Hotărârea nr. 217/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL LOCUINTE D+P+3E, STR.SUCEAVA NR.14A, TEREN IN SUPRAFATA DE 429 MP, PROPRIETATE PARTICULARA IVAN CALIN SI GHEORGHITA CORINA


ROMÂNIA

JUDEJULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE D+P+3E, str. Suceava nr. I4A , teren în suprafaţă de 429 mp, proprietate particulara IVAN CALIN Si GHEORGHTTA CORINA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/200.1, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. I - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE D+P+3E, str. Suceava nr. l 4 A, teren în suprafaţă de 429 mp. proprietate particulara , conform documentaţiei anexate care face parte Integranta din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării avizului Rormelecom nr. 213/2004.Terenul este proprietate IVAN CĂLIN şi GHEORGHITA CORINA conform contractului de vânzare -• cumpărare autentificat sub nr. 2431/16.08.2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu .

Arî. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Ivan Călin, în vederea aducerii la îndeplinire si. spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de__ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR 217 / 23.06.2004

Bd.Tomisnr. 51;Fax: 0040-4! - 70S101; Tel: 0040 -41 - 708Î05; 8700 CONSTANTA - ROMÂNCAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 46214/20.04.2004

REFERAT


Urmare solicitării d-lui. IVAN CĂLIN şi d-nei GHEORGHITA CORINA privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE D+P+3E, str. Suceava nr. 14A, teren în suprafaţă de 429 mp, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Ivan Călin şi Gheorghiţa Corina conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2431/16.08,2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriui cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim de înălţime între

P+4E şi P+10 etaje.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construţii - spaţiu verde

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 429 mp, se afla in municipiul

Constanta.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune construirea unui imobil D+P+3E, cu destinaţia de

locuinţă. Proiectul propune realizarea unei locuinţe cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

Se vor planta 5 copaci pentru fiecare copac tăiat.


ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE

H.G.R.525/1996)


R.G.U.     (aprobat     prin


Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - Construcţia se va alinia la aleea ce iese din str. Suceava, şi se

va amplasa la limita dinspre NV a terenului

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = D+P+3E

POT existent = O                      P.O.T. propus = 43 %

CUT existent = O                     C.U.T. propus = 2,3

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Situaţia existenta

Tipul de proprietate şi circulaţia terenurilor

Reglementari

Echipare tehnico-edilitara existentă şi propusă

Secţiune prin teren

Plan parter

Faţada principală

Piese scrise

Memoriu justificativ


Certificat urbanism nr. 407/28.07.2003 Contract de vânzare cumpărare nr. 500/06.04.2000 Avize utilităţi

RAJA nr.257/8086/08.03.2004

SC ELECTRICA nr.4020416/02.03.2004

ROMTELECOM nr.224/1081/15.01.2004

ELECTROCENTRALE nr. nr. 826/01.03.2004

CONGAZ nr. 2791/09.03.2004

RADETnr. 734/05.03.2004 Alte avize

- aviz Pompieri nr. 700826/12.03.2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE D+P+3E,

str. Suceava nr. 14A , teren în suprafaţă de 429 mp, proprietate particulara IVAN CALIN SI GHEORGHITA CORINA conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2431/16.08.2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu .


 


DIRECTOR ADJ. URBANISM
 
George CIOCOIU


 


ŞEF SERVICIU URBANISM,

Elaborat

Mariana Munteanu

C.Arh. Simona BERCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'orat'    

PUD


IMOBIL D+P+3E

3. Reglementari


3 - SPAȚIU VERDE


A3