Hotărârea nr. 275/2004

HOTARAREA PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA COMPLETARII COMPONENTEI COMISIEI PENTRU VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII IN BAZA LEGII NR.550/2002

                        ROMANIA

                      JUDEŢUL CONSTANTA

                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

                      CONSILIUL LOCAL

 

                                     

                                      HOTARARE

Privind desemnarea a trei reprezentanti ai consiliului local în vederea completarii compo­nentei Comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii în baza Legii nr.550/2002

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 02.08.2004;

Având în vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Ma­zăre şi referatul nr.92452/19.07.2004 întocmit de către Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune desemnarea a trei reprezentanţi ai consiliului local, în vede­rea completării componenţei Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în baza Legii nr.550/2002;

Văzând prevederile art.6, alin.(l), lit.a din Legea nr.550/14.10.2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului şi a celor de prestări servicii, aflate in administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patri­moniul regiilor autonome de interes local;

în temeiul prevederilor art.38, alin.3 şi art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

 

                                      HOTĂRĂŞTE:

ART. l   Se desemnează trei reprezentanţi ai consiliului local, în vederea completării com­ponentei Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale şi de prestări servicii în baza Legii nr.550/2002, în persoana numiţilor: ITU ADRIAN;

-    JUCAN IOANA MONICA;

-    BĂLUŢ LUCIAN.

ART.2   Comisia va avea următorii membrii supleanţi:

-    DRAGOMIR GHEORGHE - consilier municipal;

-    FOCA MARIAN - consilier municipal;

ART.3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica pre­zenta dispoziţie persoanelor desemnate în urma votului, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Nr.275 /02.08.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

COMISIA DE APLICARE A LEGII NR.550/2002

NR.

 

                                        REFERAT

Privind desemnarea a trei reprezentanţi ai consiliului local in vederea completării componentei Comisiei pentru vânzarea spatiilor

comerciale si de prestări servicii in baza Legii nr.550/2002

 

Având in vedere alegerile locale din data de 06.06.2004 in urma cărora s-a modificat componenta Consiliului Local Constanta;

Luandu-se in considerare prevederile art.6, alin (1), lit. a din Legea nr.550/14.10.2002 conform căruia cei 3 reprezentanţi ai consiliului local, membri titulari in cadrul Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale si de prestări servicii in baza Legii nr.550/2002 vor fi desemnaţi prin vot deschis cu votul a doua treimi din numărul consilierilor;

Având în vedere cele de mai sus, propunem supunerii discuţiei consiliului proiectul de hotărâre in vederea desemnării prin vot deschis cu votul a doua treimi din numărul consilierilor a trei reprezentanţi ai consiliului local, pentru completarea componentei Comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale si de prestări servicii in baza Legii nr.550/2002.

 

 

SECRETAR

MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                AVIZ

 

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnulAnalizând proiectul de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai consiliului local în vederea completării compo­nenţei Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în baza Legii nr.550/2002.

 

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, se avizează favorabil  proiectul de hotărâre prezentat.

 

 

 

 

PREŞEDINTE COMISIE,

DANUT MO1SOIU