Hotărârea nr. 21/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR.BRAVILOR NR.6, BL.T1, ET.II, AP.24 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. BRAVILOR NR.6, BL.T1, ET.II, AP.24 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 7552/20.01.2004, Referatul R. A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta nr. 6427/1 9.0 1.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296/2001 si Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr.4534/22. 1 2.2003;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea parţiala din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului (apartament), situat in str. Bravilor nrf? bl.Tl, et.II, ap.24, compus din l (una) camera si baie, cu suprafaţa utila de 11,36 mp, cu nr. de inventar 13641 si val. de inventar 24.715 lei.

Art.2- Se modifica poz.81 din anexa nr.3 a H.C.L.M. nr.296/2001 in sensul ca se va citi valoarea de inventar 222.436 lei.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre d-lui Platica Gheorghe domiciliat in Constanta, str. Bravilor nr.6, bl.Tl, se. A, et.II, ap.24, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
CONSTANTA
NR.21/17.02.2004                                                                      MARCELA ENACHE

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 7552/20.01.2004 si Raportul R.a. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea imobilului situat in str. Bravilor nr.6, bl.Tl, et.II, ap.24, compus din l (una) camera si baie, cu suprafaţa utila 11,36 mp, cu număr de inventar 13641 si valoare de inventar 24715 lei si modificarea poziţiei 81 din anexa 3 a H.pL.M. nr.296/2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 222.436 lei.

 

PRIMAR

 

RADU STEFAN MAZARE

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.7552/21.01.2004

REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Bravilor nr.6, bl.Tl, et.2, ap.24 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la poziţia 81 este consemnat imobil situat in str. Bravilor nr.6, bl.Tl, et.2, ap.24, nr de inventar 13641 si val. de inventar 24715 lei.

Conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4534/22.12.2003;

Prin Referatul nr.6427/19.01.2004, R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat solicita radierea din Inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in Constanta, str. Bravilor nr.6, bl.Tl, et.2, ap.24, cu nr. de inventar 13641 si valoare de inventar 24715 lei compus din l (una ) camera si baie, cu suprafaţa utila de 11,36 mp.

Deoarece la acest număr de inventar figurează 7 (şapte) apartamente in Inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001, anexa 3, poziţia 81, cu o valoare totala de 247.151 lei, vor rămâne in patrimoniu 6 (sase) apartamente cu valoare totala de inventar 222.436 lei.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind:


-         aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul
Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 /
2001 a imobilului situat in str. Bravilor nr.bl.Tl, et.2, ap.24, cu număr
de inventar 13641 si valoare de inventar 24.715 lei;

-         modificarea poziţiei nr.81 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in
sensul ca valoarea de inventar va fi 222.436 lei.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Verificat
ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN


 


ŞEF SERV. JURIDIC

Andrei SOZANSKI


Elaborat,

SERV.PATRIMONIU


Gabriela Radu