Hotărârea nr. 261/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A 30 AUTOTURISME APARTINAND C.L.M. - PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publica a 30 autoturisme aparţinând C.L.M. - Primăria municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinara din data de 23.06.2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizele comisiilor de specialitate nr. l -Buget-finanţesi nr.5 -Juridica, referatul Direcţiei financiare nr.59225/04.05.2004, precum şi raportul direcţiei Tehnic-achiziţii;

în temeiul prevederilor art. 38, lit/'h", art.123 alin. (2), art.125 şi art. 46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. l. Se aproba vânzarea prin licitaţie publica a unui număr de 30 autoturisme aparţinând C.L.M. -Primăria municipiului Constanţa.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei ce va vinde, în numele si pentru Municipiul Constanta,

autoturismele aparţinând Consiliului Local - Primăria municipiului Constanţa, în următoarea componenta:

Preşedinte: Pătraşcu Liviu - Şef Serviciu Transport Local si Organizare Evenimente; Membri:        Bratu Felix - şef Birou Urmărire contracte, achiziţii consumabile si utilităţi;

Borali Veaveghiul - Director Direcţia Tehnic-Achizitii;

Sburlan Alina - Inspector Direcţia Financiara;

Ghitulescu Monica - Consilier juridic

Art. 3 Preţul minim de vânzare va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare elaborat de o persoană

fizică sau juridică autorizată. Art. 4 Compartimentul comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor

comisiei, Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Achizitti în vederea aducerii la îndeplinire si

spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Constanţa

Nr. 261 / 23.06.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢD

NR             .2004


RAPORT

Consiliului Local - Primăria municipiului Constanta deţine un număr de 30 de autoturisme.

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la vânzarea celor 30 autoturisme aflate în proprietatea Primăriei.

Având în vedere referatul direcţiei Financiare nr.59225/04.05.2004 cu privire la stadiul de uzură al acestor autoturisme cu propunerea de vânzare a acestora prin licitaţie publică;

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de specialitate.

DIRECTOR,

BORALI  VEAVEGHIUL

 

 ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA   DIRECŢIA FINANCIARA
BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE,  
ACHIZIŢII CONSUMABILE SI UTILITĂŢI NR. 59225/04.05.2004REFERAT
DE NECESITATE SI OPORTUNITATE


 


Ţinând cont de faptul ca personalul instituţiei noastre efectuează frecvente deplasări pe teren si pentru o rezolvare rapida a problemelor ce apar in cadrul Direcţiilor, prin H.C.L.M. nr. 61/21.02.2001 s-a aprobat achiziţia in sistem leasing a unui număr de 27 autoturisme.

In urma licitaţiei a ieşit câştigătoare oferta prezentata de S.C. Dunărea Leasing S.A. conform Hotărârii de Adjudecare nr,98/17.05.2001, prin urmare închetndu-se contractele cu nr D116/18.06.2001 si D118/10.10.2001.

Aceste contracte s-au încheiat pe o perioada de 3 ani prin plata unor rate lunare, plata valorii reziduala având termenul de plata pe data de 15.06.2004.

In baza Cap X, Art. 20 din contract, după plata valorii reziduale se vor încheia contractele de vânzare-cumpărare pentru autoturismele ce au făcut obiectul contractului -de leasing menţionate anterior, astfel încât municipiul-Constanta va deveni proprietar al celor 27 de autoturisme, acestea intrând in patrimoniul nostru.

Conform anexei nr. 3 din O.G. nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile si instituţiile publice modificata si completata ulterior, consiliile locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ beneficiază de dotarea limita maxima de 5 autoturisme.

Având in vedere faptul ca prin intrarea in proprietatea noastră a celor 27 de autoturisme numărul total de autoturisme va fi 30, se depăşeşte cu mult numărul maxim de autoturisme aprobat de lege pentru municipiul Constanta precum si faptul ca aceste autoturisme sunt uzate moral si fizic prin numărul mare de kilometri rulaţi, pentru intrarea in legalitate propunem evaluarea tuturor celor 30 de autoturisme si vânzarea acestora prin licitaţie publica conform Legii 215/2001.

Valoarea estimata pentru un an bugetar pentru evaluare este de 25.000.000 lei cu TVA, adică 614 Euro, decontarea facandu-se din capitolul 51, cheltuieli materiale.

Ataşam prezentei documentele la care facem referire.


 


 

 


MARCELA FRIGIOIU


DIRECTOR EXECUTIV


VIZAT CFP DIRECTOR ADJUNCT

OANA DOBREFELIX BRATU


 


 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 5-JURIDICA


AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul

Analizând proiectul de hotărâre privind in conformitate cu prevederile art. 45 din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, se avizează favorabil proiectul de hotărâre prezentat.

PREŞEDINTE COMISIE, DANUT MOISOIU