Hotărârea nr. 221/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR.418/2003(P.U.D.- CARJALIU-MELIU MIRCEA)


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificare HCLM nr. 418/2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanişti ca, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l — Se aproba modificarea art. l din HCLM nr. 418/2003 privind aprobare P.U.D. -REPARAŢII     CAPITALE    IMOBIL     P+1E,     MODIFICĂRI     INTERIOARE, EXTINDERE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CU SPECIFIC MEDICAL, în sensul supraetajării construcţiei noi de P+1E cu un nivel şi mansardarea construcţiei vechi de P+1E,  teren în suprafaţă de 140 mp , situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 6, proprietate particulară, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din hotărâre. Terenul este proprietate particulara CÎRJALIU-MELIU MIRCEA şi CÎRJALIU-MELIU DIANA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1053/25.04.2003 autentificat de notar public Joita Botezatu pentru S.C.M. PSIHOSAN, conform contractului de comodat nr. 1091/08.05.2003.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-nei Cîrjaliu - Meliu Diana., in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA

NR 221/ 23.06.2004


Bd.Tomisnr.5I;Fax:G040    41    708101; Tel: 0040    41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 76959/17.06.2004


REFERAT

Urmare solicitării adresate de CÎRJALIU MELIU MIRCEA si DIANA modificare HCLM nr. 418/2003 PRIVIND APROBARE P.U.D. - REPARAŢII CAPITALE IMOBIL P+1E, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CU SPECIFIC MEDICAL, în sensul supraetajării construcţiei noi de P+1E cu un nivel şi mansardarea construcţiei vechi de P+1E, teren în suprafaţa de 140 mp , situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 6, proprietate particulară.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Proprietate particulara CÎRJALIU-MELIU MIRCEA si DIANA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1053/25.04.2003 autentificat de notar public Joita Botezam, pentru S.C.M. PSIHOSAN , conform contractului de comodat nr. 1091/08.05.2003.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Terenul studiat este amplasat in zona centrala

Folosirea actuala a terenului - teren ocupat cu o construcţie cu P+1E si cu funcţiunea de locuinţa

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica si cuprinde loturi pentru locuinţe.

Propunerea - Se propune supraetajarea construcţiei P+1E aprobate prin HCLM nr. 418/2003, cu un nivel. Construcţia nouă şi cea veche vor avea aceeaşi cotă la cornişe. Obiectivul nou propus amenajat, se va integra şi armoniza cu cele existente în zonă.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE           R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.
înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max = P+2E
P.O.T. existent = 77,45 %                              P.O.T. propus = 77,45 %

C.U.T. existent = l ,549                                   C.U.T. propus = 2,41

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

-         Situaţie existenta cu încadrarea in localitate

-         Circulaţia terenurilor, tipuri de proprietate
Reglementari

-         Reţele tehnico - edilitare

-         Desfăşurare front stradal existent şi propus


Piese scrise


Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 3333 / 07.06.2004

Contract de vânzare cumpărare nr. 1053 / 25.04.2003

Contract de comodat nr. 1091 / 08.05.2003


 


Avize utilităţi


SC ELECTRICA SA nr. 3021768/02.07.2003 ROMTELECOM nr. 969/224/21634/07.07.2003 RAJA nr. 983/15933/24.07.2003


Alte avize

Sanitar nr. 13378/05.08.2003 Comisia circulaţie nr. 96534/05.08.2003 Pompieri nr. 800086/01.08.2003 DJCCPCN C-TAnr. 1740/13.08.2003

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare documentaţia de modificare HCLM nr. 418/2003 PRIVIND APROBARE P.U.D. - REPARAŢII CAPITALE IMOBIL P+IE, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CU SPECIFIC MEDICAL, în sensul supraetajării construcţiei noi de P+IE cu un nivel şi mansardarea construcţiei vechi de P+IE, teren în suprafaţă de 140 mp , situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 6, proprietate particulară CIRJALIU-MELIU MIRCEA şi CÎRJALIU-MELIU DIANA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1053/25.04.2003 autentificat de notar public Joita Botezatu, pentru S.C.M. PSIHOSAN , conform contractului de comodat nr. 1091/08.05.2003

DIRECTOR ADJ. URBANISM,


GEORGE CIOCOIU


ŞEF SERVICIU URBANISM,

CArh. Simona Bercu


Elaborat

 

 

               Mariana Murrteanu

<5

-tfs» SPITAktK.-* JUDETtA?^

Încadrare in locaiitatea constanța

, -L LIMITA ZONEI STUDIATE;

s=7.600,0 mp. ■>

—    •—(• LIMITA TERITORIULUI AFERENT <

—    ■    PROPR CIRJA'L1U-MEUU MIRCEA

_ CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUI

CONSTRUCȚII PROPUSE-SUPR6ETA-•.    JARE CUUN NIVEL ȘIMANWW    K1

ACCESE PRINCIPALE LA CON5IR'

____ CIRCULAȚIE carosabil,trotuar.alei

'    (

    profile caracteristice.

V*|    SPATII VERZI

—    CU.T. EXISTENT = 1,56

—    CUT PROPUS - 2,41

• BILANȚ TERITORIAL

« ș

« «

<fe*


ÎNTOCMIT: ARH. POENARU


DOINA


Nr

Teritoriu Aferent

Exis

tent

ProDUS

mp.

%

mp. I%

i:

CONSTRUCȚII

109,56

77,45

2,05

20,50

109,56

2.

SPATII VERZI

2,89

2J39

129,00

2,051 20,50

3.

PAVAJ CURTE

29/00

I TC

TAL GENERAL .

141,45

100

14145

100

ITACSeAt W-ACT. iKBtECUpE

<SJU UN Ni\EL , PeMTfcU FUNCȚIUNEA CAeANE.TE Wte.Q\CACe & LOCU»' WTAtE iBJtViatU”

constata , •sve. tuDoe vLAtaurcesau , Ne.6.


BENEFICIAR • CIKWAW MEUU    fti.AMA.


aut.. CÂL1MĂKEA G


FAZA*. RU.D,


PLANȘA


PLÂNSĂ


REGLEMENTARI


• ••

s *