Hotărârea nr. 271/2004

HOTARAREA PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

 CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                          HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA

 

Consiliul   Local   Municipal   Constanta  întrunit   in  şedinţa  ordinara  din  data  de 02.08.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 5 juridica precum si referatul nr. 8211/2707.2004 al conducerii R.A.E.D.P.P. Constanta.

In temeiul prevederilor art. 38 lit „e", art. 46 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publica locala:

 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aproba completarea Regulamentului de organizare si funcţionare al R.A.E D.P.P, Constanta astfel:

-se completează obiectul de activitate al RAEDPP Constanta cu cod CAEN - 7110 "închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica"

-se completează obiectul de activitate al RAEDPP Constanta cu cod CAEN - 9233 "Bâlciuri si parcuri de distracţii".

ART, 2. Secretariatul comisiilor Consiliului Local va prezenta hotărârea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta,

in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                  

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                        MARCELAENACHE

CONSTANTA

NR.271/02.08.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIULUI CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR.5

 

 

 

 

 

                                                AVIZ

 

Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de dl. Primar, RADU ŞTEFAN MAZĂRE;

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat Comisia nr. 5 de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor, întrunită în şedinţa din datând  2004, în temeiul art.45 din Legea nr.2 1 5/2001 privind administraţia publică local, avizează favorabil prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI,