Hotărârea nr. 264/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE
 PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU
BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN,

CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din
data de 23.06.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr.  al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.18 alin.(l) Iit."j" si ale art 19 alin.(l) lit "g" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

m temeiul prevederilor art.38 lit."s" si ale art.46 alin. l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.


ART.2 - Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 mai 2004 pana la data de 31 decembrie 2004, conform anexei nr. l si nr. 2, pentru perioada 01 iunie 2004 pana la data de 31. decembrie 2004, conform anexelor nr. 3 si nr. 4 si pentru perioada 01.iulie 2004 pana la data de 31.decembrie 2004, conform anexelor nr. 5 si nr. 6, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.

ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART.4 -- Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor factorilor interesaţi, in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 26 CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR    .  264/ 23.06.2004


 


APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN  RACU


REFERAT

Având in vedere prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit. "g" din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002 si ale Ordinului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora, propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-  01.mai 2004 pana la data de 31 decembrie 2004, conform anexelor nr. l si nr. 2, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

-  01. iunie 2004 pana la data de 31 decembrie 2004, conform anexelor nr. 3 si nr. 4, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

-  01. iulie 2004 pana la data de 31.12.2004, conform anexelor nr. 5 si nr. 6, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

ŞEF BIROU RESURSE UMANE,

MANOLE GABRIELA

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSrLDJL LOCAL

COMISIA NR. 5 ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA. JURIDICA. APĂRAREA

ORDINII PUBLICE. RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTĂŢILOR

CETĂŢENEŞTI


AVIZ

AVÂND DST VEDERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA IN SUSŢINERE DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE;

ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARE DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL ÎN COMUN,CONFORM ORDINULUI NR. 609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI;

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART .45 DIN LEGEA NR.215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA;

SE      AVIZEAZĂ FAVORABIL PROIECTUL      DE

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN,CONFORM ORDINULUI NR. 609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI;

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5,