Hotărârea nr. 219/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR.SPIRU HARET COLT CU STR.VALUL LUI TRAIAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 138,18 MP DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE


privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Spini Haret colţ cu str. Valul lui Traian, teren în suprafaţă de 138,18 mp. domeniu privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism:

Văzând prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr, 50/199], privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "e" si art 46, alin (I) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTF:

Arî,   l   -   Se aproba Studiul de Oporlunilale - CONSTRUIRE   SPAŢIU   COMERCIAL

PARTER, str. Spiru Haret colţ cu str. Valul lui Traian. teren în suprafaţă de 138.1 8 mp. conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.

Art. 2 - Se aproba Planii! Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, .str. Spiru Haret colţ cu str. Valul lui Traian, teren în suprafaţă de 138,18 mp, , conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele RAJA nr. 67/538/2004 si Electrica S. A. nr,62/2004. Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 55179/2003.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Loca! va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic - - Investiţii, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de PREŞEDINTELE SEDJNTEI,


consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


 


CONSTANTA

NR 219/ 23.06. 2004


BATomisnr. 5I;Kax:0040 -41 -TOS 10 U Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA-R OM AN l A


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea/vânzarea terenului in suprafaţa de 138,18 mp, situat în Constanta,

str. Spiru Haret colt cu strada Valul lui Traian, in vederea construirii obiectivului "CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL - PARTER"

Prezentul studiu de oportunitate întocmit in baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum, a H,G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare ale acesteia si Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, are ca obiect concesionarea/vânzarea unui teren in suprafaţa de 138,18 mp din domeniul privat al Municipiului Constanta, situat in Constanta, Str. Spiru Haret colt cu strada Valul lui Traian, conform planului anexa, in vederea realizării obiectivului "Construire Spaţiu Comercial - Parter".

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este amplasat pe str. Spiru Haret colt cu strada Valul lui Traian. Terenul studiat se găseşte in zona Cartierului Medeea in intravilan, cu următoarele vecinătăţi:

-         la Nord - Strada Spiru Haret

-         la Est - proprietar Radu Laura

-         la Sud - Proprietar Nedelcu Gheorghe

-         la Vest - strada Valul lui Traian

Zona se compune din următoarele unităţi de referinţa - subzona locuinţelor individuale de tip rural, cu anexe gospodăreşti si grădini cultivate pentru producţia agricola cu regim de construire cuplat sau izolat având inaltime maxima P+l E. Din punct de vedere al funcţiunilor din zona este necesara completarea acestora cu dotări si servicii autorizate si civilizate.

Prin construcţia propusa se va rezolva intregirea frontului la strada si a intersecţiei.

Se doreşte realizarea unui spaţiu comercial prin construirea unui corp tip parter din materiale durabile cuprinzând un spaţiu de vânzare mărfuri generale, un spaţiu de depozitare si un grup sanitar cu vestiar.


Spaţiul comercial are acces principal pentru spatiile de servire din strada Spini Haret si de asemenea pentru parcare in incinta, si acces secundar din strada Valu lui Traian, pentru aprovizionare.

Terenul se afla intr-o zona cu funcţiunea de locuire, iar aliniamentul, aspectul arhitectural si materialele folosite urmăresc realizarea unui front construit modern. Astfel, faţadele vor fi executate sifmisate cu materile durabile si de buna calitate, cu aspect modern si viu colorate.

Accesul si ieşirea autovehiculelor in si din curte se vor realiza dinspre strada Spini Haret, prin coborârea bordurii trotuarului la nivelul carosabilului pe o lungime de circa 3 m si traversarea acestuia.

Accesul cumpărătorilor in incinta se va face de pe trotuarul din strada Spiru Haret.

Alimentarea cu apa, canalizarea menajera, alimentarea cu energie electrica, precum si încălzirea clădirii se vor realiza prin racord la reţeaua existenta in zona.

