lei.


Verificat
DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU              SEF SERV. PATRfMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN                              Daniela Gherlan

Bd. Tomis nr. 51 :Fax: 0040 - 41    70S 101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA