Hotărârea nr. 240/2004

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILULUI TEREN + CONSTRUCTIE, SITUAT IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, STR.ION BANESCU NR.2BIS


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

in administrarea municipiului Constanta a imobilului

teren + construcţie, situat in intravilanul municipiului

Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data

de 23.06.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr.2- Urbanism, Raportul Comisiei nr.5 - Juridica si Referatul Direcţiei Patrimoniu

In baza dispoziţiilor art. 4, 10 alin. 2, art. 12 alin. l, 2, 3 si 4 si art. 22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Văzând adresa nr.6756/2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta

In temeiul prevederilor art. 38, lit. "f, art. 123, alin.2 si art, 46, alin l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l — Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in alin. l al art. l din H.C.L.M. nr. 186 / 2002, in sensul ca, in loc de se aproba radierea imobilului situat in str. Ion Banescu nr. 2 Bis , se va trece corect:

Se aproba radierea parţiala din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in str. Ion Banescu nr. 2bis ( apartament), compus din parter, subsol, o camera la mansarda, pod si terenul reprezentând curtea corespunzătoare acestui imobil cu adâncimea de 11,50 ml si faţada curţii de 7,60 ml, care figurează cu nr. de inventar 11327 si valoare de inventar 111.691.079 lei din valoarea totala de 204.384.644 lei.

Art.2 — Se aproba trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P Constanta in administrarea municipiului Constanta a imobilului, compus din teren in suprafaţa totala de 273.96 mp din care suprafaţa construita de 140.99 mp, situat in Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis cu nr. de inventar 11327 si valoare de inventar 92.657.565, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si R.A.E.D.P.P. Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27 membri.


consilieri din


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA

NR.240/23.06.2004        


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE                                                                             ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU


REFERAT

Privind trecerea din administrarea R.AJEJXP.P. Constanta

in administrarea municipiului Constanta a imobilului

teren + construcţie, situat in intravilanul municipiului

Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.2I3/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art.121, 123, si 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001.

Avind in vedere prevederile art.38, alin. 2 lit."f" si "g", art. 46, art. 125 si art. 126 alin l din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

In baza dispoziţiilor art. 4, 10 alin. 2, art. 12 alin. l, 2, 3 si 4 si art. 22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In anexa 3 la H.C.L.M. nr. 296 / 2001 privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.. La poziţia 654 este consemnat imobil situat in str. Ion Banescu nr.2bis.

Prin adresa nr. 127754 / 2001 a R.A.E.D.P.P. Constanta se solicita radierea imobilului situat in str. Ion Banescu nr. 2bis din domeniul privat al municipiului Constanta, conform Sentinţei Civile nr. 228 / 2000 a Curţii de Apel Constanta, având nr. de inventar 11327 si valoare de inventar 204.348.644 lei.

Urmare a acestei adrese s-a emis H.C.L.M. nr. 186 / 2002 privind radierea din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in str. Ion Banescu nr. 2bis.

Bd. Tomisiir. 51;Fax: 0040    41 - 708101: Tel: 0040-41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Radierea este incorecta întrucât nu trebuia radiat tot imobilul ci numai partea ce a făcut obiectul protocolului de predare - primire nr. 127754 / 2001, cealaltă parte făcând obiectul contractului de inchiriere nr. 390 / 1999 cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret si Sport.

Conform adresei nr.6756 / 2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta valoarea corecta a imobilului radiat prin H.CX.M. nr. 186 / 2002 este de 111.691.079 lei iar valoarea pârtii de imobil ce rămâne in patrimoniul Consiliului Local este de 92.657.565 lei.

Având in vedere cele menţionate mai sus consideram necesara supunerea spre aprobare Consiliului Local

-         îndreptarea erorii materiale cuprinsa in alin. l al art. l din H.CX.M.
nr. 186 / 2002, in sensul ca, se radiază parţial imobilul situat in str. Ion
Banescu nr. 2bis având nr. de inventar 11327 si valoarea de inventar
111.691.079 lei, restul imobilului, cu valoarea de 92.657.565 lei
rămâne in Inventarul Domeniului Privat al municipiului Constanta
aprobat prin H.CX.M. nr. 296 / 2001.

-         trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P Constanta in administrarea
municipiului Constanta a imobilului, compus din teren in suprafaţa
totala de 273.96 mp din care suprafaţa construita de 140.99 mp, situat

     in Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis cu nr. de inventar 11327 si valoare de inventar 92.657.565, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre;


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU  LOVIN

 

 

CONSILIIER JURIDIC                           SERV. PATRIMONIU

Andrei SOZANSKI                           Carmen ISPAS


                      Bd. Tomis nr. 5l:Fax: 0040 - 41 - 70810); Tel: 0040 - 41    708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA COMISIA NR.5 - JURIDICA


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre; Analîzind Referatul Direcţiei Patrimoniu, privind proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a imobilului teren + construcţie, situat in intravilanul municipiului Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis

In conformitate cu prevederile Legii 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 Kt. f, art. 46 alin. Idin Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia publica locala;

Urmare a adresei nr.6756 / 2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta;
Avind   in   vedere   cele   prezentate,   Comisia   5        Juridica,   avizează
favorabil                proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea

RA.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a imobilului teren + construcţie, situat în intravilanul municipiului Constanta, str. Ion Banescu nr.2bis

preşedintele comisiei nr. 5

 

 

                Bd. Tomisiir. 51:Fa;t: 0040 - 41 - 70810]; Tei: 0040    41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA