Hotărârea nr. 286/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA COTEI INDIVIZE DE 1/2 DIN IMOBILUL SITUAT IN ALEEA HORTENSIEI NR.2, BL.G1, SC.A, ET.9, AP.40 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRTVIND RADIEREA COTEI IN DIVIZE DE 1/2 DIN IMOBILUL SITUAT IN ALEEA HORTENSIEI NR.2, BL.Gl, SC.A,ET.9, AP.40 DIN INVENT ARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din
data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 85981/01.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispozitia nr.917/01.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta, Protocolul de predare nr.5511/06.05.2004 a R.A.E.D.P.P.

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a cotei indivize de % din imobilul (apartament), situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40, cu nr. de inventar 16885 si vaL de inventar 586.000 lei.

Art.2 - Compartimenrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare numitei Jelescu Eugenia prin procurist lonita loana cu domiciliul in municipiul Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 100 bl.AL2, sc.C, ap.3l, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regie! Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA

NR 286/02.08.2004

Bd. Tomis nr. SliFax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRTMONIU

SERVICIUL PATRIMONTU

NR.   07.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in Aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului

Constanta


 

SEF SERV.JURIDIC

Andrei Sozanski

 

 In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A,E.D.P.P.,la pozitia 388 este consemnat imobil situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40, nr de inventar 16885 si val. de inventar 586.000 lei.

Prin Dispozitia nr.917/01.04.2004 a Primarului Municipiului Constanta s-a restituit in natura d-nei Jelescu Eugenia cota indiviza de % din imobilul (apartament) situat in municipiul Constanta, aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40, coditionata de achitarea de catre petenta a sumei de 19.355.357 lei cu titlu de sulta.

Avand in vedere Protocolul de predare-primire nr.5511/05.05.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul ( cota de 1/2 din apartament), situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40, si Cbitanta seria TS nr.2505851/08.04.2004 prin care s-a achitat sulta;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40,cu nr. de inventar 16885 si val. de inventar 586.000 lei.


 


Verificat 

 SEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN


Ing. Ramona Daniela Petcu LOVIN


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


Bd. Tomisnr, 5l:Fa\: 0040 - 41 - 70S HI 1: Tel: 0040   41    70SIH5: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr, 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001 ;

Vazind Dispozitia nr.9 1 7/01 .04.2004 a Primarului Municipiului Constanta Referatul Directiei Patrimoniu nr. 85981/16.01.2004

Avand in vedere Protocolul nr.551 1/06.05.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul (cota de /4 din apartament) situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica,  avizeaza  favorabil. proiectul  de hotarare

privind radierea imobilului situat in aleea Hortensiei nr.2, bl.Gl, sc.A, et.9, ap.40, din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001.

Bd. Tomisur. 51 :Fa\: 0040 -41 -708101: Tel: 0040- 41 - 70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU