Hotărârea nr. 206/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE, STR.BOGDAN VODA NR.9, TEREN IN SUPRAFATA DE 162 MP, PROPRIETATE SC SICOMAR SRL

 


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE,

str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 23.06.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice s i de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu ~ CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre , cu menţiunea ca, în cazul în care parcela se învecinează în lateral cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii, având faţade cu ferestre ale camerelor de locuit, se va solicita acordul notarial al vecinilor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi se vor respecta condiţiile din avizul CEMTJT Constanţa nr. 865/2004.

Terenul este  proprietate SC   SICOMAR SRL   conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 2901/1999 la Biroul Notarului Public  Mariana losif.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. VLAD CĂTĂLIN, in vederea aducerii Ia îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta,


Prezenta hotărâre a fost adoptata de PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


 


CONSTANTA

      NR 206/ 23.06.2004


 


Bd. Torni* nr. S L ;Fax: 0040    41 - 7081U l; Tel: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROM AN IA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

                                  REFERAT

Nr. 64618/27.05.2004

Urmare solicitării adresate de VLAD CĂTĂLIN privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC SICOMAR SRL conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2901/1999 la Biroul Notarului Public Mariana losif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 162 mp, se afla in municipiul Constanta.

Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Bogdan Vodă cu un front de 6,57 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea un ei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2E, cu

destinaţia de sediu de firmă. Este propusă alinierea construcţiei la limita de sud-est a terenului cu o retragere de

2,06 m de la limita posterioara a lotului. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incinta

proprietăţii.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.S25/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa Ia limita dinspre sud-est a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E.

P.O.T. propus = 79 %                          C.U.T. propus = 2,82

Documentaţia prezentata contine :

Piese desenate                                                          Piese scrise

-  Situaţia existenta se. 1:1000                                       - Memoriu justificativ

-  Regimul juridic al terenurilor se. 1:1000                         - Certificat urbanism nr. 960/2004

-  Reglementari sc.l: 1000

-  Analiza funcţională se. 1:1000

-  Regimul de înălţime al clădirilor sc.l: 1000

-  Procentul de ocupare a terenurilor se. 1:1000
-Starea clădirilor se. 1:1000

-  Circulaţia terenurilor se. 1:1000

-  Pian de situaţie se. l :200
-Reţele edilitare se. 1:1000

-  Perspective

Avize utilităţi                                     Alte avize

-RAJAnr.  193/14332/2004                    -Aviz Brigada Pompieri nr. 700538/2004

-SC ELECTRIC A nr. 865/2004             - Aviz Sanitarnr.4581/2004

                                                                            - Aviz Corn Circ a C.L.M. Constanta      nr.A/89/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E -SEDIU FIRMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL, cu menţiunea ca, în cazul în care pe terenurile vecine există faţade cu ferestre ale camerelor de locuit, se va solicita acordul notarial al vecinilor.

DIRECTOR ADJ. URBANISM,                                                      ŞEF SERVICIU URBANISM.

                                                                                          

Gheorghe CIOCOIU                                                        C.Arh. Simona BERCU

Elaborat,
Cristina STAMAT


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE,

str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FERMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL.

Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+-2E, cu destinaţia de sediu de firmă.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FTOMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E - SEDIU FIRMA SI PARCARE, str. Bogdan Vodă nr. 9, teren în suprafaţă de 162 mp, proprietate SC SICOMAR SRL.

Bd Torais tir. 51;Fax: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040 -41    708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Preşedintele Comisiei nr.2

Arh. DUMITRU CALOTĂ

 


LEGENDA


B LIMITA ZONA STUDIATA ] LIMITAAMPLASAMENT


TRAMA STRADALA

TERENURI NECONSTRUITE


SPATII VERZI


ACCES AUTO SPRE LOCURI DE PARCARE


IEȘIRE AUTO DIN INCINTA


MC

M W

O

Proiect IMOBIL S+P+2E CU SEDIU DE FIRMA Localitatea CONSTANTA,str BOGDAN VODĂ Beneficiar SC SICOMAR S.R.L.

întocmit

arh MEMET DAN

\\v

Sc

Denumirea Planșei PLAN SITUAȚIE EXISTENTA

arh MEMET DAN

1:1000

PLAN REGLEMENTARI

Verificat arh SCHIOPULET COSTEL \

Data 05. 2004    | Faza PUD    I Planșa nr A8