Hotărârea nr. 181/2004

HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE!315,62 MP , SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , DE-A LUNGUL DN3 DE LA LIMITA LOCALITATII VALUL LUI TRAIAN PANA LA BSN CONSTANTA IN VEDEREA MODERNIZARII SISTEMULUI GSM PRIN CONSTRUIREA UNEI RETELE DE CABLURI TELEFONICE DE INTERCOMUNICATIE CU FIBRE OPTICE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat privind concesionare prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice ;

Văzând prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor precum si H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadra de aplicare a Legii nr.219/1998;

Urmarea solicitării adresate de către SC ORANGE ROMÂNIA SA , înregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 25803/20.02.2004 si in baza prevedrerilor din Legea nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , se va elabora proiectul de hotărâre " privind concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice ".

In temeiul art.46 alin.5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind : " concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice " .


PRIMAR,
 


RADU ŞTEFAN MAZARE


 

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA                                                                                        

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                  

CONSILIUL LOCAL                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de!315,62 mp ,

situat in Municipiul Constanta , de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian

pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei

reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;
Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico - sociale, Buget Finanţe, Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public ;

Având in vedere prevederile Legeii nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , ale Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor precum si ale H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de Aplicare a Legii nr.219/1998;

In temeiul prevederilor art.38, lit. „h" si art.46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - Se aproba concesionare prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice , conform planurilor anexa , ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. - Durata concesionarii este pe o perioada de 49 ani .

Art.3. - Consiliul Local al Municipiului Constanta aproba ca preţul concesiunii sa fie la nivelul stabilit printr-un raport de evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 " privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile - terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Constanata ".

Art.4. Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Direcţiei Patrimoniu, in vederea ducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

CONSTANTA

NR. 181/ 08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul urmărire si executare contracte

REFERAT


Proiectul " INSTALARE FIBRA OPTICA ORANGE MSC BUCURESTI - BSC CONSTANTA " face parte dintr-un program amplu de modernizare si dezvoltare a telecomunicaţiilor in tara noastră .

ORANGE ROMÂNIA S.A isi propune construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie ,, compusa din cabluri cu fibre optice , care va asigura modernizarea sistemului GSM cat mai apropiat de standardele internaţionale .

In cadrul programului de dezvoltare urmează sa se instaleze intre localităţile Bucureşti si Constanta, un cablu cu fibra optica ca va interconecta echipamentele intre cele doua centre..

Urmarea solicitării adresate de către SC ORANGE ROMÂNIA SA , inregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 25803/20.02.2004 si in baza prevederilor art. 12 , lit e , din Legea nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , se va elabora proiectul de hotărâre " privind concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1471,44 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice ".

Pe acest teren se intenţionează sa se realizeze un proiect ce are ca obiect realizarea unei reţele de cabluri cu fibre optice ce va interconecta centralele telefonice digitale instalate in localităţile Bucureşti si Constanta .

Terenul luat in considerare in vederea concesionarii prin licitaţie publica situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice aparţine domeniului privat al Municipiului Constanta .

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1471,44 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice " .


 


ŞEF SERVICIU, CAMELIA DUDAS


DIRECTOR, CONSTANTIN BABUŞ