Hotărârea nr. 279/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR.156/08.04.2004

   

                           

   

                             

                           ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                         CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI  SI  STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR.156/08.04.2004

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară din data de 02.08.2004.

          Luand în dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU STEFAN MAZARE, raportul nr.97471/30.07.2004 al Biroului Resurse Umane - Directia Administratie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 – administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertatilor cetatenesti ;

          Văzând prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici, modificată si completată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, ale Ordonantei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice si institutiile publice, ale art.28 (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;

          In temeiul prevederilor art.38 lit."e" si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTARASTE:

 

          ART.1 – Se aprobă utilizarea a 486 posturi din care  416 funcţii publice de execuţie, 56 funcţii publice de conducere si 14 posturi contractuale.

          ART. 2 – Se aprobă transformarea a 5 funcţii publice de execuţie in vederea incadrarii corespunzatoare a funcţionarilor publici care au  absolvit studii de nivel superior, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

 

 

1. Serviciul Mediu , Direcţionare şi Urmărire Programe şi Proiecte

    a) referent clasa III, gradul debutant se transformă în referent clasa III, gradul asistent

   b) inspector clasa I gradul debutant se transformă în inspector clasa I, gradul asistent

2. Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică – Direcţia Servicii Publice

referent specialitate clasa II, gradul superior se transformă în  inspector, clasa I, gradul principal

3. Serviciul Achiziţii Publice – Direcţia Tehnic Achiziţii

referent specialitate clasa II, gradul superior se transformă în inspector clasa I, gradul principal

4. Serviciul Patrimoniu – Direcţia Patrimoniu

referent clasa III gradul principal se transformă în inspector clasa III gradul asistent

5.Compartimentul Financiar Contabilitate - Buget

referent clasa III gradul superior se transforma in inspector clasa I gradul principal.

          ART. 3 -  In cadrul Serviciului Audit Public Intern se va diminua numarul de posturi de la 11 posturi existente la 8 posturi prin distribuirea a 3 posturi astfel: doua posturi la Serviciul Financiar Contabilitate Buget si un post la Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat.

          ART. 4 -  Postul de referent clasa III, gradul principal din cadrul Serviciului Mediu, Directionare si Urmarire Programe si Proiecte se Transforma in Inspector clasa I, gradul asistent.

          ART. 5  - Biroul pentru Integrare Europeana se transforma in Compartiment  prin redistribuirea unui post de inspector clasa I, gradul debutant la Serviciul Autoritate Tutelara

          ART. 6– În cadrul Directiei Administratie Publica Locala se divide Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara in doua servicii astfel: Serviciul Autoritate Tutelara compus din 9 posturi si Serviciul Asistenta si Protectie Sociala compus din 10 posturi . in cadrul Biroului Resurse Umane postul  de referent clasa III gradul principal devine referent, clasa III, gradul debutant.

          ART. 7 – Directia Servicii Publice se reorganizeaza dupa cum urmeaza:

                  a) Serviciul Dotari Urbane –Ecarisaj-Deratizare si Dezinsectie va numara 11 posturi ( 9 existente si doua suplimentare )

                  b)  Serviciul Trafic Rutier –Ordine Publica va  fi compus din 13 posturi ( 12 posturi existente si unul suplimentar)  

                  c)  Serviciul Administrativ, Tehnico – Economic va fi alcatuit din 10 posturi dupa cum urmeaza : 5 posturi redistribuite de la Directia Financiara, un post existent si 4 posturi suplimentare.

          ART. 8 – Din cadrul Directiei Servicii Publice se redistribuie un numar de 35 de posturi si se infiinteaza Directia Gospodarie Comunala ca va fi suplimentata cu 4 posturi dupa cum urmeaza :

                  a) Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica compus din 10 posturi.

                  b) Serviciul Drumuri si Iluminat Public compus din 11 posturi

                  c) Serviciul Administrare Cimitire compus din 11 posturi

                  d) Biroul Tehnico –Economic compus din 7 posturi

         ART. 9 – Postul de Director executiv adjunct  din cadrul Directiei Urbanism se transforma in Arhitect sef

          ART. 10– Se transformă Biroul Tehnic-Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnic – Achiziţii în Serviciu prin suplimentarea cu un post si mutarea unui post de la Serviciul Achizitii Publice.

          ART. 11 - Postul de  referent clasa III, gradul principal din cadrul Biroului Urmărire Contracte , Achiziţii Consumabile şi Utilităţi este alocat Compartimentului Financiar Contabilitate Buget – Direcţia Financiară, care va număra astfel 19 funcţii publice de executie si mutarea celor 5 posturi de la Biroul Urmarire Contracte , Achizitii Consumabile si Utilitati in cadrul Directiei Servicii Publice.

          ART. 12 – Din cadrul Serviciului Audit Public Intern se transfera doua posturi in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget.

          ART. 13– In cadrul Direcţiei Organizare şi Informatizare se înfiinţează Serviciul Registratură Internă, Curierat şi Dispecerat compus din 13 posturi preluate din componenţa Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni care va număra 13 posturi,  din cadrul Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni postul de referent specialitate  clasa II gradul principal  se transformă în referent, clasa III, gradul principal, postul de referent clasa III, gradul asistent se transforma in referent clasa III , gradul superior si postul de referent , clasa III, gradul principal din cadrul Biroului Informatizare se transforma in inspector, clasa I , gradul asistent

          ART. 14 – Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat se transforma in Serviciu prin mutarea unui post din cadrul Serviciului Agenti Economici si a unui post din cadrul Serviciului Audit Public Intern.

          ART. 15 – Postul de inspector clasa I gradul principal din cadrul Serviciului Zona III – Direcţia Corp Control trece la Serviciul Relaţii Internaţionale – Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente în schimbul postului de inspector clasa I gradul asistent care trece de la Serviciul Relaţii Internaţionale la Serviciul Zona III.

     ART. 16 -    Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente din cadrul Directia Relatii Internationale si Organizare Evenimente se suplimenteaza cu un post

     ART. 17 – Directia Corp Control se reorganizeaza si se suplimenteaza cu 15 posturi dupa cum urmeaza:                                                                                                                                                             

                 a) Serviciul Zona I compus din 14 posturi

                 b) Serviciul Zona II compus din 14 posturi

                 c) Serviciul Zona III compus din 15 posturi

                 d) Serviciul Zona IV compus din 14 posturi

e)     Serviciul Zona V compus din 14 posturi

f)      Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier compus din 15 posturi

 

                ART. 18 – Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si

Birourilor, in vederea aducerii la îndeplinire  si Prefectului Judetului Constanţa, spre ştiinţa.

 

                PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI

 

       

 

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZA,

                                                                                      SECRETAR,

                      

                                                                                    MARCELA ENACHE

 

 CONSTANŢA

 NR.279/02.08.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ROMANIA

                           JUDETUL CONSTANTA

                           PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                           DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

                           BIROUL  RESURSE UMANE         

                           NR.  97471/30.07.2004

 

                                                                       APROBAT,

                                                           DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,

                                                          CONSTANTIN RACU

 

R A P O R T

 

          I. Conform Cap.II – Reglementari privind salarizarea functionarilor publici, art.28 (4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.123/11.12.2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, potrivit caruia promovarea persoanelor încadrate în funcţia de debutant precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care isi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.

                În vederea încadrării corespunzatoare a unor functionari publici ce ocupă  posturi de studii medii şi au obtinut o diplomă de studii de nivel superior, propunem următoarele modificări:

 

1. Serviciul Mediu , Direcţionare şi Urmărire Programe şi Proiecte

    a) referent clasa III, gradul debutant se transformă în referent clasa III, gradul asistent

   b) inspector clasa I gradul debutant se transformă în inspector clasa I, gradul asistent

 

2. Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică – Direcţia Servicii Publice

referent specialitate clasa II, gradul superior – inspector, clasa I, gradul principal

 

3. Serviciul Achiziţii Publice – Direcţia Tehnic Achiziţii

referent specialitate clasa II, gradul superior se transformă în inspector clasa I, gradul principal

 

4. Serviciul Patrimoniu – Direcţia Patrimoniu

referent clasa III gradul principal se transformă în inspector clasa I gradul asistent

5.Compartimentul Financiar Contabilitate - Buget

referent clasa III gradul superior se transforma in inspector clasa I gradul principal.

II. In cadrul Serviciul Audit Public Intern se va diminua numarul de posturi de la 11 posturi existente la 8 posturi, cele 3 posturi se redistribuie dupa cum urmeaza :

 1. trecerea a doua posturi la Serviciul Financiar, Contabilitate Buget

 2. trecerea unui post la Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat.

     III. Pentru desfăşurarea eficientă a activităţii Serviciului Mediu, Direcţionare şi Urmărire Programe şi Proiecte, propunem în temeiul referatului nr. 84440/28.06.2004 transformarea postului de referent clasa III, gradul principal în inspector clasa I, gradul asistent.

          IV. Biroul pentru Integrare Europeana se transforma in Compartiment pentru Integrare Europeana prin redistribuirea unui post de inspector clasa I, gradul debutant la Serviciul Autoritate Tutelara

           V. Avand in vedere referatul nr. 94211/22.07.2004 al doamnei Irina Pinzariu, Director executiv adjunct al  Direcţia Administraţie Publică Locală se propun urmatoarele :

1.     transformarea postului de  referent clasa III gradul principal in referent, clasa III, gradul debutant, din cadrul Biroului Resurse Umane

2.     divizarea Serviciului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara in Serviciul Autoritate Tutelara avand in structura un numar de 9 posturi si Serviciul Asistenta si Protectie Sociala avand un numar de 10 posturi

        VI. În temeiul referatului nr. 96973/29.07.2004 al domnului Ionel Pilat, Director executiv adjunct se reorganizează Direcţia Servicii Publice după cum urmeză:

1.      Serviciul Dotări Urbane- Ecarisaj- Deratizare şi Dezinsecţie va număra 11 posturi ( 9 existente si doua suplimentar )

2.      Serviciul Trafic Rutier – Ordine Publică compus din 13 posturi ( 12 existente si unul suplimentar )

3.      Serviciul Administrativ, Tehnico-Economic alcătuit din 10 posturi dupa cum urmeaza, 5 posturi redistribuite de la Directia Financiara, un post existent si 4 posturi suplimentare

          VII. In temeiul referatului nr. 96686 /29.07.2004 al doamnei Tudorita Tolea, Director Executiv  al Directiei Servicii Publice se redistribuie un numar de 35 de posturi din cadrul Directiei mai sus mentionata, infiintanduse o nou directie - Directia Gospodarie Comunala, care  se suplimenteaza cu inca 4 posturi  dupa cum urmeaza:

      1. Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica compus din 10 posturi ( 9 existente si unul suplimentar ).

      2. Serviciul Drumuri si Iluminat Public compus din 11 posturi ( 9 existente si doua suplimentate ).

      3. Serviciul Administrare Cimitire  compus din 11 posturi 

 4. Biroul Tehnico – Economic compus din 7 posturi ( 6 existente  si unul suplimentar)

VII. Postul de Director Executiv adjunct din cadrul Directiei Urbanism se transforma in Arhitect Sef

     IX. În temeiul referatului nr. 92006/16.07.2004 al domnului Ion Marica Director executiv al Direcţiei Tehnic Achiziţii, propunem transformarea Biroului Tehnic-Investiţii în Serviciu compus din 8 posturi, prin suplimentarea unui  post  si mutarea unui post de la Serviciul Achizitii Publice.

      X. În temeiul referatului nr.89779/16.07.2004 al doamnei Frigioiu Marcela, Director executiv al Direcţiei Financiare, propunem următoarele modificări:

1) postul de referent clasa III, gradul principal din cadrul Biroului Urmărire Contracte, Achiziţii Consumabile şi Utilităţi trece in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget, compus din 17 funcţii publice de execuţie şi  o funcţie publică de conducere

2) trecerea a 5 posturi de la Biroul Urmarire Contracte, Achizitii Consumabile si Utilitati in cadrul Directiei Servicii Publice

      XI. In baza referatului nr. 97010/29.07.2004 al doamnei Frigioui Marcela, Director executive al Directiei Financiare, conform OG. 119/1999, privind efectuarea controlului financiar intern, se propune transferarea a 2 posturi din cadrul Serviciului Audit Public Intern in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Buget.

       XII. Avand in vedere referatul nr. 93332/20.07.2004 al domnului Constantin Babus Director executive al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, se propune transformarea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat in Serviciu prin mutarea postului de consilier clasa I, gradul superior din cadrul Serviciului Agenti Economici si a unui post din cadrul Serviciului Audit Public Intern.

    XIII. In cadrul Serviciului Centrul de Informare Cetateni - Directiei Organizare si Informatizare, postul de referent specialitate  clasa II gradul principal se transformă în referent, clasa III, gradul principal, postul de referent clasa III, gradul asistent in referent clasa III, gradul superior  si postul de referent, clasa III, gradul principal din cadrul Biroului  Informatizare se transforma in inspector, clasa I, gradul asistent, Serviciul Centrul de Informare Cetateni se desparte in doua servicii distincte, astfel : Serviciul Centrul de Informare Cetateni compus din 13 posturi si Serviciul Registratura Interna , Curierat si Dispecerat compus din 13 posturi.

 XIV,. In baza referatului nr. 94200/22.07.2004 al domnului Dayan Fetislam, Director Executiv adjunct in cadrul Directiei Corp Control, se reorganizeaza si se suplimenteaza cu 15 de posturi astfel:

1. Serviciul Zona I compus din 14 posturi

     2. Serviciul Zona II compus din 14 posturi

     3. Serviciul Zona III compus din 15 posturi

4. Serviciul Zona IV compus din 14 posturi

5. Serviciul Zona V compus din 14 posturi

6. Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier  compus din 15 posturi

XV. În vederea mutării definitive a unui funcţionar public, pe baza  referatului nr.89720/12.07.2004, propunem următoarea modificare:

a)     postul de inspector clasa I, gradul principal din cadrul Serviciului Zona III – Direcţia Corp Control trece în cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente – Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente

b)    postul de inspector clasa I, gradul asistent din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente – Direcţia Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente trece la Serviciul Zona III – Direcţia Corp Control.

Directia Relatii Internationale si Organizare Evenimente va fi suplimentata cu un post ( 18 posturi existente si un post suplimentar), post  care va fi integrat in sturtura Serviciul Transport si Organizare Evenimente.

Având în vedere modificările prezentate, în aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanta, se va utiliza:

-         un număr total de  486 functii publice generale si personal contractual;

-         un număr total de 14 posturi alocate personalului contractual

-         un număr total de 56 functii publice de conducere;

-         un număr total de 416 functii publice de executie, structurate pe clase si grade profesionale, astfel:

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE                    = 416

 

- Clasa I             Total                                                              = 223

 

din care:

- gradul profesional superior                                             = 38 (17%)

- gradul profesional principal                                                = 86 (39%)

- grad profesional asistent                                                     = 74 (33%)

- grad profesional debutant                                                    =  25 (11%)

            

- Clasa II             Total           __                                             = 42

 

din care:

- gradul profesional superior                                                = 11 ( 26%)

- gradul profesional principal                                                = 21 ( 50%)

- grad profesional asistent                                                      =   9 (22%)

- grad profesional debutant                                                    =   1  (2%)

 

 - Clasa III             Total                                                          = 151

 

din care:

- gradul profesional superior                                              = 37 (24%)

- gradul profesional principal                                                = 56 (37%)

- grad profesional asistent                                                     = 48 (32%)

- grad profesional debutant                                                   =   10  (7%)

 

 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE,

MANOLE  GABRIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

     ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA

DREPTURILOR SI LIBERATILOR CETATENESTI

 

 

 

 

 

 

A V I Z

 

          AVAND IN  VEDERE  EXPUNEREA  DE  MOTIVE PREZENTATA  IN  SUSTINERE  DE  DOMNUL  PRIMAR  RADU STEFAN  MAZARE ;

          ANALIZAND  PROIECTUL  DE  HOTARARE  PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ;

          IN  CONFORMITATE  CU  PREVEDERILE  ART .45  DIN LEGEA  NR.215/2001  PRIVIND  ADMINISTRATIA  PUBLICA LOCALA ;

 

          SE  AVIZEAZA FAVORABIL PROIECTUL DE HOTARARE  PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA AL MUNICIPIULUI CONSTANTA.

 

 

 

PRESEDINTELE  COMISIEI  NR.5,

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

LA H.C.L.M. NR.__________

 

FUNCTIILE   PUBLICE

STABILITE  PENTRU  APARATUL  PROPRIU

DE  SPECIALITATE  AL

CONSILIULUI  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CONSTANTA

CONFORM  PREVEDERILOR  LEGII   NR. 161/2003

 

I.       TOTAL POSTURI BUGETARE                               = 486

DIN CARE :

A.   TOTAL FUNCTII PUBLICE GENERALE                    = 472

B.  TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL                        =   14

II.                TOTAL FUNCTII PUBLICE GENERALE               =  472 ( 100%)

           FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE                   =  56 ( 12%)

III.             FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE                         =  416 ( 88%)

IV.            STRUCTURA FUNCTIILOR PUBLICE DE

            EXECUTIE PE GRADE PROFESIONALE             = 416

 

 

- Clasa I   -  Total            =  223

        Din care:

- gradul profesional superior                                                  =  38 ( 17%)

- gradul profesional principal                                                 =  86  (39%)

- gradul profesional asistent                                                   =  74  (33%)

- gradul profesional debutant                                                 =   25   (11%)

 

- Clasa a II-a  -  Total        = 42

           Din care:

- gradul profesional superior                                                    =  11 (26%)

- gradul profesional principal                                                   =  21 (50%)

- gradul profesional asistent                                                      =   9 (22%)

- gradul profesional debutant                                                    =   1   (2%)

 

- Clasa a III-a   -  Total     = 151

              Din care:

- grad profesional superior                                                          = 37 (24%)

- grad profesional principal                                                         = 56 (37%)

- grad profesional asistent                                                           = 48 (32%)

- grad profesional debutant                                                         =   10  (7%)

 

RECAPITULATIE  LA  STATUL  DE  FUNCTII  AL  APARATULUI  PROPRIU  DE  SPECIALITATE  AL CONSILIULUI  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CONSTANTA  APROBAT  PRIN  H.C.L.M.  NR.279/02.08.2004

 

 

 

 

 

NR. CRT.

COMPARTIMENT

CLASA  I

CLASA  II

CLASA III

CONDUCERE

/

TOTAL

S

P

A

D

S

P

A

D

S

P

A

D

1.

SECRETAR MUNICIPIU

1 post

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 CONDUCERE

2.

CABINET PRIMAR –BIROU

3 posturi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 CONDUCERE

2 contractuali

3.

EXPERT PROBLEME ROMI

1 post

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1

4.

INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA

8 posturi

2

1

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

7

 (1 CONDUCERE)

5.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

8 posturi

2

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

(1 CONDUCERE)

6.

SERVICIUL MEDIU-DIRECTIONARE SI URMARIRE ROGRAME  SI PROIECTE

9 posturi

1

2

3

1

0

0

0

0

0

0

1

0

8

(1 CONDUCERE)

7.

COMPARTIMENT PENTRU INTEGRARE EUROPEANA

5 posturi

1

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

5

 

8.

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

67 posturi

4

10

11

3

0

0

0

0

9

9

8

2

56

(8 CONDUCERE)

1 casier, 2 arhivari

9.

DIRECTIA SERVICII PUBLICE

35 posturi

2

7

1

1

2

4

3

0

2

1

3

2

31

(4 CONDUCERE)

3 magaziner

10.

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

40 posturi

2

10

3

1

0

3

1

0

2

10

2

0

35

(5 CONDUCERE)

1 casier

10.

DIRECTIA URBANISM

31 posturi

2

3

3

1

3

5

0

0

3

3

4

0

27

(4 CONDUCERE)

11.

DIRECTIA PATRIMONIU

45 posturi

5

6

5

0

2

5

2

1

3

5

5

0

39

(5 CONDUCERE)

1 agent agricol

12.

DIRECTIA TEHNIC ACHIZITII

19 posturi

2

3

4

1

1

1

1

0

0

1

1

1

16

(3 CONDUCERE)

13.

DIRECTIA FINANCIARA

22 posturi

0

5

1

0

0

0

0

0

3

7

3

0

19

(3 CONDUCERE)

 

14.

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

45 posturi

4

14

13

2

0

0

0

0

2

2

4

0

41

(4 CONDUCERE)

15.

DIRECTIA CORP CONTROL

89 posturi

9

10

19

9

2

2

2

0

5

6

11

5

80

(9 CONDUCERE)

16.

DIRECTIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

33 posturi

0

4

4

1

0

0

0

0

4

9

5

0

27

(4 CONDUCERE)

1 curier,1 portar

17.

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI ORGANIZARI EVENIMENTE

19 posturi

1

5

4

2

0

0

0

0

1

2

1

0

16

(3 CONDUCERE)

18.

COMPARTIMENTUL PT COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

6 posturi

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

5

1 stenodactilograf

 

TOTAL :

38

86

74

25

11

21

9

1

37

56

48

10

 

 

TOTAL :

223

42

151

 

 

 

416  FUNCTII  PUBLICE  DE  EXECUTIE

 

 

 

56  FUNCTII  PUBLICE  CONDUCERE

 

 

 

14  POSTURI  CONTRACTUALE

 

 

TOTAL GENERAL:

486 POSTURI

 

               

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
Anexa nr. 3 la Hotararea nr 279/02.08.2004
Nr FUNCTIANivelCategoriaClasaGradul profesionalTotalGrad/TreaptaTotal functiiTotal general
crtPublicaContractualastudiiSuperiorPrincipalAsistentDebutantfunctii publiceprofesionalacontractuale10+12
012345678910111213
1PrimarConducere
2ViceprimarConducere
3ViceprimarConducere
1Secretar municipiusConducere 1
CABINET PRIMAR - BIROU
1Sef birou-Insp.specContractualsConducereII1
2Inspector spec.ContractualsExecuţieII1
3Inspector spec.ContractualsExecuţieIII1
TOTAL033
1Expert probleme romisExecutieIP1
INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA - SERVICIU
1Sef serviciusConducere1
2Consiliers ExecutieIS2
3InspectorsExecutieIP1
4Ref. specialitatessdExecutieIIS1
5Ref. specialitatessdExecutieIIP1
6Referent mExecutieIIIS 2
TOTAL808
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
1Sef serviciusConducere1
2AuditorsExecutieIS2
3AuditorsExecutieI P3
4AuditorsExecutieIA1
5AuditorsExecutieID1
TOTAL808
SERVICIUL MEDIU - DIRECTIONARE SI URMARIRE PROGRAME SI PROIECTE
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA3
5InspectorsExecutieID1
6ReferentmExecutieIIIA1
TOTAL909
COMPARTIMENT PENTRU INTEGRARE EUROPEANA
1ConsiliersExecutieIs1
2InspectorsExecutieIP1
3ConsiliersExecutieID2
4ReferentmExecutieIIIS1
TOTAL505
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
1Director executivsConducere1
2Director executiv adj.sConducere1
TOTAL202
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP2
3InspectorsExecutieID2
4ReferentmExecutieIIIS1
5ReferentmExecutieIIIP3
TOTAL909
SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP1
3ReferentmExecutieIIIS2
4ReferentmExecutieIIIP3
5ReferentmExecutieIIIA3
TOTAL10010
SERVICIUL STARE CIVILA
1Sef servicius Conducere1
2Consiliers ExecutieIS1
3Inspectors ExecutieIP1
4ReferentmExecutieIIIS 4
5ReferentmExecutieIIIP3
6ReferentmExecutieIIIA2
7CasierContractualamExecutie II1
TOTAL12113
BIROUL RESURSE UMANE
1Sef birousConducere1
2InspectorsExecutieIP1
3ReferentmExecutieIIIS2
4ReferentmExecutieIIID1
5ArhivarContractualmExecutieI1
6ArhivarContractualmExecutieII1
TOTAL527
SEVICIUL JURIDIC
1Sef serviciusConducere1
2Cons. juridicsExecutieIS3
3Cons. juridicsExecutieIP2
4Cons. juridicsExecutieIA5
5Cons. juridicsExecutieID1
6ReferentmExecutieIIIA2
7ReferentmExecutieIIID1
TOTAL15015
SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI INDRUMARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI
1Sef serviciusCoducere1
2InspectorsExecutieIP3
3InspectorsExecutieIA6
4ReferentmExecutieIIIA1
TOTAL11011
DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ
1Director executivsConducere1
TOTAL101
BIROUL TEHNICO - ECONOMIC
1Sef birousConducere1
2InspectorsExecutieIP1
3InspectorsExecutieID1
4Ref. specialitatessdExecutieIIP1
5ReferentmExecutieIIIP2
6ReferentmExecutieIIIA1
TOTAL707
SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE
1Sef serviciu sCoducere1
2Ref. specialitatessdExecutieIIP2
3ReferentmExecutieIIIS1
4ReferentmExecutieIIIP6
5CasierContractualmExecutieII1
TOTAL10111
SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP5
4InspectorsExecutieIA2
5Referent mExecutieIIIS1
TOTAL10010
SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP4
4InspectorsExecutieIA1
5Ref. specialitatessdExecutieIIA1
6Referent mExecutieIIIP2
7Referent mExecutieIIIA1
TOTAL11011
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
1Director executivsConducere1
SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI TEHNICO ECONOMIC
1Sef serviciusConducere1
2Inspector sExecuţieIP1
3Inspector sExecuţieIA1
4Referent specialitate ssdExecuţieIIIP1
5ReferentmExecuţieIIIA2
6ReferentmExecuţieIIID2
7MagazinerContractualimExecuţieI2
TOTAL810
SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS2
3InspectorsExecutieIP4
4Ref. specialitatessdExecutieIIS1
5Ref. specialitatessdExecutieIIP2
6Ref. specialitatessdExecutieIIA3
TOTAL13013
SERVICIUL DOTARI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP2
3InspectorsExecutieID1
4Ref. specialitatessdExecutieIIS1
5Ref. specialitatessdExecutieIIP1
6ReferentmExecutieIIIS2
7ReferentmExecutieIIIP1
8ReferentmExecutieIIIA1
9MagazinerContractualgExecutieII1
TOTAL10111
DIRECTIA URBANISM
1Arhitect SefsConducere1
2Director executivsConducere1
TOTAL202
SERVICIUL URBANISM
1Sef serviciusConducere 1
2InspectorsExecutieIP3
3InspectorsExecutieID1
4Ref. specialitatessdExecutieIIS1
5Ref. specialitatessdExecutieIIP2
6ReferentmExecutieIIIP1
TOTAL909
SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII
1Sef serviciu sConducere1
2ConsiliersExecutieIS2
3Inspector sExecutieIA3
4Ref. specialitatessdExecutieIIS2
5Ref. specialitatessdExecutieIIP3
6ReferentmExecutieIIIS3
7ReferentmExecutieIIIP2
8ReferentmExecutieIIIA4
TOTAL20020
DIRECTIA PATRIMONIU
1Director executivsConducere1
2Director adj.executivsConducere1
TOTAL202
SERVICIUL CADASTRU
1Sef serviciu sConducere1
2ConsiliersExecutieIS2
3InspectorsExecutieIP2
4ReferentmExecutieIIIS2
5ReferentmExecutieIIIP1
6ReferentmExecutieIIIA3
TOTAL11011
SERVICIUL PATRIMONIU
1Sef serviciu sConducere1
2ConsiliersExecutieIS3
3InspectorsExecutieIP3
4InspectorsExecutieIA5
5Ref. specialitatessdExecutieIIS1
6Ref. specialitatessdExecutieIIP1
7Ref. specialitatessdExecutieIIA2
8Ref. specialitatessdExecutieIID1
9Referent mExecutieIIIP4
10ReferentmExecutieIIIA1
11Agent agricolcontractualgExecutieII1
TOTAL22123
SERVICIUL G.I.S.
1Sef serviciusConducere 1
2InspectorsExecutieIP1
3Ref. specialitatessdExecutieIIS1
4Ref. specialitatessdExecutieIIP4
5Referent mExecutieIIIS1
6ReferentmExecutieIIIA1
TOTAL909
DIRECTIA TEHNIC- ACHIZITII
1Director executivsConducere1
TOTAL101
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
1Sef serviciu sConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA2
5Ref. specialitatessdExecutieIIS1
6Ref. specialitatessdExecutieIIP1
7ReferentmExecutieIIIA1
8ReferentmExecutieIIID1
TOTAL10010
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP1
4InspectorsExecutieIA2
5InspectorsExecutieID1
6Ref. specialitatessdExecutieIIA1
7ReferentmExecutieIIIP1
TOTAL808
DIRECTIA FINANCIARA
1Director executivsConducere1
2Director executiv adj.sConducere1
TOTAL202
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP5
3InspectorsExecutieIA1
4ReferentmExecutieIIIS3
5ReferentmExecutieIIIP7
6ReferentmExecutieIIIA3
TOTAL20020
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
1Director executivsConducere1
TOTAL101
SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS2
3InspectorsExecutieIP3
4InspectorsExecutieIA11
5ReferentmExecutieIIIA2
TOTAL19019
SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP7
4InspectorsExecutieIA2
5InspectorsExecutieID2
6ReferentmExecutieIIIS1
7ReferentmExecutieIIIP1
8ReferentmExecutieIIIA2
TOTAL17017
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP4
4ReferentmExecutieIIIS1
