Hotărârea nr. 207/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.555/2002 PRIVIND APROBAREA PUD -LOCUINTA P+1 E, STR.CIPRIAN PORUMBESCU NR.17, TEREN IN SUPRAFATA DE 280 MP, PROPRIETATE UNGUREANU ERSON


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea HCLM nr. 555/2002

privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+1 E, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in sedinta ordinara din data 23.06.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea terito riului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;


HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+1E, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+1E fa D+P+3E+terasă circulabilă,

conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Ungureanu Erson conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 713/2002 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino .

Art. 2 - Celelate articole ale HCLM nr. 555/2002 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui UNGUREANU ERSON, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membrii.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEM NEAZA,

CONSTANTA

     NR 207                /23.06.2004

                                                                      SECRETAR

 

Bd. Tomis nr. 5l;Fax; 0040   -41    708101; Tel: 0040 -4! -708Î05; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 74653 / 07.06.2004

Urmare solicitării adresate de Ungureanu Erson pentru modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+IE, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Ungureanu Erson conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 713/2002 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino.

Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD -LOCUINŢĂ P+1E, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+IE la D+P+3E+terasă ci rentabilă.


DIRECTOR ADJ. URBANISM, Gheorghe CIOCOIU


ŞEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU


 


 

 


Elaborat,
Cristina STAMAT


 


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+IE, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp,

proprietate Ungureanu Erson

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD -- LOCUINŢĂ P+1E, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+IE la D+P+3E+terasă circii labilă.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2  si analizând referatul  Serviciului de Urbanism pentru modificarea HCLM nr. 555/2002  privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+IE, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson în sensul schimbării regimului de înălţime de la P-f-lE la D+P+3E+terasă circulabilă.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 555/2002 privind aprobarea PUD - LOCUINŢĂ P+IE, str. Ciprian Porumbescu nr. 17, teren în suprafaţa de 280 mp, proprietate Ungureanu Erson în sensul schimbării regimului de înălţime de Ia P+IE la D+P+3E+terasă circulabilă.

Preşedintele Comisiei nr.2


 

 

 

 

 

 


 


IM. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 -41 - 70S10I; Tel: 0040 -41 - 70S105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ttxj


»

Aty


STRADA PESCARILOR


14.3?


LOCUI


14.33


: 14.oz


PROP. LAZIA LUCIAN


14.07


13,07


,3.74


13.52


împrejmuire teren


PROP. TiTEICA CRISIIAN


BA7IN DECORATIV


LOCUINȚA PROPUSAj


D+P+3E


UINTA

TER


,5.,2CONSTRUCȚII PROPUSA SPRE CONSTRUIRIblocBMI 2 <


STRADA CIPRIAN PORUMBESC


P.O.T.propus = 50% C.U.T.propus = 2,5


STRADA COPRIAN PORUMBESCU / **


INCADRAE IN ZONA SC. 1:500


UMITA TERENULUI ANALIZAT S- 280.00mp


UMITA ZONEI STUDIAI E S--900.00mp


DOMENIU PUBtlC AL CONSIUULUI LOCAL S-123.39mp


TEREN PROPRIETATE PARTICULARA Ss3496t6,mp


S.C.1RMARIS ARHITECT URAL*S.R.L

SOCIETATE DE CONSTRUCȚII PROIECTARF SI CONSULTANTA

J 13/1801/2002; CF: H H824J9B

Faza

P.U.D.

Scara:

1:200

Arhitectura: cdArh. Mircea Ghinea

Rezistenta: Inq. luliana Strimbeanu

2003


REGLEMENTARI

Proiect

nr 84

Planșa

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA LOCUINȚA D+P+3E n vederea stoWirîi procentului de ocupare a terenului

UNGURTANU ERSON

Str. Ciprion Porumbescu nr.17 MUN CONSTANTA

JUD. CONSTANTA