Hotărârea nr. 195/2004

HOTARARE PRIVIND CESIONAREA CONTRACTULUI DE LEASING FINANCIAR NR.56743/27.04.2004 CATRE R.A.T.C CONSTANTA


ROMÂNIA

judeţul constanta municipiul constanta CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind cesionarea contractului de leasing financiar nr.56743/27.04.2004 către R.A.T.C. Constanta

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara la data de

23.06.2004;


 


Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre prin care se propune cesionarea contractului de leasing financiar nr.56743/27.04.2004, avizul favorabil al Comisiei nr.l Buget-Finante si al cel al Comisiei Juridice nr.5;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.j art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se aproba Contractul de Leasing Financiar nr.56743/27.04,2004, modificat prin Actul adiţional nr.81039/18.06.2004 incheiat intre Municipiul Constanta si S.C. DUNĂREA S.A., Radu Ştefan Mazăre fiind imputernicit sa semneze contractul in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art.2.Se cesionează toate drepturile si obligaţiile ce decurg din contractul de leasing financiar nr.56743/27.04.2004 având ca obiect "închirierea in sistem de leasing a obiectului de leasing prezentat in Anexa l", parte integranta a contractului nr.56743/27.04.2004, in favoarea R.AT.C Constanta, începând cu data aprobării prezentei hotărâri.

Art.3. Pentru buna desfăşurarea a contractului Municipiul Constanta hotărăşte avalizarea biletelor la ordin emise ca modalitate de plata de RATC in favoarea S.C. DUNĂREA S.A. in baza contractului de leasing financiar nr.56743/27.04.2004, pentru ;valoarea totala de 3.05 6.967 euro inclusiv TVA.Biletele-la ordin vor fi emise in ' conformitate cu graficul de plaţi ce constituie anexa nr.2 la contractul de leasing financiar,

Art.4.Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, RATC, S.C.Dunarea S.A., in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de_____ consilieri din 27 de membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr 195/23.06.2004românia

judeţul constanta

municipiul constanta

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA


RAPORT

Privind cesionarea contractului de leasing financiar nr.56743/2 7.04.2 004 către RATC Constanta

Având in vedere prevederile art.38 alin.l lit.j din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, Consiliul local are iniţiativa si poate hotărî cu respectarea legislaţiei in vigoare in toate problemele de interes local, printre care poate sa hotărască in privinţa transportului public de calatori;

Ţinând cont de faptul ca R.A.T.C. Constanta, regie înfiinţata prin hotărâre a consiliului local in vederea vederea prestării de servicii publice de transport local in folosul si in interesul colectivităţii locale are ca principal obiectiv activitatea de transport local;

Luând in considerare contractul de leasing financiar nr.56743/27.04.2004 încheiat intre S.C. DUNĂREA S.A. si Municipiul Constanta, pentru o mai buna administrare propunem cesionarea tuturor drepturilor si obligaţiilor stipulate în contract in favoarea R.A.TC. Constanta.


 


DIRECTOR ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA,

CONSTANTIN RACU


 


 


 


Bd Tomisnr. 51 ;Fax: 0040-41-70S101; Tel: 0040-41-708105:8700 CONSTANTA-ROMÂNIAromânia

judeţul constanta CONSILIUL LOCAL COMISIA JURIDICA

 


AVIZARE

Analizând referatul Direcţiei APL prn care se propune
aprobarea cesiunii tuturor drepturilor si obligaţiilor ce decurg din
contractul de leasing financiar nr.56743/27.04.2004, încheiat intre
S.C. DUNĂREA S.A. si MUNICIPIUL CONSTANTA, având ca
obiect includerea in sistem de leasing a obiectului de leasing
prezentat in Anexa nr.l, parte integranta a contractului
nr.56743/27.04.2004, in favoarea RATC Constanta, Comisia avizează
favorabil proiectul de hotărâre privind cesionarea

contractului nr.56743/27.04.2004, in favoarea RATC Constanta.

Bd.Tomisnr. Sl;Faxi 0040 -41 -708101; Tel: 0040 -41- TOS 105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


PRESEDINTE COMISIE,