Hotărârea nr. 237/2004

HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DE LA COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I-S.A A IMOBILULUI SALA DE SPORT, SITUAT IN STR.ION CORVIN NR.2 SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind preluarea de la Compania Naţionala de Investiţii "CNT'-S.A a imobilului Sala de Sport, situat în str.Ion Corvin nr. 2 si transmiterea in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
_____ 23.06.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism, avizul Comisiei nr.5 - Juridica precum şi referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80473/17.06.2004.

Având în vedere prevederile art.12 al.(l) şi (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale art.10 (2) şi 12 lit."a" din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor modificată prin Legea 453/2001, precum şi art.62 lit."a" din Ordinul MLPTL 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Văzând OG 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."- S.A şi HG 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I," - S.A., precum şi HG 1306/2002 privind Lista-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţie de săli de sport;

în temeiul prevederilor art.38/2, lif'f" şi ale art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l Se aprobă preluarea de la Compania Naţionala de Investiţii i'C.N.L"-S.A. a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie — sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2 identificat potrivit planului de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2 Terenul de la art.l este domeniul public al Municipiului Constanţa conform H.C.L.M. nr. 483 / 2000 anexa l poz. 93.

ART. 3 Se aproba trecerea in Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanta a construcţiei "sala sport".

ART. 4 Se aproba transmiterea in administrarea RAEDPP Constanta, a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie — sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2, cu menţiunea ca nu se va putea schimba destinaţia acesteia, respectiv "sala de sport"

Bd. Tomis tir. 5l,Fax:OQ40    41    70S101: TeL 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ART. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiilor Patrimoniu, Tehnic-achiziţii şi Financiară, R.A.E.D.P.P. şi Companiei Naţionale de Investiţii, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de....... consilieri din 27 membri

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

          Nr.237/ 23.06.2004

 

         Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bd.Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

consiliul local comisia nr. 5 -juridica


RAPORT

       Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

       In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, art. 46 alin. l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia publica locala;

In baza O.G. nr. 25 / 2001 privind înfiinţarea Companiei naţionale pentru Investiţii si H,G. 321 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului " Săli de sport";

Vazind H.C.L.M. nr. 628 / 2002 privind darea in folosinţa gratuita C.N.I.-S.A. a terenului in suprafaţa de 2000 mp situat in str. Ion Corvin nr. 2, pe durata construirii obiectivului "Sala Sport" - Liceul cu program sportiv, modificata prin H.C.L.M. nr. 357 / 2003, Referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 153265 / 2003, Protocolul nr. 71863 / 2004 incheiat cu C.N.L -- S.A. si Procesul -- Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 71800 / 2004;

Analizind Referatul Direcţiei Patrimoniu, privind preluarea de la Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie - sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2, identificat potrivit planului de situaţie anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         
Având      in      vedere      cele      prezentate      Comisia       5       Juridica

Avizează favorabil proiectul de hotărâre privind preluarea de la Compania

Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie - sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2, identificat potrivit planului de situaţie anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINŢELE COMISIEI NR. 5

 

Btl. Tomis nr. 5I;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

COMISIA NIL 2 - URBANISM


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre; In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, art. 46 alin. l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia publica locala;

In baza O.G. nr. 25 / 2001 privind infiintarea Companiei naţionale pentru Investiţii si H.G. 321 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului " Săli de sport";

Vazind H.C.L.M. nr. 628 / 2002 privind darea in folosinţa gratuita C.N.I.-S.A. a terenului in suprafaţa de 2000 mp situat in str. Ion Corvin nr. 2, pe durata construirii obiectivului "Sala Sport" - Liceul cu program sportiv, modificata prin H.C.L.M. nr. 357 / 2003, Referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 153265 / 2003, Protocolul nr. 71863 / 2004 încheiat cu C.N.I. - S.A. si Procesul -•• Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 71800 / 2004;

Analizind Referatul Direcţiei Patrimoniu, privind preluarea de la Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie -- sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2, identificat potrivit planului de situaţie anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având      in      vedere      cele      prezentate      Comisia      2                Urbanism

Avizează favorabil proiectul de hotărâre privind preluarea de la Compania

Naţionala de Investiţii "C.N.I."-S.A. a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie - sala de sport, situat în Constanţa, str.Ion Corvin nr. 2, identificat potrivit planului de situaţie anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bd. Tomis nr. 51;Fax: (1040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 2

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

REFERAT


Prin H.C.L.M. nr. 628 /  18.12.2002 se transmite in folosinţa gratuita Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."- S.A. a terenului in suprafaţa de 2000 mp situat in str. Ion Corvin nr. 2, pe durata construirii obiectivului " Sala Sport" Liceul cu Program Sportiv, modificata in sensul schimbării amplasamentului prin H.C.L.M. nr. 357 / 22.09.2003.

Conform O.G. nr. 25 / 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I."- S.A. aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 1177 2002, H.G. 321 / 2002 si H.G. 818 / 2003 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea programului "Săli de Sport" prin Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I."- S.A, s-au intocmit Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 71800 / 2004 si Protocolul de predare -- primire in beneficiul Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 71863 / 2004.

Văzând prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Terenul in cauza este domeniul public al Municipiului Constanţa conform H.C.L.M. nr. 483 / 2000 anexa l poz. 93, ca teren aferent Liceului Sportiv.

Se consideră oportună iniţierea unui proiect de hotărâre preluarea de la Compania Naţionala de Investiţii "CNT'-S.A., a imobilului compus din teren în suprafaţă de 2000 mp si construcţie - sala de sport, situat in str. Ion Corvin nr. 2, potrivit planului de situaţie anexat, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

RAMONA DANIELA PETCU LOVIN


 

SERV. PATRIMONIU

Nelu MOCANU


Bd.Toniisnr. 5 i ;Fax: 0040-41-708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA-ROMÂNIA