Hotărârea nr. 170/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E, SPATII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI DOUA STATII GPL, STR. BABA NOVAC, ZONA ENERGIA - LOTIZARE COMPOZITORILOR - ANL, TEREN IN SUPRAFATA DE 45463,27 MP, PROPRIETATE BARBU PARASCHIVA SI SERBAN ALEXANDRU

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi

DOUĂ STAŢII GPL,

str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru.


Analizând cererea adresata de prin care se solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢH COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUĂ STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru .

Pe acest amplasament se propune realizarea unei lotizări în vederea obţinerii a 52 de loturi pentru construirea de locuinţe, spaţii comerciale, birouri, staţii distribuţie carburanţi şi staţii LPG.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Serviciului Urbanism , privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUITE CARBURANŢI şi DOUĂ STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 3 II N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 46 alineatul 5 din Legea nr.2 1 5/200 1, privind Administraţia Publica Locala ;

Initiez proiectul de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUĂ STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru .

 

 

PRIMAR,

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

                        Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUA STAŢII GPL,

str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 08.04.2004 .

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si comp letarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUA STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona 'Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre , cu menţiunea respectării condiţiilor din avize şi cu precizarea că noul aliniament al terenului va fî retras cu 15-17 m din axul străzii Baba Novac, iar construcţiile adiacente străzii vor fi amplasate cu o retragere de 5,00 m de la noul aliniament Ia stradă.

Terenul este proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru conform contractelor de vânzare -cumpărare autentificate sub nr. 4705/2002 şi nr. 755/2003 la Biroul Notarului Public Ifrim Valerică şi, respectiv, Mariana losif.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei.  BARBU PARASCHIVA şi Dlui. ŞERBAN ALEXANDRU,    in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 3 1 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR               CONSTANTA
             
NR170/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 25633/01.04.2004

Urmare solicitării adresate de Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUĂ STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona Energia - lotizare Compozitorilor - ANL, teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru conform contractelor de vânzare — cumpărare autentificate sub nr. 4705/2002 şi nr. 755/2003 la Biroul Notarului Public Ifrim Valerică şi, respectiv, Mariana losif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E  .

Folosirea actuala a terenului — terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 45463,27 mp, se afla in municipiul Constanta. Terenul

urmăreşte aliniamentul la strada Baba Novac.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei lotizări în vederea obţinerii a 52 de loturi pentru construirea de

locuinţe, spaţii comerciale, birouri, staţii distribuţie carburanţi şi staţii LPG . Proiectul propune obţinerea a 47 loturi pentru locuinţe

P+l E, construirea unui spaţiu comercial parter în suprafaţă de 2400 mp cu parcările şi accesele afere nte, construirea unui imobil de

birouri P+3E în suprafaţă de 800 mp. Se propune amplasarea unei staţii distribuţie carburanţi în suprafaţă de 183 mp şi a două staţii

GPL în suprafaţă de câte 4,00 mp.

în incintă se vor realiza străzi de 6,00 m lăţime pentru accesul la loturi.

Având în vedere că strada Baba Novac este propusă pentru lărgire, noul aliniament al terenului va fi retras cu 15 -17 m din axul

străzii Baba Novac, iar construcţiile adiacente străzii vor fi amplasate cu o retragere de 5,00 m de la noul aliniament la

stradă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E pentru locuinţe, P pentru spaţiu comercial, P+3E pentru birouri.

P.O.T. propus = 28,74 %

C.U.T. propus = 0,53

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

Situaţia existenta se. l :500

Tipul de proprietate asupra terenurilor se.l :500

Reglementari se. l: 500

Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism

Aviz de principiu Agenţia de Protecţie a Mediului nr. 3295/2003

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+l E, SPAŢII COMERCIALE, BIROURI P+3E, STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI şi DOUĂ STAŢII GPL, str. Baba Novac, zona Energia \- lotizare Compozitorilor - ANL. teren în suprafaţă de 45463,27 mp, proprietate Barbu Paraschiva şi Şerban Alexandru, cu manliunea respectării condiţiilor din avize .

DIRECTOR URBANISM
Ing. NICOLAE NEMIRSCHI

                                                 ŞEF SERVICIU URBANISM

C. Arh. Simona Bercu

Elaborat,                                                                                              

Cristina STAMAT