Construcţia se va.jrealiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcţii si siguranţa in exploatare.

Ca urmare a celor prezentate mai sus si pe baza avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectivului concesiunii/vânzării in infrastructura sistemului naţional de apărare se considera oportun concesionarea/vânzarea prin licitaţie a terenului pentru construirea obiectivului "Construire spaţiu comercial parter".

Acordarea concesiunii/vânzării se va face prin licitaţie publica.

Termenul de realizare al lucrării va fi stipulat in Autorizaţia de Construire, eliberata pentru cumpărător.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare/vânzare va fi anunţat prin presa.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 55112/09.06.2004


Urmare solicitării privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret colţ cu str. Valul lui Traian, teren în suprafaţă de 138,18 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 55179/2003.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului   - Terenul studiat, in suprafaţa de   138,18 mp, se afla in

municipiul Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Valul Traian cu strada Spini

Haret cu o deschidere de 7,50 m / 10,63 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea un ei construcţii noi cu regim de înălţime P,

cu destinaţia de spaţiu comercial. Este propusă alinierea imobilului la limitele de nord, vest şi sud a

terenului. Proiectul propune amenajarea în incintă a unui loc de parcare.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre vest a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) -Hmaxpropus= P.

P.O.T. propus = 80 %            C.U.T. propus = 0,80

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate                                                                     Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 6777/2003

Alte avize

-  Aviz Brigada Pompieri nr. 700542/2004

-  Aviz Sanitar nr. 1921 /2004

-  Aviz Corn Circ a C.L.M. Constanta nr.A/62/2004
PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu -- CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, sîr. Spiru Haret colţ cu str.Valul lui Traian, teren în suprafaţă de 138,18 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele: RAJA nr. 67/538/2004 şi Electrica nr. 62/2004.

 


 


-  încadrare în localitate se.1:50000

-  Situaţia existenta se. 1:200

-  Reglementari se. 1:200

-  Circulaţia auto şi pietonală se. l :200

 

-  Reţele edilitare se. 1:200
Avize utilităţi
-RAJAnr. 67/538/2004

DIRECTOR ADJ. URBANISM

George CIOCOIU


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU


Elaborat,

Cristina STAMAT


-  SC ELECTRICA nr. 62/2004

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SPAȚIU COMERCIAL PARTER

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA REGLEMENTARI URBANISTICE ST PROPUNERI Sc. 1 : 200    /

LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE.

LIMITE DE PROPRIETATE;

LIMITA OBIECTIVULUI PROPUS.

FUNCȚIUNI:

SPAȚIU COMERCIAL PROPUS

LOCUINȚE INDIVIDUALE SI CUPI.ATE EXISTENTE

PARCARE EXISTEN'I A IN CUR I E

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE A SE AMENAJA (ASFALTA) CIRCULAȚII HETONALE PROPUSE A SE AMENAJA (ASFALTA)

țffCONOUC D

<*OM


iA


dui imn,


, ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

CONFIGURAȚIA SPAȚIAL VOLUMETRICA

H = P

0.00 %    CUT existent

78.18 %    CUT propus


POT existent

POT propus


OfiOINUl Z om».

I ’

/

3?

Durt/

OMCP

OCkendotfc

\ «ret

<■ 4»«p» de »■

• "liiifd

0.70


»IROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

O BOC EA TNA 3722

r.Sovcja,nr.53,bL14.sc.C,ap.22 78321571

T’rbîcctai

Cd arh Omocca Dumitru

Al /?

lOesenat

Teh.    Omocca Ileana

Scf proiect

Cd. arh. Omocea Dumitru


Proiect: Spațiu comercial parter


Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA


AmplasamcntzConstanta. str. Spini Ilare; colt cu str. Valu lui Traian


PR.NR

22/03

FAZA

PUD


Scara

1:500


REGLEMENTARI

URBANISTICE SI PROPUNERI


PI.

Data

2004