Hotărârea nr. 19/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN BD. FERDINAND NR.89, BL.A3,SC.A, ET.7, AP.32, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM NR.296/2001

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL FERDINAND NR.89, BL.

A3, SC. A, ETAJ l, AP. 32, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC

DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN

H.C.L.M. NR.296/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 7553 / 2004, Referatul Serviciului Juridic nr. 99122 / 2002 si Referatul nr. 6424 / 2004 al R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

Având in vedere contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4533/22.12.2003;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea parţiala din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Ferdinand nr. 89, bl. A3, se. A, etaj 7, ap. 32, compus din trei camere si dependinţe, cu suprafaţa utila de 63,08 mp si balcoane cu suprafaţa de 16,62 mp, cu număr de inventar 10901 si valoare de inventar 619.893 lei;

Art. 2 - Se modifica poz. 22 din anexa 3 a H.C.L.M. nr. 296 / 2001 in sensul ca se va citi valoarea de inventar de 314.715 lei;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numiţilor Cutitaru Constantin si Doina, domiciliaţi in Constanta, b-dul Ferdinand nr. 89, bl. A, se. A, etaj 7, ap. 32, Direcţiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

                                                                  MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.19/17.02.2004

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu si Referatul R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea parţiala a imobilului din b-dul Ferdinand nr. 89, bl. A3, se. A, etaj 7, ap. 32, compus din trei camere si dependinţe, cu suprafaţa utila de 63,08 mp si balcoane cu suprafaţa de 16,62 mp, cu număr de inventar 10901 si valoare de inventar 619.893 lei si modificarea poz. 22 din anexa 3 a H.C.L.M. nr. 296 / 2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 314.715 lei.

 PRIMAR,
RADU STEFAN MAZARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU

REFERAT

Privind radierea imobilului situat in

b-dul Ferdinand nr.89, bl.A3, se. A, etaj 7, ap. 32

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat

al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 2137 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa nr. 3 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.- Direcţia Fond Locativ;

Conform Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4533 / 22.12.2003 la Biroul Notarului Public Florin Visan;

Prin referatul nr. 6424 / 2004, R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta cere radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Ferdinand nr. 89, bl. A3, se. A, etaj 7, ap. 32, cu număr de inventar 10901 si valoare de inventar 619.893 lei, compus din trei camere si dependinţe, cu suprafaţa utila de 63,08 si balcoane in suprafaţa de 16,62mp;

Deoarece la acest număr de inventar figurează doua apartamente in Inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 anexa 3 poz. 22, cu o valoare totala de 934.608 lei, va rămâne in patrimoniu un apartament, cu valoare de inventar de 314.715 lei.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind:

- aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Ferdinand nr. 89, bl. A3, se. A, etaj 7, ap. 32, cu număr de inventar 10901 si valoare de inventar 619.893 lei,

- modificarea poz. 22 din anexa 3 a H.C.L.M. nr. 296 / 2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi 314.715 lei


DIRECTOR PATRIMONIU
Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin 


CONSILIER JURIDIC
Andrei Sozanski


ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela Gherlan