Hotărârea nr. 220/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI GARAJ P,STR.PREL. MESTERUL MANOLE, LOT F, TEREN IN SUPRAFATA DE 325,58 MP, PROPRIETATE SELARU EUGEN


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E ŞI GARAJ P,

str. prel. Meşterul Manole, lot F, teren în suprafaţă de 325, 58 mp, proprietate Şelaru Eugen.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intru nit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător., conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr,453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si un ele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, tit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privin d administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E ŞI

GARAJ P, str. prel. Meşterul Manole, lot F, teren în suprafaţă de 325,58 mp, conform

documentaţiei anexate care face part e integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Şelaru Eugen conform contractului de vânzare - cumpărare

autentificat sub nr. 1902/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunic a prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ŞELARU EUGEN, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
    
NR 220 / 23.06.2004

Bd Tomis nr. 5I;Fax: W140 - <t l - 70S101: Tel: 0040 - 41 - 70B105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 71562/09.06.2003

Urmare solicitării adresate de Şelaru Eugen privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PH-1E ŞI GARAJ P, str. prel. Meşterul Manole, lot F, teren în suprafaţă de 325,58 mp, proprietate Şelaru Eugen.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Şelaru Eugen conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 1902/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţa de 325.58 mp, se afla în municipiul

Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada prel. Meşterul Manole cu o deschidere de 14,90 m şi la

strada proiectată cu un front de 11,00 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+IE, cu

destinaţia de locuinţă. Este propusa alinierea clădirii la limita de est a terenului. Proiectul propune

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat pri n H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre nord-est a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 33,20 %

C.U.T. propus = 0,60


Documentaţia prezentata conţine : Piese desenate

-  Situaţia existenta se. 1:500

-  Circulaţia terenurilor se. 1:500

-  Reglementari se. 1:500

-  încadrare în localitate se. 1:2000

-  Reţele edilitare se. 1:500
Avize utilităţi
-RAJAnr. 211/15585/2004

-  SC ELECTRICA nr.4020956/2004

-  ROMTELECOM nr.465/2004


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 43/2004

Alte avize

-  Aviz CONPET nr.366/2004

-  Aviz OJCGC nr.2563/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ p+lE şi

GARAJ P, str. prel. Meşterul Manole, iot F, teren în suprafaţă de 325,58 mp, proprietate Şelaru Eugen.


DIRECTOR URBANISM,

 

George CIOCOIU


ŞEF SERVICIU  URBANISM
C. Arh. Simona Bercu

Elaborat,

Cristina STAMATBILANȚ TERITORIAL


Suprafața teren

206.54 mp

Suprafața construita existenta

0

Suprafața desfasurata existenta

0

Suprafața construita propusa

206.54 mp

Suprafața desfasurata propusa

1652.00 mp


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA AMPLASAMENTULUI LIMITE DE PROPRIETATE


POT existent

0

CUT existent

0

POT propus

100%

CUT propus

8.0ACCESE AUTO ACCESE PIETONALE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

CONSTRUCȚII PROPUSE

SPATII VERZI EXISTENTE MENȚINUTE


I ADti


VERIFICAT


Arh. Marius socariciSelaru eugen

Număr Proiect

Faza

Data

AOI.I

35/200*.

PUD

Aprilie 200A

-    Dl

ESEN

Scara

Revizia

Reglementari

I/5Q0


■kBT KQHKT HJ VA fl spîttlB *10 A îl $£ MCI iM hît V r«â    AțglBui SCTiS t. S C AD ASCHlTECTtiRE C£SK»N S R.l. . CgCTAVA