Hotărârea nr. 244/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. COMPLEX HOTELIER VICTORIA S.R.L


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa
ordinara din data de 23.06.2004.

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei l - Buget - finanţe, Raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80829/2004 si adresa S.C.Darian Rom Suisse S.R.L. înregistrata sub nr. 79996/16.06.2004, referitoare la analiza terenurilor propuse pentru schimbul dintre municipiul Constanta si S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L

In baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art. 38, lit. "f, art. 123, alin.2 si art, 46, alin l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l        Se   aproba  efectuarea  schimbului   de  terenuri   dintre municipiul Constanta si S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L., astfel:

-Terenul in suprafaţa de 243,29 mp, deţinut de S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L. conform Contractului de Vânzare - Cumpărare, nr. 182/21.03.2003 cu sarcini, situat in municipiul Constanta - Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Victoria, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, va trece in proprietatea privata a municipiului Constanta, având următoarele vecinătăţi:

-         N - parcare

-         S - Hotel Victoria

-         E - Vila A2 - proprietate privata

-         V - spaţiu verde

- Terenul in suprafaţa de 243,25 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Victoria, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, va trece in

Bd. Tontis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel; 0040    41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


proprietatea S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L., având următoarele vecinătăţi:

-         N - platforma beton si spaţiu verde

-         S - Vila A2

-         E - alee carosabila

-         V - parcare

Art   2        Sarcinile   prevăzute   in   Contractului   de   Vânzare Cumpărare nr. 182 din 21.03.2003, incheiat intre municipiul Constanta si S.C. "Complex Hotelier Victoria"   S.R.L. pentru terenul ce urmează a fi cedat de către    societate municipiului Constanta, se transfera asupra terenului ce urmează sa ii dobândească de la municipiul Constanta,

Art.3 - Planurile de situaţie anexate fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 - Valoarea terenurilor este egala, conform adresei S.C.Darian Rom Suisse S.R.L. înregistrata sub nr.79996/16.06.2004.

Art.5 - Predarea primirea terenului se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si S.C. Complex Victoria Hotelier S.R.L.

Art.6 - Primarul Municipiului Constanta va imputernici prin Dispoziţie un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb;

Art. 7 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L. cu sediul in municipiul Constanta, staţiunea Mamaia, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de ...................... consilieri din

27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR.244/23.06.2004

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                                ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

             NR.80829 /18.06.2004


REFERAT

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L

In baza Contractului de Vânzare Cumpărare, încheiere de autentificare nr. 182 din 21.03.2003 in care sunt prevăzute sarcini, S.C. "Complex Hotelier Victoria" S.R.L. deţine terenul in suprafaţa de 4.411,67 mp situat in municipiului Constanta, Staţiunea Mamaia, zona Hotel Victoria.

Prin procesul verbal de predare primire cu nr. 37308/22.04.2003 încheiat intre municipiul Constanta si S.C. "Complex Hotelier Victoria" S.R.L a fost efectuata punerea in posesie a terenului mai sus menţionat.

Terenul pe care S.C. "Complex Hotelier Victoria" S.R.L. ii schimba cu municipiul Constanta, in suprafaţa de 243,29 mp se indentifica conform planului de situaţie anexa;

Primăria municipiului Constanta propune pentru efectuarea schimbului, terenul in suprafaţa de 243,25 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Victoria, identificat conform planului de situaţie anexat vizat spre neschimbare, pentru care, din verificările efectuate, pana in prezent nu sunt înregistrate notificări in baza legii 10/2001si nici litigii.

Anexam următoarele acte:

1.  Contract de Vânzare - Cumpărare, autetifîcat sub nr. 182/21.03.2003
de Biroul Notarului Public Darie Ruxandra Luminiţa

2.              Procesul  Verbal  de  Predare       primire  cu nr.   37308/22.04.2003
încheiat   intre  municipiul   Constanta   si   S.C.   "Complex   Hotelier
Victoria" S.R.L

3.              Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

4.              Adresa primita de la S.C.Darian Rom Suisse S.R.L. înregistrata sub
nr.79996/16.06.2004 referitoare la schimburi de terenuri in Staţiunea
Mamaia - zona Hotel Victoria

                             Bd Tomis nr. Sl;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Planul de situaţie pentru terenul in suprafaţa de 243,25 mp, situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Victoria, propus pentru efectuarea shimbului de terenuri;

In schimbul terenului in suprafaţa de 243,29 mp, deţinut de S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L situat in municipiul Constanta, Staţiunea Mamaia, zona Hotel Victoria se atribuie terenul in suprafaţa de 243,25 mp, situat in Staţiunea Mamaia, zona Hotel Victoria, conform planului de situaţie anexa, proprietatea privata a Municipiului Constanta.

Diferenţa de teren in suprafaţa de 4168,38 mp rămâne in proprietatea S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L

Sarcinile prevăzute in Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. 182 din 21.03.2003, încheiat intre municipiul Constanta si S.C. "Complex Hotelier Victoria" S.R.L. pentru terenul ce urmează a fi cedat de către societate se transfera asupra terenului ce urmează sa ii dobândească de la municipiul Constanta.

Analizând documentiatia prezentata, propunem aprobarea efectuării unui schimb de terenuri intre Municipiul Constanta si S.C. Complex Hotelier Victoria S.R.L

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


 


 


Nelu MOCANU


 

 

 

 

SEF SERVICIU JURIDIC

 

 

Andrei SOZANSKI
 

SERV. PATRIMONIU