Hotărârea nr. 282/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. GRIVITEI NR.34 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATU1ESC DOMENTULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUBETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. GRIVITEI NR.34 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATU1ESC DOMENTULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 02.08.2004.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 90873/14.07.2004, adresa Serviciului Juridic nr.146505/11. 12.2003;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001, Sentinta civila nr.645/2000 a Tribunalului Constanta in dosarul nr.3709/2000, irevocabila, Protocolul de predare nr.10915/10.11.2000 a R.A.E.D.P.P si Procesul verbal de predare-primire nr.18268/12.07.2004.

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M nr. 296 / 2001, a imobilului compus din constructie si teren in suprafata de 364,00 mp, situat in str. Grivitei nr.34 (fost nr.36), cu nr. de inventar 10651 si val. de inventar 202.680 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare domnului Mateescu Claudiu-Ioan, cu domiciliul in Bucuresti, str. Rusetu nr.3, bl.3, sc.A, et.2, ap.12, sector 6, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stitnta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de _ consilieri din 27 memhri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                    CONTRASEMNEA2A

                                       SECRETAR, MARCELA ENACHE

 CONSTANTA

NR 282/02.08.2004

BJ, TtMiiisnr 51:Fax: 0040-41 - 70S 101: Tel: 0040    41    70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR-5-JURIDICA


RAPORT

Vazind   Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare si Referatul Directiei Patrimoniu nr.90879/14.07. 2004;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Prin sentinta civila nr.645/2000 pronuntata de catre Tribunalul Constanta in dosarul nr.R3 709/2000, avand ca obiect actiune in revendicare, reclamanta Pioneanu Eugenia, parati fiind Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul Local Constanta, R.A.E.D.P.P. Constanta, D.G.F.P.C.F.S. Constanta, Parfin Ion, instanta a admis actiunea dispunand lasarea in deplina proprietate si posesie imobilul situat in Constanta, str. Grivitei nr.34 (fost nr.36), compus din teren in suprafata de 364,00 mp si constructie P+1 in suprafata de 172,50 mp si anexe in suprafata de 92,00 mp.

Consiliul Local Constanta si Municipiul Constanta prin Primar au declarat apel impotriva sentintei. Prin Decizia Civila nr.131/2001 a Curtii de Apel Constanta, instanta a schimbat in tot sentinta apelata, in sensul respingerii actiunii ca nefondate.

Decizia Curtii de Apel Constanta a fost atacata cu recurs, prin Decizia nr.3060/2002 pronuntata de Curtea Suprema de Justitie, instanta a admis recursul declarat de Pioneanu Eugenia, modificand Decizia nr.131/2001 a Curtii de Apel Constanta, in sensul respingerii ca nefondate a apelurilor declarate de Consiliul Local si Municipiul Constanta prin Primar.

Avand in vedere Protocolul nr.10915/10.11.2000 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in str. Grivitei nr.34 (fost nr.36) si Procesul Verbal de predare primire nr.18268/12.07.2004 prin care Primaria municipiului Constanta preda terenul situat in strGrivitei nr.34, in suprafata de 354,00 mp si Certificatul de mostenitor nr.24/16.06.2003;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza .favorabil proiectul de hotarare privind

aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructie si teren in suprafata de 364,00 mp, situat in str. Grivitei nr.34 (fost nr.36) cu nr. de inventar 10651 si val. de inventar 202.680 lei.

FRESEDINTE COMISIA NR.5


Bd. Tomis nr. 5L;Fax; 0040 - 41 - 70810!; Tel: 0040


DANUT MDISOIU

-41 -708105; TO

0 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PREMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.    /14.07.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Grivitei nr.34 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 340 este consemnat imobil situat in str. Grivitei nr.34, nr de inventar 10651 si val. de inventar 202.680 lei.

Prin sentinta civila nr.645/2000 pronuntata de catre Tribunalul Constanta in dosarul nr.R3709/2000, avand ca obiect actiune in revendicare, reclamanta Pioneanu Eugenia, parati fund Municipiul Constanta prin Primar, Consiliul Local Constanta, R.A.E.D.P.P. Constanta, D.G.F.P.C.F.S. Constanta, Parfin Ion, instanta a admis actiunea dispunand lasarea in deplina proprietate si posesie imobilul situat in Constanta, str. Grivitei nr.34 (fost nr.36), compus din teren in suprafata de 364,00 mp si constructie P+l in suprafata de 172,50 mp si anexe in suprafata de 92,00 rnp.

Consiliul Local Constanta si Municipiul Constanta prin Primar au declarat apel impotriva sentintei. Prin Decizia Civila nr, 131/2001 a Curtii de Apel Constanta, instanta a schimbat in tot sentinta apelata, in sensul respingerii actiunii ca nefondate.

Decizia Curtii de Apel Constanta a fost atacata cu recurs, prin Decizia nr.3060/2002 pronuntata de Curtea Suprema de Justitie, instanta a admis recursul declarat de Pioneanu Eugenia, modificand Decizia nr. 131/2001 a Curtii de Apel Constanta, in sensul respingerii ca nefondate a apelurilor declarate de Consiliul Local si Municipiul Constanta prin Primar.

Avand in vedere Protocolul nr.10915/10.11.2000 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in str. Grivitei nr.34 (fost nr.36) si Procesul Verbal de predare primire nr. 18268/12.07.2004 prin care Primaria municipiului Constanta

Bd. Tomis nr. 51:Fax; 0040 - 41    70S 101: Tel: 0040 -41- 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


preda terenul situat in strGrivitei nr.34, in suprafata de 354,00 mp si Certificatui de mostenitor nr.24/16.06.2003;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bununlor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului, compus din constructie si teren in suprafata de 364,00 mp, situat in str. Grivitei nr.34 (fost nr.36) cu nr. de inventar 10651 si val. de inventar 202.680 lei.


 


Daniela GHERLAN


Verificat

SEF SERV. PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Elaborat

SERV. PATRIMONIU

 

Gabriela RADU


Bd Tomisnr. 5L;Fax: 0040 -41 -708101: Tel: 0040 -41 -708105: 8700 CONSTANTA- ROMANIA