Hotărârea nr. 259/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 14/2004 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI "PARC DE DISTRACTII IN INCINTA PARCULUI TABACARIE"

                                 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea HCLM 14/2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi ă principalilor indicatori tehnico economici ai obiectivului "Parc de distracţii în incinta parcu­lui Tăbăcărie";

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.06.2004;_

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei Bu-get-fmanţe, precum şi raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii;

Analizând documentaţia privind lucrările suplimentare aferente obiectivului de investiţii "Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie";

Văzând prevederile art.40 (l) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;

în temeiul prevederilor art.38 (2) lit"m", art.46, alin.l din Legea nr.215/200l privind administra­ţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba suplimentarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie'', aferente împrejmuirii obiectivului, conform anexei ce face parte integrantă din pre­zenta hotărâre;

ART.2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici în urma suplimentarii, după cum urmează: Valoarea totală a investiţiei: Total: 23.857.861 mii lei, din care:

C+M: 12.287.633 mii lei

ART.3 - Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Di­recţiilor Tehnic-achiziţii şi Financiara, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ          

                                                                                                            SECRETAR,

 

 

Constanţa

Nr. 259 / 23.06.2004


              


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru modificarea HCLM 14/2004

In cadrul strategiei de dezvoltare urbană a oraşului Constanţa promovată de municipalitate, s-a ini­ţiat şi promovat obiectivul de investiţii ''Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărîe1', pentru care s-a elaborat documentaţia în faza studiu de fezabilitate aprobată prin HCLM nr, 14/2004.

Văzând Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la suplimentarea lucră­rilor necesare realizării împrejmuirii parcului în vederea protejării investiţiei şi a dotărilor aferente pe pe­rioada nopţii, precum şi documentaţia tehnico-economica elaborată.

Având în vedere prevederile HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general şi a Me­todologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pre­cum şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale.

Faţă de cele prezentate, în temeiul prevederilor art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru modifica­rea HCLM 14/2004.

DIRECTOR TEHNIC-ACHIZIŢII, VEAVEGHIUL BORALI

 


BENEFICIAR: PRIMĂRIA CONSTANTA EXECUTANT: SC MOBITOM SRL PROIECTANT: S.C. DECODESIGN S.R.L. Deviz in preturi: MARTIE 2004


Se aproba,

PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE


DEVIZ GENERAL

pentru obiectivul de investiţii: Parc de distracţii in incinta parcului Tabacarie

 

 

 

 

 

 

N R. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (INCLUSIV T.V.A.)

TOTAL

MII LEI                   EURO

hparteai                                                                      ||

 

 

CAP. 1. CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

 

 

1.1

Obţinerea terenului

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului

0

0

 

TOTAL CAPITOL 1

0

0

 

 

 

CAP. 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI

 

 

 

TOTAL CAPITOL 2

ol

0

 

 

 

 

 

CAP. 3. CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

 

 

3.1

Studii de teren

0

0

3.2

Obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii

147.150

3.698

3.3

Proiectare si engineering (inclusiv plata k.now-how)

401.077

10.079

3.4

Organizarea procedurilor de achiziţie publica

0

0

3.5

Consultanta

0

0

3.6

Asistenta tehnica

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3                                            ||                 548.227

13.777

 

CAP. 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZA

 

 

4.1

^ucrari de construcţii

10.026.933

25 1 .977

4. La. Gard imprejmuire

2.000.000

50.260

4.5

Dotări

10.239.035

257.307

 

TOTAL CAPITOL 4

22.265.968

559.545

 

CAP. 5. ALTE CHELTUIELI

 

 

5.1

Organizare de şantier

260.700

6.55 1

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţate

161.564

4.060

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

621.401

15.616

 

TOTAL CAPITOL 5

1.043.665

26.227

 

CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

0

0

 

II

 

||                                            TOTAL PARTEA 1                                            ||            23.857.86l||                 599.549

 

PARTEA a Il-a

 

 

 

VALOAREA RĂMASA ACTUALIZATA A MIJ.FIXE EXISTENTE INCLUSE IN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

 

 

 

TOTAL PARTEA a 11-a

0

0

||                                            TOTAL GENERAL                                           ||            23,857.86l||                 599.549

||                                                 din eareC+M

12.287.633||                 258.529

Pentru preturi in EURO la data de ofertei 04.03.2004; I Kuro = 39.793 lei


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

rivind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

"Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.06.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul şjiotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici afe-nji obiectivului de investiţii "Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie", precum şi studiul de militate elaborat.

Consultând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.l Buget-finanţe, precum şi raportul direc-i Tehnic-achiziţii;

Având în vedere prevederile art.40 (1) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38, al in. 2 lit."m" şi art.46, alin.] din Legea nr.215/2001 privind adminis-i publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă studiul de fezabilitate şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie", conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri februarie 2004, este: 23.000.000 mii lei,

din care, C+M: 15.151.500 mii lei

Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Di­recţiilor Tehnic-achiziţii, Servicii Publice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de ajt consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


 


Constanta
Nr.