Hotărârea nr. 201/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.260/30.05.2002 PRIVIND APROBAREA P.U.D.- ANSAMBLUL BOREAL-DN2A, PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA DE 63597,25 MP, PROPRIETATE SC IMPACT SA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare,

teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Având in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05,2002 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, in sensul reducerii suprafeţei si numărului de imobile, amenajării de locuri de joaca pentru copii, grădiniţe, terenuri de sport, conform documentaţiei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul, in suprafaţa de 63597,25mp, este proprietate S.C. IMPACT S.A., conform Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 423/05.03.2002 la Biroul notarilor publici asociaţi Gaspar G. si Nedelcu C. cu Actele de dezmembrare autentificate cu nr. 2339/ 02.12.2002 si cu nr. 1351/ 16.07.2003 la Biroul notarului public Nedelcu Crisan-Traian si Contractul de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 466/ 12.02.2004 la Biroul notarilor publici asociaţi losif Mariana si Patrascu loan- Gabriel.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, proprietarului S.C. IMPACT S. A., in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR 201/23.06.2004

Bd.Tomisnr. 51;Fax: 0040- 41 -708101; Tel: 0040 -41 - 70S105; 900725 CONSTANTA -ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR. 53400/15.06.2004


REFERAT

Urmare solicitării adresate de către S.C. IMPACT S.A. privind avizarea si aprobarea modificării H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A..

REGIMUL JURIDIC al imobilului - terenul, in suprafaţa de 63597,25mp, este proprietate particulara S.C. IMPACT S.A. Bucuresd, conform Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 423/05.03.2002 la Biroul notarilor publici asociaţi Gaspar G. si Nedelcu C. cu actele de dezmembrare autentificate cu nr. 2339/ 02.12.2002 si cu nr. 1351/ 16.07.2003 la Biroul notarului public Nedelcu Crisan- Traian st Contractul de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 466/ 12.02.2004 la Biroul notarilor publici asociaţi losif Mariana si Patrascu loan- Gabriel.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul - terenul studiat, in suprafaţa de 63597,25mp, este situat in zona DN2A, pe partea opusa cartierului Palazu Mare si Străzii Dumbrăveni, in intravilanul municipiului Constanta.

Propunerea - se propune modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, in sensul reducerii numărului de imobile, amenajării de locuri dejoacă pentru copii, grădiniţe, terenuri de sport

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996):

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei

Sunt prevăzute locuri de parcare in zona carosabila, l loc/ 2 locuinţe, locuinţele au garaje proprii

înălţimea construcţiilor (art,31 si art. 23) - H max propus = S+P+1-2, cu înălţimea maxima la coama de l Im.

POT propus rămâne neschimbat, 38%,             CUT propus se modifica de Ia 1,09 la 0,70


Documentaţia prezentata conţine: Piese desenate:

Plan de încadrare in localitate Plan de încadrare in zona Situaţia existenta

Tipul de proprietate asupra terenurilor Reţele edilitare - existent Reţele edilitare - propus Analiza geotehnica Profile transversale drumuri Tipuri planuri imobile Piese scrise:

Acte de proprietate

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 1074/23.03.2004

Studiu geotehnic


Avize: rămân valabile avizele de la PUD iniţial:

-          RAJA 46372002

-          SC ELECTRICA 2020853/ 2002

-          ROMTELECOM 10630/2002
TERMOELECTRICA 445/ 2002      .

-          CONGAZ 458/2002

-          RADET 3110/2002

-          R.A.T.C. 1692/2002

Aviz Ministerul Agriculturii 264/ 2002

-     Aviz O.J.C.G.C.C. 253/2001

Autorizaţie de defrişare a plantaţiei de vita de vie 15/2001, Direcţia generala pentru agricultura si industrie alimentara Constanta


PROPUNERI SERVICIU:

Propunem avizarea si aprobarea modificarea modificării H.C.L.M, nr.260/ 30.05.2002 privind aprobare Plan
Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate
S.C. IMPACT S.A..                               

 

 

DIRECTOR ADJ. URBANISM,


GHEORGHE CIOCOIU


 


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona Bercu

 

ELABORAT

Arh. Diana Lepadatu


Bd, Tomisnr. 5l;Fax: 0040-41-708101; Tel: 0040-41 -7081 CONSTANŢA- ROMÂNIAROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare,

teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A.

Văzând Expunerea de Motive a d-Iui Primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A.;

Terenul, in suprafaţa de 63597,25mp, este proprietate S.C. IMPACT S.A., conform Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 423/05.03.2002 la Biroul notarilor publici asociaţi Gaspar G. si Nedelcu C. cu actele de dezmembrare autentificate cu nr. 2339/ 02.12.2002 si cu nr. 1351/ 16.07.2003 la Biroul notarului public Nedelcu Crisan- Traian si Contractul de vânzare-,cumpărare autentificat cu nr. 466/ 12.02.2004 îs Biroul notarilor publici asociaţi losif Mariana si Patrascu loan- Gabriel.

Se propune modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05:2002 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25nip, in sensul reducerii numărului de imobile; amenajării de locuri de joaca pentru copii, grădiniţe, terenuri de sport.

Văzând Avizul Comisiei de urbanism nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism privind modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A.;

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr.260/ 30.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ANSAMBLUL BOREAL- DN2A, zona Palazu Mare, teren in suprafaţa de 63597,25mp, proprietate S.C. IMPACT S.A..

Preşedintele Comisiei nr.2,

BiTomisiir. 5i;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 -41 -708105; 900725 CONSTANŢA- ROMÂNIA


Arh. DUMITRU CALOTA

 

■V
nr 2 70~. r~


4—L


-I—EwhhX1

»

. . - .......

J

z

K i

-


PUD

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU Sola 34, parcelele VN 271; VN 274,


Mun. Constanta Jud. Constanta


f

IJ 1

t

*

z

9    *\

\ Z

I

H

B \

\#

•'iV

h*    •

D 7

f


î\


T*T


.TTTf:

9

z

X"ti


iiSt


Pr


REGLEMENTARI PUD


Scara 1: 1000


LEGENDA


ÎC5>gj£>)


x


Pr


Pr


Pr


IttftsaxaBâSKri«Z££TîESBiî SST-. ’SHiffluLăGJSliis


■■


E*dKJw!- -x- -


Limita zonei studiate Limita terenului ce a generat P.U.D.

Carosabil si acostament in proprietatea domeniului public al statului (DN2A si drumurile de exploatare)

Carosabile pe teren proprietate

particulara

Pietonale

Locuințe si funcțiuni complementare Aliniamente construcții

Accese in incinta

Limita zona cu protecție cu regim sever (conducta Dn 800 mm) înălțime maxima clădiriPlMPACT S.A.

O DCVELOPER A CONTRACTOR

Planșa nr.

/ 08

Proiectat

Arh. M. Georgescu

Desenat

Arh. B. Cristea

iXL*__

Verificat

Arh. C. S«rnoc

/M

scara

1:1000

z/ data

16.04.2004


X