Hotărârea nr. 225/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - COMPLEX COMERCIAL TIP "PENNY MARKET PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 6487,96 MP, SITUAT IN BD.AUREL VLAICU NR.282, PROPRIETATE PARTICULARA SC REWE PROJEKTEN WICKLUNG ROMANIA SRL


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - COMPLEX COMERCIAL TIP "PENNY MARKET  pentru terenul in suprafaţa de 6487,96 mp, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 282, proprietate particulară SC REWE PROJEKTEN WICKLUNG ROMÂNIA SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanţa în şedinţa ordinară din data 23.06.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr, 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind

administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - COMPLEX COMERCIAL TIP "PENNY

MARKET" pentru terenul în suprafaţă de 6487,96 mp, situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 282,

proprietate particulară, conform documentaţiei anexate, ce face parte integrantă din

prezenta    hotărâre,    cu    menţiunea    respectării    condiţiilor    din    avizele:    R.AJ.A.

nr.318/25242/2004.    S.C.    ELECTRICA    S.A.    nr.    1357/2004,    şi    R.A.D.E.T.    nr.

2283/10.06.2004.

Terenul   este   proprietate   SC   REWE   PROJEKTENTWICKLUNG   ROMÂNIA   SRL

conform contractului de vânzare cumpărare nr. 185/10.03.2004.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Urbanism, SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

NR 225/ 23.06.2004

Bd. Twnisnr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040- 41 - 70S105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nn 62521 /18.06.2004


REFERAT

Având in vedere solicitarea SC REWE PROJEKTENTW1CKLUNG ROMÂNIA SRL privind avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - COMPLEX COMERCIAL TIP "PENNY MARKET ", pentru terenul in suprafaţa de 6487,96 mp şi 6488 mp din măsurători, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 282, proprietate particulară.

REGIMUL JURIDIC  al imobilului:  teren proprietate SC REWE PROJEKTEN WICKLUNG ROMÂNIA SRL conform contractului de vânzare cumpărare nr. 185/10.03.2004 .

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Funcţiunea zonei - locuinţe colective de pînă la l O nivele

Folosirea actuala a terenului - spaţiu verde

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica

Propunere : Se propune realizarea unui ansamblu funcţional format din magazinul de tip "Penny

market"- parter şi un imobil - magazin cu birouri - P+1E. Se va amenaja şi o parcare cu 120 locuri, ce

va asigura cam 50 % din capacitatea maximă.


ÎNCADRAREA     PROPUNERII     EV     REGLEMENTĂRILE H.G.R.525/1996)


R.G.U.     (aprobat     prin


Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei. Suprafaţa construita totală

va fi de 1387,80 mp. Pe terenul rămas liber se va amenaja spaţiu verde şi parcări.

Aliniament: construcţia magazinului mare se va alinia la bd. Aurel Vlaicu cu o retragere de la limita

trotuarului de 5,3 m care va deveni spaţiu verde şi cu o retragere de 5 m faţa de limita sud-est

terenului.

Circulaţia pietonala şi Circulaţia auto se realizează din bd. Aurel Vlaicu

înălţimea construcţiilor: Parter şi P+1E

P.O.T. existent =0 %                        P.O.T. propus =21,39%

C.U.T. existent = O                             CU.T. propus = 0,24

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate:

         încadrarea in localitate

         Situaţia existentă

         Tipul de proprietate a terenurilor

         Reglementari

         Reţele edilitare


         Plan market

         Faţadă

Piese scrise :

         Memoriu justificativ

         Certificat de urbanism nr. 2058/24.05.2004

         Contract de vânzare cumpărare nr. 185/10.03,2004

Avize utilităţi

         R.A.J.A. nr.318/25242/16.06.2004

         S.C. ELECTRICA S.A. nr. 1357/03.06.2004

         ROMTELECOM S.A. nr.224/14872/07.06.2004

         R.A.D.E.T. nr. 2283/10.06.2004

         ELECTROCENTRALE nr. 2350/03.06.2004

         CONGAZ NR. 8089/07.06.2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - COMPLEX COMERCIAL TIP "PENNY MARKET ", pentru terenul in suprafaţa de 6487,96 mp, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 282, proprietate particulară SC REWE PROJEKTEN WICKLUNG ROMÂNIA SRL conform contractului de vânzare cumpărare nr. 185/10.03.2004, cu condiţia ca la Autorizaţia de construire să se prezinte avizul RAJA cu devierile conductelor.


DIRECTOR ADJ. URBANISM, George CIOCOIU

 


ŞEF SERVICIU,

c.arh. Simona Bercu


                Elaborat

                Mariana Munteanu


---—■—


întocmit:

Arh. Lupu Daniel

TF

Desenat:

Desen. Nlcolaeecu Dan

A

Verificat: