Hotărârea nr. 265/2004

HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA CERERILOR DE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI DATORAT PENTRU CONSTRUCTII SPECIALE AFERENT ANULUI 2005 FORMULATE DE: C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A., R.A.J.A. CONSTANTA, S.C SHELL ROMANIA S.R.L.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind respingerea cererilor de scutire de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru

construcţii speciale aferent anului 2005 formulate de: C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME


 


CONSTANTA S.A., R.A.J.A. CONSTANTA, S.C SHELL ROMÂNIA S.R.L.


 


Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din  data de 23.06.2004

Luând expunerea de motive prezentata de domnul primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE,

raportul nr._____ /___________ al Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale

Bugetului Local si Avizele Comisiilor nr.l si 5;

In temeiul art.250 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.24 alin. l si 2 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal;

Având in vedere prevederile art.38 alin.2 lit.d si art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se resping cererile formulate de: C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A., R.A.J.A. CONSTANTA, S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L., prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru construcţiile speciale.


Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in vederea aducerii ei la îndeplinire, contribuabililor persoane juridice in cauza, mass-mediei locale pentru aducere la cunoştinţa publica si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de____ consilieri din 31 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR. 265/ 23.06.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE TAXE SI ALTE

VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL,

Nr.

RAPORT


Luind in considerare referatul intocmit de Compartimentul Persoane Juridice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local propun spre aprobare Hotărârea privind respingerea cererilor de scutire pentru construcţii speciale pentru anul 2005 formulate de: C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A., R.AJ.A. CONSTANTA si S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.

Cererile de scutire pentru construcţii speciale aferente anului 2005 formulate de: C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A., R.A.J.A. CONSTANTA si S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L., vor fi respinse deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 250 alin.l pct.l l lit.a-s din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal si pct. 24 alin.2 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003.


 


DIRECTOR EXECUTIV

 

VIRGINIA STEFANICA


 ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL,

COMPARTIMENTUL PERSOANE JURIDICE

Nr.


REFERAT

privind soluţionarea cererilor de scutire pentru construcţii speciale pentru anul 2005 formulate

de: C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA S.A., R.A.J.A.

CONSTANTA, S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.

In vederea aplicării prevederilor art.250 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, conform prevederilor in vigoare pentru reglementarea regimului de impozitare a construcţiilor speciale, altele decât cele enumerate la art.250 alin. l pctll lit.a-s din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se impune ca proprietarii construcţiilor speciale pentru care solicita scutirea sa justifice faptul ca respectiva construcţie este similara celor prevăzute la art.250 alin.l pct.l Uit. a-s, ceea ce se poate dovedi consultând codul de clasificare prevăzut in Catalogul mijloacelor fixe din economia naţionala.

De asemenea, proprietarii construcţiilor speciale sunt obligaţi sa declare pe proprie răspundere ca aceste construcţii nu indeplinesc elementele constitutive ale unei clădiri pentru care se datorează impozit pe clădiri, aşa cum se prevede la pct.24 alin.2 din H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003.

Deoarece petentii nu au depus acte justificative privind similaritatea si nici declaraţii pe proprie răspundere pentru construcţiile speciale propuse a fi scutite, respingem cererilor acestora ca nefondate.

ŞEF SERVICIU

Mirela ISPAS