Hotărârea nr. 281/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL TOMIS NR,112 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUTESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL TOMIS NR,1 12 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUtESC DOMENIULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 02.08.2004;

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 92147/16.07.2004;

Vazand   H.C.L.M.    nr.   296/2001,   Contractul   de   vanzare-cumparare autentificat sub nr.1060/26.03.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001,
a imobilului situat in b-dul Tomis nr.112, compus din teren in suprafata de
485,32 mp si constructie in suprafata                  de 269,60 mp, cu nr. de inventar

11680, 11681 si 11682 cu val. de inventar 49.000 lei, 322.000 lei, respectiv 47.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Tarcatu Marius si Corina cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Dispensarului nr.12, b!.16A, sc.A, ap.38, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR281/02.08.2004

BJ. Tumis nr. 5l:Fax:0040    41 - 70S 101: Tel: 0040-41 - 70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in B-dul Tomis nr.l 12 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

In confbrmitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M.nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitiile 796, 797 si 798 este consemnat imobil situat in b-dul Tomis nr.l 12, nr de inventar 11680, 11681 si 11682 cu val. de inventar 49.000 lei, 322.000 lei, respectiv 47.000 lei.

Avand in vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanta inregistrata sub nr.51032/16.04.2004 si Contractul de vanzare-cumparare, incheiere de autentificare nr. 1060/26.03.2004 conform caruia Municipiul Constanta prin mandatar R.A.E.D.P.P. Constanta transmite dreptul de proprietate a imobilului situat in b-dul Tomis nr.112, compus din teren in suprafata de 485,32 mp si constructii cu suprafata construita de 269,60 mp.


Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Gonsiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in B-dul Tomis nr.l 12 compus din teren in suprafata de 485,32 mp si constructii in suprafata construita de 269,60 mp, cu nr. de inventar 11680, 11681 si 11682 cu val. de inventar 49 .000

lei, 322.000 lei, respectiv 47.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramoni Daniela PETCU LOVIN


Daniela GHERLAN


 


Elaborat


 


Gabriela RADU


Verificat

SEF SERV. PATRIMONll

Bd. Tomis nr. 5 l:Fax: 0040 - 41 - 7081011 Tel; 0040 - 41 - 70S 105; S700 CONSTANTA - ROMANIAmi"*


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Contracrul de Vanzare-Cumparare, autentificat sub nr.1060/26.03.2004 si referatul Directiei Patrimoniu nr. 92147/16.07.2004, prin care se propune radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in b-dul.Tomis nr.l 12.

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza .favorabil  proiectul de hotarare

privind radierea din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M, nr.296/2001 a imobilului situat in b-dul Tomis nr.l 12, compus din teren in suprafata de 485,32 mp si constructii in suprafata de 269,60mp cu numar de inventar 11680, 11681 si 11682 cu valoare de inventar 49.000 lei, 322.000 lei si 47.000 lei.

PRESEDINTE COMISIA NR.5

DANUT MOISOIU

Bd. Tomis nr. 5l:Fax: 0040 - 41    708101: Tel: OU40 - 41 - 70S 105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA