Hotărârea nr. 197/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D.- LOCUINTA P+M, STR. FRUNZELOR NR.80, TEREN IN SUPRAFATA DE 200,94 MP PROPRIETATE PARTICULARA ZOLOTOI NICOLAE SI ROXANA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M,

str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp,

proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu menţiunea că, în cazul în care parcela se învecinează în lateral cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii, având faţade c n ferestre ale camerelor de locuit, se va solicita acordul notarial al vecinilor.

Terenul este proprietate Zolotoi Nicolae si Roxana conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. l U4/25.11.2003, la biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminita

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei

Urbanism, d-lui Zolotoi Nicolae, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA
NR 197/23.06.2004


 


Bd. Tomis nr. Sl;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                         ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 47821/20.04.2004


 


REFERAT

Urmare   solicitării   domnului   ZOLOTOI   NICOLAE   privind   avizarea   si   aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -   LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în

suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Zolotoi Nicolae si Roxana confonn contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.1114/25.11.2003 la biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminita.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim de înălţime de

P+l-2 etaje

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 200,94 mp, se afla in

municipiul Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Frunzelor.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime de

P+M , cu destinaţia de locuinţa . Este propusa alinierea construcţiei la str. Frunzelor . Proiectul

propune realizarea unei locuinţe cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE R.G.U.(aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre sud a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus =P+M

POT existent = O                      P.O.T. propus = 39 %

CUT existent = O                     C.U.T. propus = 0,71

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Situaţia existenta

Tipul de proprietate a terenurilor

Reglementari

Echiparea tehnico-edilitara

Secţiune prin teren

Plan parter

Faţada principala


 

Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr.835/12.03.2004

Contract de vânzare cumpărare nr. 1114/25.11.2003

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana conform contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr.1114/25.11.2003, la biroul notarului public Darie Ruxandra, cu menţiunea că, în cazul în care parcela se învecinează în lateral cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii, având faţade ca. ferestre ale camerelor de locuit, se va solicita acordul notarial al vecinilor.

DIRECTOR ADJ. URBANISM, George CIOCOIU


 


ŞEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


RAPORT

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanisticde Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 ,

teren în suprafaţă de 200,94 mp,

proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana.

Văzând Expunerea de Motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre si proiectul de Hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.1114/25.11.2003, la biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminita.

Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime de P+M , cu destinaţia de locuinţa . Este propusa alinierea construcţiei la str. Frunzelor . Proiectul propune realizarea unei locuinţe cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului de Urbanism pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.l 114/25.11.2003, la biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminita.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Avizam   favorabil   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   documentaţiei   Plan Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢA P+M, str. Frunzelor nr. 80 , teren în suprafaţă de 200,94 mp, proprietate particulara Zolotoi Nicolae si Roxana conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr.l 114/25.11.2003, la biroul notarului public Darie Ruxandra-Luminita .

Bd. Trimis nr. 5hFax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANiA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru Calota

 


PUD

- LOCUINȚA P+M

PLAN

URBANISTIC

DE DETALIU

- 3. Reglementari


LEGENDA:

------- LIMITA ZONEI STUDIATE

— • — LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE f    J - CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

I    H - CONSTRUCȚII PROPUSE - IMOBIL - P+M SI MAGAZIE

▼    - ACCES PRINCIPAL

V    - ACCES SECUNDAR

l- A    - TROTUAR, CAROSABIL

SCARA 1 500


PR.NR

31/2003

FAZA

P.U.D.

NUMELE

SEMNAT

DATA

TITLUL PLANȘEI:

întocmit

C ARH MARIA BANU

MARTIE

REGLEMENTARI

Desenat

C ARH. MARIA BANU

2004

A3