Hotărârea nr. 173/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI DE SERVICII, CONSTANTA, BD. TOMIS CARTIER PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA DE 158144 MP, PROPRIETATE PRIVATA.

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII,

Constanţa, bd. Tomis cartier Palazu Mare, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

Analizând cererea adresata de prin care se solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII, Constanţa, bd. Tomis, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

Pe acest amplasament se propune realizarea un or construcţii noi cu regim de inaltime , cu destinaţia de complex comercial şi de servicii, compus din: staţie de benzină, complex comercial şi parcări.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului Urbanism , privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII, Constanţa, bd. Tomis, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 46 alineatul 5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII, Constanţa, bd. Tomis, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

                                                             PRIMAR,
                                                                  RADU STEFAN MAZARE           


 


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII,

Constanţa, bd. Tomis cartier Palazu Mare, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in sedin ta ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metod ologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de

SERVICII, Constanţa, bd. Tomis cartier Palazu Mare, teren în suprafaţă de 158144 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre , cu menţiunea respectării condiţiilor din avize.

Terenul este proprietate Alexa Gheorghe, Maticiuc Ion, Husein Ozghen şi Strutinsky Gabriel conform contractelor de vânzare - cumpărare autentificate sub nr. 1953, 891, 879, 878, 888, 881, 893, 892, 894, 897, 886, 885, 2011 şi 889/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif, conform contractelor de vânzare - cumpărare autentificate sub nr. 1297, 1206 şi 1296/2003 la Biroul Notarului Public Mariana Mihăescu, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1593/2003 la Biroul Notarului Public Bratu Daniel şi conform procesului verbal de licitaţie nr. 63801/2003.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dior. Alexa Gheorghe, Maticiuc Ion, Husein Ozghen şi Strutinsky Gabriel,    in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

       CONSTANTA
           
NR173/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 46501/01.04.2004

Urmare solicitării privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII, Constanţa, bd. Tomis cartier Palazu Mare, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Alexa Gheorghe, Maticiuc Ion, Husein Ozghen şi Strutinschy Gabriel conform contractelor de vânzare — cumpărare autentificate sub nr. 1953, 891, 879, 878, 888, 881, 893, 892, 894, 897, 886, 885, 2011 şi 889/2003 la Biroul Notarului Public Mariana losif, conform contractelor de vânzare - cumpărare autentificate sub nr. 1297, 1206 şi 1296/2003 la Biroul Notarului Public Mariana Mihăescu, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1593/2003 la Biroul Notarului Public Bratu Daniel şi conform procesului verbal de licitaţie nr. 63801/2003.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona mixtă - instituţii, servicii, comerţ şi spaţii verzi amenajate,

conform PUZ - Palazu Mare III.

Folosirea actuala a terenului - terenul este parţial ocupat de un post de transformare, sediul fostului CAP şi

clădirile anexe acestuia.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 158144 mp, se afla in partea de nord-

vest a municipiului Constanta, spre Palazu Mare. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Tomis (DN2A) cu o

deschidere de 340 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de inaltime , cu

destinaţia de complex comercial şi de servicii, compus din: staţie de benzină, complex comercial şi parcări .

Este propusa păstrarea unui spaţiu de protecţie la bd. Tomis (DN2A) realizat prin retragerea terenului cu

22,00 m din axul bd. Tomis (DN2A). Proiectul propune amplasarea complexului comercial şi de servicii în

zona de vest a parcelei, având următoarele distanţe faţă de limita de proprietate: 15 m de la limita de sud -vest,

12-25 m de la limita de nord. Staţia de benzină este amplasată în partea de est a lotului, av and o retragere de

35 m de la bd. Tomis (DN2A) şi 29 m de la limita de nord-est a parcelei. Circulaţiile carosabile şi pietonale

vor ocupa o suprafaţă de 68644 mp. Suprafaţa de teren de 26600 mp va fi amenjată ca spaţii verzi. Proiectul

propune amenajarea a 1950 locuri de parcare în interiorul proprietăţii.

Au fost anexate în copie avizele obţinute pentru PUZ - Palazu Mare III, urmând ca la faza de autorizare să fie

obţinute avizele conform certificatului de urbanism.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre vest a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 18 m.

P.O.T. propus = 40%

C.U.T. propus = 0,50

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Plan de încadrare în PUZ - Palazu Mare

Situaţia existenta se. l :2000

Regimul juridic şi circulaţia terenurilor se. 1:1000

Reglementari se. 1:1000

Reglementări edilitare se. l: 1000


Piese scrise


Plan circulaţii se. 1:1000

Memoriu justificativ Certificat urbanism


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL şi de SERVICII, Constanţa, bd. Tomis cartier Palazu Mare, teren în suprafaţă de 158144 mp, proprietate privată.


DIRECTOR  URBANISM
Ing. NICOLAE NEMIRSCHI

 

Elaborat,
Cristina ŞTAMAT

 


ŞEF SERVICIU URBANISM, C.Arh. Simona BERCU