Hotărârea nr. 250/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.C.L.M NR.142/08.04.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA COMPLETARII   H.C.L.M.  NR. 142 / 08.04.2004

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 23.06./2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1- Buget -Finanţe , Raportul Comisiei nr.5-Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80452 / 2004;

In temeiul prevederilor art.4, alin. 1 din Legea nr. 33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

Având in vedere prevederile art.38, lit.T si lit. „K", art. 125, alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.-Se aproba completarea H.C.L.M. nr. 142/ 08.04.2004, cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilului - teren in suprafaţa de 285,00 mp. situat in Constanta, str. Fulgerului nr. 76, in vederea aplicării PUD-ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

Atr. 2.-Celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 142 / 08.04,2004 se renumeroteaza, conţinutul lor rămânând neschimbat.

Art. 3-Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

va comunica prezenta hotărâre domnului Calcan Traian, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiara, Serviciului Public de impozite, taxe si alte venituri la bugetul local si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26   consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA E NACHE

Constanta,
N
r. 250/ 23.06.2004

Bd Tomisnr. 5l;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAJUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR. 5


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, H.C.L.M nr, 142 / 08.04.2004, referatul Direcţiei Patrimoniu nr. <&f5£ / 2004 privind propunerea de completare a H.C.L.M. nr. 180 / 08.04.2004 ,in sensul ca " Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea achiziţionării imobilului compus din teren in suprafaţa de 285,00 mp., situat in Constanta, str. Fulgerului nr. 76, in vederea aplicării PUD-ului -Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac- se suporta de Primăria municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre ;

In temeiul prevederilor art. 6 si art. 1 0 din Legea nr.33 / 1 994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. T, art. 1 23, alin.2 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 21 5 / 2001 privind Administraţia P ublica Locala.

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 142/08.04.2004.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 004U -41 -708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

 PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. 80452/17.06.2004

REFERAT


In vederea aplicării PUD-ului « Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac » au fost adoptate hotărâri privind achiziţionarea de imobile (teren si construcţie) si hotărâri privind schimbul de terenuri intre municipiul Constanta si proprietarii imobilelor din zona supusa amenajării.

In hotărârile adoptate nu au fost inscrise cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilelor si pentru realizarea schimburilor de terenuri, motiv pentru care propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.M nr. 142 / 08.04.2004 cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilului - teren in suprafaţa de 285,00 mp. situat in Constanta, str Fulgerului nr. 76, in vederea aplicării PUD-ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

In temeiul prevederilor art.4, alini din Legea nr.33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. "F'si lit "k", art. 125 alin.1 si art 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 142 / 08.04.2004.

 

DIRECTOR EXECUTIV  PATRIMONIU

C.J. Andrei Sozanski

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin

 

 

SERVICIUL PATRIMONIU

Consilier

 Nela Andreias

Bd.Tomisnr. 5l;Fax:0040 -41 -708101; Tel; 0040    41   • 708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA