Hotărârea nr. 22/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.159,BL.LT 2,SC.B, AP. 38 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL. ALEXANDRU LAPUSNEANU

NR.159, BL.LT2, SC.B, AP.38 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 6901/19.01.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296/2001, Sentinţa civila nr.5777bis/22.09.1996 a Judecătoriei Constanta in dosarul nr.4501/1995, irevocabila, Protocolul de predare nr. 1 274/1 3. 02.2002 a R.A.E.D.P.P., Contractul de vanzare-cumparare, încheiere de autentificare nr.2492/24.09.1996;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap. 1 7 cu nr. de inventar 16553 si val. de inventar 544.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre d-lor Adam Ovidiu Gabriel si Camelia domiciliaţi in municipiul Targu-Jiu, b-dul Libertăţii, bl.4, sc.2, ap. l O, judeţul Gorj, prin procurist Voinea Claudia Mihaela, domiciliata in Constanta, str. Pandurului nr.55, bl. 1 3, sc.B, ap. 5 9, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27 consilieri din 31 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

CONSTANTA
      NR.22/17.02.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Vazind   Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 6901/19.01.2004 si Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica;

Prin sentinţa civila nr.5777bis/1996, pronunţata in dosarul civil nr.4501/1995 de către Judecătoria Constanta, având ca obiect ieşire din indiviziune, reclamant Mahera Vasiliu, paraţi fiind Consiliul Local Constanta, R.A. "Confort Urban S.A. Instanţa a admis reclamanţilor, dispunând ieşirea pârtilor din indiviziune cu privire la imobilul situat in Constanta, bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl. LT2, sc.B, ap.38, atribuind reclamantului apartamentul. Obliga reclamantul sa plătească paratului suma de 7.025.453 lei cu titlu de sulta (1/2 din valoarea imobilului).

Sentinţa a rămas irevocabila prin neapelare, fiind investita cu formula executorie.

Având in vedere Protocolul nr.1274/13.02.2002 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea imobilului situat in bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38 din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001.

                                     
PRIMAR
                             RADU STEFAN MAZARE
                                       

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVţCIUL PATRIMONIU

NR 6901/ 19.01.2004

REFERAT

Privind radierea imobilului situat in bd. Alexandru Lapusneanu

nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38 din inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la poziţia 354 este consemnat imobil situat in Bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38, nr de inventar 16553 si val. de inventar 544.000 lei.

Prin sentinţa civila nr.5777bis/1996, pronunţata in dosarul civil nr.4501/1995 de către Judecătoria Constanta, având ca obiect ieşire din indiviziune, reclamant Mahera Vasiliu, paraţi fiind Consiliul Local Constanta, R.A. "Confort Urban S.A. Instanţa a admis reclamanţilor, dispunând ieşirea pârtilor din indiviziune cu privire la imobilul situat in Constanta, bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl. LT2, sc.B, ap.38, atribuind reclamantului apartamentul. Obliga reclamantul sa plătească paratului suma de 7.025.453 lei cu titlu de sulta (1/2 din valoarea imobilului).

Sentinţa a rămas irevocabila prin neapelare, fiind investita cu formula executorie.

Având in vedere Protocolul nr.1274/13.02.2002 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38.


Mahera Vasiliu si Monica Vasilica vând imobilul situat in Constanta bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38 către Adam Ovidiu Gabriel conform Contractul de vânzare cumpărare, incheiere de autentificare nr.2492/24.09.1996.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in bd. Alexandru Lapusneanu nr.159, bl.LT2, sc.B, ap.38 cu nr. de inventar 16553 si val. de inventar 544 .000 lei.