Hotărârea nr. 234/2004

HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A UNOR CLADIRI IN CARE FUNCTIONEAZA COLEGIUL MIRCEA CEL BATRAN, STR.STEFAN CEL MARE NR.6 SI TERENUL AFERENT, PE PERIOADA DERULARII "PROGRAMULUI DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE"


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanta si transmiterea in administrarea

Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează Colegiul

Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării

"Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare"

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunît in şedinţa ordinara din data de 23.06.2004

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, raportul Comisiei nr.5 Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 80434/17.06.2004 si referatul RAEDPP Constanta înregistrat sub nr. 67310/20.05.2004

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2 si 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In baza Legii nr. 84/1995 - legea învăţământului (republicata), a Legii nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România si Legii 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România si Banca Europeana de Investirii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România;

Văzând HCLM nr. 499/2001 privind predarea unităţilor de invatamant preunîversitar in administrarea RAEDPP Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.'T' si "g", art.46, alin. l, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Artl Se aproba trecerea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea municipiului Constanta a unor clădiri si terenuri in care funcţionează Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării ''Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare",cu următoarele caracteristici:

Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6

Corp Liceu aripa vest - Str. Mircea cel Bătrân, clădire P+l, zidărie cărămida.

Se = 837,00 mp

S teren = 360 mp din curtea interioara

Bd. Tornis tir, 5l;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


Art. 2 Se aproba trecerea din administrarea municipiului Constanta in adminîstrareaa Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri si terenuri in care funcţionează Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării "Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare", având caracteristicile menţionate la Art. l;

Art. 3 Imobilele si terenul aferent isi păstrează statutul juridic de domeniu public al Municipiului Constanta in conformitate cu HCLM 483/2000;

Art.3 Predarea se face prin Protocol de predare - primire intre Primăria Municipiului Constanta si Ministerul Educaţiei si Cercetării, reprezentat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta.

Art,4 Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic Achiziţii, RAEDPP Constanta, Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanta in vederea aplicării ei si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de............................. consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANTA

Nr 234/23.06.2004

Bd, Toroisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708)01: Te!: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMANŞAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 2


RAPORT

Având in vedere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Patrimoniu si referatul RAEDPP Constanta inregistrat sub nr. 67310/20.05.2004, precum si Programul de reabilitare a infrastructurii şcolare, program al Guvernului României ce se derulează prin Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului cu finanţare de la Banca Europeana de Investiţii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

In baza Legii nr. 84/1995 - legea învăţământului (republicata), a Legii nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România si Legii 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România si Banca Europeana de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România;

Având in vedere HCLM nr.. 499/2001 privind predarea unitarilor de invatamant preuniversitar in administrarea RAEDPP Constanta;

In conformitate cu prevederile art.12, aliru 1,2 si 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit."f' si "g", art.46, alin.l, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea

RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr, 6 si terenul aferent, pe perioada derulării "Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare1'.

Bd.Tomisnr. 51 ;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; S70U CONSTANTA - ROMÂNIA


PRESDINTELE COMISIEI NR.2

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5


RAPORT

Având in vedere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Patrimoniu si referatul RAEDPP Constanta înregistrat sub nr. 67310/20.05.2004, precum si Programul de reabilitare a infrastructurii şcolare, program al Guvernului României ce se derulează prin Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului cu finanţare de la Banca Europeana de Investiţii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

In baza Legii nr. 84/1995 - legea învăţământului (republicata), a Legii nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România si Legii 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România si Banca Europeana de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România;

Având in vedere HCLM nr.. 499/2001 privind predarea unităţilor de invatamant preuniversitar in administrarea RAEDPP Constanta;

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2 si 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.'T si "g", art.46, alin.l, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

Avizam. favorabil proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării "Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare".


 


PRESDINTELE COMISIEI NR. 5


 


 


Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR.80426/17.06.2004


REFERAT

Privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanta si transmiterea in administrarea

Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează Colegiul

Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării

"Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare"

Având in vedere Programul de reabilitare a infrastructurii şcolare, program al Guvernului României ce se derulează prin Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului cu finanţare de la Banca Europeana de Investiţii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in baza ratificării acordurilor cu cele doua banei prin Legea nr. 439/2003 si Legea nr. 440/2003;

In acest program au fost incluse următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanta: Scoală generala nr. 20, Scoală generala nr. 11, Scoală generala nr. 13, Colegiul Mircea cel Bătrân, Grupul Şcolar Construcţii Maşini si Grupul Şcolar Agricol Palas.

Pe perioada realizării proiectului, conform art. 4 din Legea nr. 439/2003 si Legea nr. 440/2003, unităţile de învăţământ preuniversitar care fac obiectul lucrărilor de reabilitare, reconstruire, modernizare si dotare vor trece in administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului, urmând ca după finalizarea lucrărilor acestea sa treacă in administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, care vor avea obligaţia intretinerii, reparării si asigurării funcţionarii lor.

Pentru derularea acestui program este necesara transmiterea unor clădiri ale unităţilor de invatamant menţionate cat si terenurile aferente in administrarea Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta pe perioada realizării lucrărilor.

Clădirile si terenul aferent Colegiului Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6, necesare pentru depozitarea materialelor si utilajelor de construcţie si pentru organizarea de şantier sunt următoarele:

1.    Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6

Corp Liceu aripa vest — Str. Mircea cel Bătrân, clădire P+l, zidărie cărămida,

Se = 837,00 mp

S teren = 360 mp din curtea interioara

Bd. Tomisnr. 5L;Fax: 0040- 41 - 7081U1: Tei: 0040 - 41 - TOS 105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Imobillele si terenul aferent fac parte din domeniul public al municipiului Constanta transmis in administrarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta in conformitate cu HCLM nr.499/19.12.2002.

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2 si 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In baza Legii nr. 84/1995 - legea învăţământului (republicata), a Legii nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România si Legii 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România si Banca Europeana de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România;

Având in vedere HCLM NR. 499/2001 privind predarea unităţilor de invatamant preuniversitar in administrarea RAEDPP Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.'T' si "g", art.46, alin.l, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanta si transmiterea in administrarea Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează Colegiul Mircea cel Bătrân, Str. Ştefan cel Mare nr. 6 si terenul aferent, pe perioada derulării "Programului de reabilitare a infrastructurii şcolare".


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 

Ing. RAMONA DANIELA PETCU LOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     SERVICIUL PATRIMONIU

 

 

        NELU MOCANU