Hotărârea nr. 285/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA PARTIALA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN BRATESCU NR. 45 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA PARTIALA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN BRATESCU NR. 45 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 86732/05.07.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 186/05.03.2004 si Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.195/10.03.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea partiala din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului (spatii prestari servicii), situat in str. Constantin Bratescu nr.45, cu nr. de inventar 12381 si val. de inventar 10.378.589 lei.

Art.2- Se modifica poz.983 din anexa nr.3 a H.C.L.M. nr.296/2001 in sensul ca sevaciti valoareade inventar 8.991.99 Hei. ••

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre dl. Slavu Lazar cu domiciliul in municipiul Constanta, sos. Mangaliei nr.57, bl. SMI, sc. B, et. 1, ap. 52, si catre dl. Dincu Anghel cu domiciliul in municipiul Constanta, str, Salciilor nr.65, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fast aprobata de  25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA

NR 285/ 02.08.2004

Bti. Tmnis nr. 51:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRTMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRTMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.

 

 

REFERAT

Privind radierea partiala a imobilului situat in Str. Constantin Bratescu nr.45 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,Ia pozitia 983 este consemnat imobil situat in str. Constantin Bratescu nr.45, nr de inventar 12381 si val. de inventar 19.370.580 lei.

Deoarece la acest numar de inventar figureaza imobil compus din teren si constructie S+P+E, in Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001, anexa 3, pozitia 983, cu o valoare totala de 19.370.580 lei, iar prin Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.186/05.03.2004, s-a instrainat spatiul prestari servicii situat la parterul constructiei cu suprafata construita de 18,65 mp, precum si terenul aferent in suprafata indiviza de 11,94 mp, cu val. de inventar 5.207.426 lei, iar prin Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.195/10.03.2004, s-a instrainat spatiul prestari servicii situat la parterul constructiei cu suprafata construita de 17,30 mp, precum si terenul aferent in suprafata indiviza de 11,09 mp, cu val. de inventar 5.171.163 lei va ramane in patrimoniu valoarea totala de inventar 8.991.991 lei.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind:

-    aprobarea radierii partiale din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul
Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului
situat in str. Constantin Bratescu nr.45, cu numar de inventar 12381 si valoare de
inventar 10.378.589 lei (5.207.426 lei + 5.171.163 lei);

-    modificarea pozitiei nr.983 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca
valoarea de inventar va fi 8.991.9914.

 

          DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU  SEF SERVICIU PATRIMONIU

                                                                                   

            Daniela Ramona Petcu Lovin                                   Daniela Gherlan

 

Bd. Tomis nr. 5!:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040    41    70SI05; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


                                     ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


 

RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu nr. 85732/05.07.2004, prin care se propune radierea partiala din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str. Constantin Bratescu nr.45, cu numar de inventar 12381 si valoare de inventar 10.378.589 lei si modificarea pozitiei nr.983 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 8.991.991 lei.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil proiectul de hotarare

privind radierea partiala din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str. Constantin Bratescu nr.45, constituind spatii prestari servicii, cu numar de inventar 12381 si valoare de inventar 10.378.589 lei si modificarea pozitiei 983 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 8.991.991 lei.

PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

 

Bd.Toinisnr. 51:Fax: 0040- 41 -70810!: Tel: 0040 -41- 7081U5: 8700 CONSTANTA -ROMANIA