Hotărârea nr. 287/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. PIATA OVIDIU NR.5 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. PIATA OVIDIU NR.5 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUIPRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 85781/01.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.762/01.09.2003, Procesul verbal incheiat in data de 03.06.2002 a R.A.E.D.P.P. Constanta si Procesul verbal de predare-primire nr.156143/05.02.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Piata Ovidiu nr.5, compus din constructie si teren in suprafata de 103,59 mp, cu nr. de inventar 10474 si val. de inventar 477.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare d-lor Tascu I. Constantin si Maria cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Ion Corvin nr.21, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                    CONTRASEMNEAZA

                                       SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA

 NR 287/02.08.2004

Bd, Tomisnr. 5hFax:0040- 41 - 708JOL: Tc!: 0040    41 - 708105; K70U CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICEPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMIS1A NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bununlor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bununlor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu nr. 85781/01.07.2004, prin care se propune radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str.Piata Ovidiu nr.5.

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza  favorabil  p roiectul de hotarare

privind radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str. Piata Ovidiu nr.5, cu numar de inventar 10474 si valoare de inventar 477.000 lei.

PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

               Bd.Tomisnr. SliFax: 0040--41 - 708101; Tel: 0040 - 41    70S 105; STtfb CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRTMONIU

SERVICIUL PATRTMONIU

NR.                    /01.07.2004

 

REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Piata Ovidiu nr.5 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului

Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 234 este consemnat imobil situat in str. Piata Ovidiu nr.5, nr de inventar 10474 si val. de inventar 477.000 lei.

Conform Contractului de vanzare-cumparare, incheiere de autentificare nr.762/01.09.2003;

Avand in vedere Procesul verbal incheiat in data de 03.06.2002 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul ( constructia) si Procesul verbal de predare primire nr. 156143/05.02.2004 prin care Primaria Municipiului Constanta preda terenul in suprafata de 103,59 mp aferent imobilului situat in str. Piata Ovidiu nr.5.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in str. Plata Ovidiu nr.5, cu nr. de inventar 10474 si val. de inventar 477 .000 lei.

Verificat
DIRECTOR EXECUTlV PATRIMONIU                         SEF SERV. PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN                                             Daniela Gherlan

Elaborat

SEF SERV. JURIDIC                                                                   SERV. PATRIMONIU

Andrei SOZANSKI                                                                               Gabriela RADU

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 -41 -708101: Tel: 0040 -41 -708105: 8700 CONSTANTA -ROMANIA