Hotărârea nr. 167/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII P,STR. PROGRESULUI COLT CU STR. LILIACULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 280 MP, PROPRIETATE SC CITYHALL INTERMED SRL


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P,

str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp proprietate SC CITYHALLINTERMED SRL

Analizând cererea adresata de prin care se solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P, str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL

Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P, cu destinaţia de spaţiu comercial şi prestări servicii.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si ana lizand referatul Serviciului Urbanism , privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P, str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 46 alineatul 5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P,

str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL.

                                                                 
                                                  PRIMAR,
                                      RADU STEFAN MAZARE 


 


Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P,str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P, str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele : ROMTELECOM nr. 198/2004 şi RAJA nr. 152 / 6837 / 2004.

Terenul este proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 83/2004 la Biroul Notarului Public Veronica Petrescu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CITYHALL INTERMED SRL, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                   SECRETAR

 

CONSTANTA
    
NR.167/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr.46093/01.04.2004

Urmare solicitării adresate de SC CITYHALL INTERMED SRL privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi PRESTĂRI SERVICII P, str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC CITYHALL INTERMED SRL conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 83/2004 la Biroul Notarului Public Veronica Perrescu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 280 mp, se afla in municipiul Constanta zona

Km 5. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Progresului cu strada Liliacului cu o descidere de 28,30 m /

25,30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P, cu destinaţia de

spaţiu comercial şi prestări servicii. Este propusa alinierea construcţiei la trotuarul de la intersecţia celor două străzi cu o

retragere de 2,70 m de la strada Progresului şi de 5,30 m de la strada Liliacului . Construcţia va avea accese pentru

piatoni din ambele străzi.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R. 525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa pe toată suprafaţa terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P.

P.O.T. propus = 100 %

C.U.T. propus = 1,00

Documentaţia prezentata conţine :

Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 379/2004

Piese desenate

-  Plan de încadrare în zonă

-  Situaţia existenta se. l: 200

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se.l:500

-  Reglementari se. 1:200
Avize utilităţi

RAJA nr. 152/6837/2004 SC ELECTRICA nr.3022238/2004 ROMTELECOM nr. 198/2004 RADET nr. 1434/2004

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare  Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL şi

PRESTĂRI SERVICII P, str. Progresului colţ cu str. Liliacului, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate SC
CITYHALL INTERMED SRL, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele : ROMTELECOM nr. 198/2004, RAJA
nr. 152/6837/2004.                                        


 


 


DIRECTOR URBANISM


Ing. NICOLAE NEMIRSCHI

 


ŞEF SERVICIU URBANISM
 
C.Arh. Simona BERCU


Elaborat, Cristina STAMAT