Hotărârea nr. 200/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A P.U.D.- ATELIER CONFECTII METALICE P, STR. MEDEEA NR.1, TEREN IN SUPRAFATA DE 705,85 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu ATELIER CONFECŢII METALICE P,

str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 23.06.

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Văzând prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. t - Se aproba Studiul de Oportunitate - ATELIER CONFECŢII METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.

Art. 2 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - ATELIER CONFECŢII METALICE P, str.

Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 62646/2003.

Art. 3 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic - - Investiţii, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţ ului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membrii,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
    
NR 200/ 23.06.2004

Bd Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101, Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 54384/28.05.2004

Urmare solicitării privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -ATELIER CONFECŢII METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona construcţiilor preponderent industriale.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului  - Terenul studiat, in suprafaţa de  705,85 mp, se afla in

municipiul Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea de acces dinspre strada Medeea cu o

deschidere de 18,61 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime P,

cu destinaţia de atelier confecţii metalice, vestiar, grup sanitar şi birou. Este propusă alinierea la limita

dinspre sud-vest a lotului.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre sud-vest a

terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P.

P.O.T. propus = 57 %                        C.U.T. propus = 0,57

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate                                                                     Piese scrise

-  Situaţia existenta se. 1:500                                                 - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se. l: 500                  - Certificat urbanism nr. 6509/2004

-  Reglementari sc.l :500

-  Faţada principală, plan parter se. 1:200

-  Reţele edilitare existent se. 1:500

-  Reţele edilitare propunere se. 1:500

Avize utilităţi                                               Alte avize

- RAJA nr. 158/4102/2004                             - Aviz Brigada Pompieri nr. 700522/2004

-  SC ELECTRICA nr. 4020223/2004

-  ROMTELECOM nr. 103/2004

 

-  Aviz Sanitar nr. 1649/2004

-  Aviz Corn Circ a C.L.M. Constanta nr.A/25/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu -- ATELIER CONFECŢII METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanta.


 


DIRECTOR ADJ. Gheorghe


ANISM, OCOIU


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE OPORTUNITATE
 
privind concesionarea/vânzarea terenului in

suprafaţa de 705,85 mp, situat în Constanta, str.Medeea nr.l in vederea construirii obiectivului "ATELIER CONFECŢII METALICE P"

Prezentul studiu de oportunitate întocmit in baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum, a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare ale acesteia si Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, are ca obiect concesionarea/vânzarea unui teren in suprafaţa de 705,85 mp din domeniul privat al Municipiului Constanta, situat in Constanta, str.Medeea nr.l, conform planului anexa, in vederea realizării obiectivului "ATELIER CONFECŢII METALICE P".

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat in zona de vest a municipiul Constanta, zona industriala.

Terenul este limitat astfel:

-         la nord -zona protecţie CFR;

-         la sud -teren Consiliul Local Constanta;
laest-SCL&NNickSRL;

-         la vest -atelier reparaţii.


In imediata apropiere a terenului este o construcţie cu regim de inaltime parter având destinaţia de atelier de reparaţii, de asemenea alte ateliere de reparaţii, barăci metalice, copertine etc.

In zona studiata, regimul de inaltime este parter.

Construcţia ce se va realiza consta dintr-un atelier de reparaţii auto in suprafaţa de 406,80 mp. Construcţia se desfăşoară pe parter fiind alcătuita dintr-un vestiar, grup sanitar, birou si atelier propriu-zis.

închiderile construcţiei sunt realizate din tabla vopsita, căptuşita cu panouri de Rigips la interior, stâlpi metalici, şarpanta metalica, invelitoare azbociment.

Zugrăvelile la interior vor fi superioare ce se aplica pe tencuieli driscuite.

:' Circulaţia pietonala si carosabila la teren se desfăşoară din aleea de acces ce face legătura cu strada Medeea.

Alimentarea cu apa, canalizarea menajera, alimentarea cu energie electrica si energie termica se vor realiza prin racord la reţeaua existenta in zona.

Construcţia se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcţii si siguranţa in exploatare.

Ca urmare a celor prezentate mai sus si pe baza avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectivului concesiunii/vânzării in infrastructura sistemului naţional de apărare se considera oportun concesionarea/vânzarea prin licitaţie a terenului pentru construirea obiectivului "atelier confecţii metalice P".

Acordarea concesiunii/vânzării se va face prin licitaţie publica.


 


Termenul de realizare al lucrării va fi stipulat in Autorizaţia de Construire, eliberata pentru cumpărător.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare/vânzare va fi anunţat prin presa.

PREŞEDINTE SEDINTA,

 


 


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind aprobarea documentaţiei Studiu de Oportunitate şi Plan Urbanistic de Detaliu

ATELIER CONFECŢII METALICE P,

str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu -ATELIER CONFECŢII METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

Pe acest amplasament se propune realizarea un or construcţii noi cu regim de înălţime P, cu destinaţia de atelier confecţii metalice, vestiar, grup sanitar şi birou.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu -ATELIER CONFECŢn METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu - ATELIER CONFECŢII METALICE P, str. Medeea nr. l, teren în suprafaţă de 705,85 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa,

Preşedintele Comisiei nr.2

Bd Tomisnr. 5I;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-4] - 708105; S700 CONSTANTA-ROMÂNIA


Arh. DUMITRU CALOTA

 


P.U.D. - ATELIER CONFECȚII METALICE


Plan urbanistic 2 de

detaliu

LEGENDA :

• • • LIMITA ZONEI STUDIATE

----- LIMITA TEREN

HyK&J 'CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE CONSTRUCȚII PROPUSE

îl nwiWnwfc

A    ACCES PRINCIPAL

A    ACCES SECUNDAR

j |    <■ ] TROTUAR-CAROSABIL

P.O.T.= 57%    C.U.T.=0.57

LEGENDA:

1.    ATELIER CONFECȚII METALICE

2.    ALEI, PLATFORME

OSDllU.AlHinqitDl DIX IObIhu

1090

Incuda Naruja BOCUNESCU

PUD - ATEUER CONFECȚII METALICE BF PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C-TA- SC DDM PRODCOMSRL

Nr planșa

ARH. N. BOCUNESCU

Proiectat:    ARH. N. BOCUNESCU

Sc: 1/500

CONSTANTA. STR MEDEEA NR 1

Faza

PUD

Desenat    SING. R. MORAR

2004

PLAN TOPOGRAFIC -REGLEMENTARI