5ReferentmExecutieIIIP1
TOTAL808
DIRECTIA CORP CONTROL
1Director executivsConducere1
2Director adj.executiv sConducere2
TOTAL303
SERVICIUL ZONA I
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS2
3InspectorsExecutieIP3
4InspectorsExecutieIA1
5Ref. specialitatessdExecutieIIA2
6ReferentmExecutieIIIS1
7Referent mExecutieIIIP2
8ReferentmExecutieIIIA2
TOTAL14014
SERVICIUL ZONA II
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIA7
4InspectorsExecutieID1
5Ref. specialitatessdExecutieIIS1
6ReferentmExecutieIIIP1
7ReferentmExecutieIIIA2
TOTAL14014
SERVICIUL ZONA III
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS3
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA3
5InspectorsExecutieID2
6ReferentmExecutieIIIP1
7ReferentmExecutieIIIA2
8ReferentmExecutieIIID1
TOTAL15015
SERVICIUL ZONA IV
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP1
4InspectorsExecutieIA4
5InspectorsExecutieID3
6ReferentmExecutieIIIA3
7ReferentmExecutieIIID1
TOTAL14014
SERVICIUL ZONA V
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA2
5InspectorsExecutieID1
6Ref. specialitatessdExecutieIIIS1
7ReferentmExecutieIIIS3
8ReferentmExecutieIIIA2
9ReferentmExecutieIIID1
TOTAL14014
SERVICIUL PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI CONTROL TRAFIC RUTIER
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA2
5InspectorsExecutieID2
6Ref. specialitatessdExecutieIIP2
7ReferentmExecutieIIIS1
8ReferentmExecutieIIIP2
9ReferentmExecutieIIID2
TOTAL15015
DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE
1Director executivsConducere1
TOTAL101
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP3
3InspectorsExecutieIA1
4InspectorsExecutieID1
5ReferentmExecutieIIIS1
6ReferentmExecutieIIIP1
TOTAL808
SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE
1Sef serviciusConducere1
2ConsiliersExecutieIS1
3InspectorsExecutieIP2
4InspectorsExecutieIA3
5InspectorsExecutieID1
6ReferentmExecutieIIIP1
7ReferentmExecutieIIIA1
TOTAL10010
DIRECTIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE
1Director executivsConducere1
TOTAL101
BIROUL INFORMATIZARE
1Sef birousConducere1
2InspectorsExecutieIP1
3InspectorsExecutieIA3
4InspectorsExecutieID1
TOTAL606
CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP1
3ReferentmExecutieIIIS3
4ReferentmExecutieIIIP6
5ReferentmExecutieIIIA2
TOTAL1313
"SERVICIUL REGISTRATURĂ INTERNĂ, CURIERAT ŞI DISPECERAT"
1Sef serviciusConducere1
2InspectorsExecutieIP2
3InspectorsExecutieIA1
4ReferentmExecutieIIIS1
5ReferentmExecutieIIIP3
6ReferentmExecutieIIIA3
7CuriercontractualmExecutieII1
8PortarcontractualmExecutieI1
TOTAL11213
COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.
1ConsiliersExecutieIS1
2InspectorsExecutieIP1
3InspectorsExecutieIA2
4ReferentmExecutieIIIP1
5StenodactilografContractualmExecutieI1
TOTAL516
--------------------------------------------------------------------------------
012345678910111213NR
auditorIS2
12345678910111213NR
auditorIP3
12345678910111213941
auditorIA1
12345678910111213941
auditorID1
012345678910111213NR
ConsilierIS33
012345678910111213NR
INSPECTORIP80
12345678910111213941
INSPECTORIA68
12345678910111213941
INSPECTORID21
012345678910111213
REF. SPECIALITATEIIS11
12345678910111213941
REF. SPECIALITATEIIP20
12345678910111213941
REF. SPECIALITATEIIA9
12345678910111213941
REF. SPECIALITATEIID1
12345678910111213NR
REFERENTIIIS37
12345678910111213941
REFERENTIIIP57
12345678910111213941
REFERENTIIIA48
12345678910111213941
REFERENTIIID10
12345678910111213NR
CONS. JURIDICS3
12345678910111213941
CONS. JURIDICP2
12345678910111213941
CONS. JURIDICA5
12345678910111213941
CONS. JURIDICD1