Hotărârea nr. 247/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.C.L.M NR.516/12.12.2003


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA COMPLETARII   H.C.L.M   NR. 516 / 12.12.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.06./2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre,  Raportul Comisiei nr.  1- Buget-Finante .Raportul Comisiei  nr.5-Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80441 / 2004;

In temeiul prevederilor art.4, alin. 1  din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

Având in vedere prevederile art,38, lit.T si lit. „K", art. 125, alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.-Se aproba completarea H.C.L.M. nr. 516 / 12.12.2003 cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea suprafeţei de teren de 32,41 mp. situat in Constanta, str. Fulgerului nr. 95, in vederea aplicării PUD-ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

Atr.   2.-Celelalte   articole   ale   H.C.L.M.   nr.   516  /   12.12.2003   se renumeroteaza, conţinutul lor rămânând neschimbat.

Art. 3- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consili ului Local

va comunica  prezenta  hotărâre  domnilor  Boanfa  Constantin  si  Adriana, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiara, Serviciului Public de impozite, taxe si alte venituri la bugetul local si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Const anta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de___________ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta ,
Nr. 247/ 23.06.2004

BiTomisni. 51,Fax:0040 -41 - 708IOI; Tel: 0040 -41 -708105; S 700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR. 5


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, H.C.L.M nr. 51 6/ 12.12.2003, referatul Direcţiei Patri moniu nr.    / 2004 privind propunerea de completare a H.C.L.M. nr. 516/12.12.2003 în sensul ca " Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea achiziţionării imobilului compus din teren in suprafaţa de 32,41 mp., situat in Constanta, str. Fulgerului nr. 95, in vederea aplicării PUD -ului -Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac-se suporta de Primăria municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre ;

In temeiul prevederilor art. 6 si art. 10 din Legea nr.33/ 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. T, art. 123, alin. 2 si art. 46

alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala.

 Avizam  favorabil proiectul de hotărâre privind completarea

H.C.L.M. nr. 516/12.12.2003 .

 


Bd.Tomisnr, 5l;Fax:0040 -41 -70810 i; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. 80441 /17.06.2004

REFERAT


In vederea aplicării PUD-ului « Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac » au fost adoptate hotărâri privind achiziţionarea de imobile (teren si construcţie) si hotărâri privind schimbul de terenuri intre municipiul Constanta si proprietarii imobilelor din zona supusa amenajării .

In hotărârile adoptate nu au fost înscrise cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilelor si pentru realizarea schimburilor de terenuri, motiv pentru care propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre pfivind completarea H.C.L.M nr. 516 / 12.12.2003 cu următorul atricol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea suprafeţei de teren de 32,41 mp. situat in Constanta, str. Fulgerului nr. 95, in vederea aplicării PUD -ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

In temeiul prevederilor art.4, alini  din Legea nr.33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, Itt. T si lit "k", art. 125 alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privi nd Administraţia Publica Locala, propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 516/12.12.2003.

C.J. Andrei Sozanski

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


 


SERVICIUL PATRIMONIU

 

Consilier,

Nela  Andreias


 


Bd. Tomis nr. 51 ;Fax; 0040 - 4! - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA