Hotărârea nr. 162/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SPATIU COMERCIAL, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, SITUAT IN STR. FARULUI NR. 20, PROPRIETATE PARTICULARA GIGA GHEORGHE SI ZOITA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU COMERCIAL,

teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20,

proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa

Analizând documentaţia prin care se solicita aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu — SPAŢIU COMERCIAL, teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20, proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa conform contractului de vânzare cumpărare nr. 794/04.06.2003, autentificat de notar public Cătălina Vonica.

Se propune realizarea unui spaţiu comercial in continuarea locuinţei. Obiectivul nou propus amenajat, se va integra si armoniza cu cele existente in zona.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr.2 si analizând referatul Biroului Urbanism , privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU COMERCIAL, teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20, proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa conform contractului de vânzare cumpărare nr. 794/04.06.2003, autentificat de notar public Cătălina Vonica.

Având in vedere Legea nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul art. 28 alineatul 5 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala ;

Initiez proiectul de hotarire privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU

Bd. Tomis nr. 5I;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


COMERCIAL, teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20, proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa conform contractului de vânzare cumpărare nr. 794/04.06.2003, autentificat de notar public Cătălina Vonica.

PRIMAR,
RADU STEFAN MAZARE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU COMERCIAL,

teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20,

proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU COMERCIAL, teren in suprafaţa de 300 mp, situat in str. Farului nr. 20, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate particulara Gîgă Gheorghe şi Zoiţa conform contractului de vânzare cumpărare nr. 794/04.06.2003, autentificat de notar public Cătălina Vonica

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Gîgă Gheorghe, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA     

NR162/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA