Hotărârea nr. 199/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D.- EXTINDERE LOCUINTA SI SUPRAETAJARE PARTIALA P+1E, STR.BUSUIOCULUI NR.2, TEREN IN SUPRAFATA DE 169 MP DIN ACTE SI 183,41 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PARTICULARA SELADIN NUIAN SI UMIRAN


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA SI

SUPRAETAJARE PARŢIALA P+1E, str. Busuiocului nr. 2 ,

teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători,

proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran


Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanişti ca, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA SI SUPRAETAJARE PARŢIALA P+1E, str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Seladin Nuian si Umiran , conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Seladin Nuian, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA

NR 199/23.06.2004


 


Bd. Tomis nr. Sl;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 7U8UI5; 8700 CON STANŢA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 50777/25.05.2004


 


REFERAT

Urmare solicitării dl. SELADIN NUIAN privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu      EXTINDERE LOCUINŢA SI SUPRAETAJARE PARŢIALA P+1E,

str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Seladin Nuian si Umiran conform contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim de înălţime P+2

etaje max.

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat de construcţii cu destinaţia de locuinţa

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 169 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Busuiocului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea construcţiei existente si supraetajare

parţiala cu P+1E, cu destinaţia de locuinţa. Proiectul propune realizarea unei locuinţe cu toate

accesoriile necesare unui confort adecvat.


ÎNCADRAREA     PROPUNERII H.G.R.525/1996)


IN     REGLEMENTĂRILE


R.G.U.     (aprobat     prin


Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.
Amplasarea fata de aliniament (art. 23) — 6 m fata de limita proprietăţii
înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus = P+1E
POT existent = 23,85               P.O.T. propus = 63,30 %

CUT existent = 0,24               C.U.T. propus =1,15

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Situaţia existenta si Plan încadrare in zona

Analiza geotehnica

Tipul de proprietate

Reglementari

Echipare tehnico-edilitara


Piese scrise


Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr, 407/28.07.2003

Contract de vânzare cumpărare nr. 500/06.04.2000


 


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA SI SUPRAETAJARE PARŢIALA P+1E, str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran , conform contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun .

DIRECTOR ADJ. URBANISM,


 


George CIOCOIU


 


ŞEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simon BERCU


Elaborat,

Mariana MUNTEANU

 ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


 


RAPORT

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA SI

SUPRAETAJARE PARŢIALA P+IE, stn Busuiocului nr. 2 ,

teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători,

proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de
Hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢA SI

SUPRAETAJARE PARŢIALA P+IE, str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şî 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran , conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun.

Pe acest amplasament se propune extinderea construcţiei existente si supraetajare parţiala cu P+IE, cu destinaţia de locuinţa. Proiectul propune realizarea unei locuinţe cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢA SI SUPRAETAJARE PARŢIALA P+IE, str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şî 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran , conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun .

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢA SI SUPRAETAJARE PARŢIALA P+IE,

str. Busuiocului nr. 2 , teren în suprafaţă de 169 mp din acte şi 183,41 mp din măsurători, proprietate particulara Seladin Nuian si Umiran , conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 500/06.04.2000 la biroul notarului public Grigore Păun .

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru Calotă

 

Bd, Tomis nr. Sl;Fan: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708 105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


"    *C'T

«f

Si •

*    4    ,

• A

9 A • «


T

1 -


» -J»


H

.    / I

/O

/*.

f4


•    X-T

•e ' * z

»>


?V’

L *


OtOINUl AIHIIICTIIOI OIN I0MÂNIA

INTOCMir    1

JKH.J&blSq 4.I SiA.NR,.0X»G 1

PUD - EXTINDERE LOCUINȚA cu

SUPRJțETA^E P^RTiiu P-P 4ET

■’STK. Busuiocului nr

COKSTANT^

aci4K: 5£U^?Jdm nu’4N si um:’R4r

ACS-CN/țT

TEH PK .«EU^JSi M M

4 ut.

Se.

A ;300

RI GI.EMEN TARI URBANISTIC E