Hotărârea nr. 157/2004

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT

REGIA AUTONOMA. "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT "

B-dul l Mai nr.21, B1.H18, parter
NR............ /2004


ANEXA NR. l LA H.C.L.M.NR.157/2004


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR                                 SPATII DE LOCUIT

 

NR. CRT.

ADRESA SPAŢIULUI

NR. CAMERE

PERSOANA CĂREIA l S-A REPARTIZAT

1.

Str.George Enescu nr. 33

3 camere+dep=78.68 mp. Curte=53.00 mp.

lonescu Constantin

2.

AI. Dealului nr.3,bl.B,ap.136

1 cam.+dependinte=14.10mp.

Velicu Lutmila

3.

Str. Avram lancu nr.14

4 camere+dependinte=1 06,49 mp. Curte=208,00 mp.

Croitoru Mirela

4.

Str. Constantin Bratescu nr.19,et!

3 camere +dependinte=99.89 mp.

Onofrei Elena

5.

Str.Cristea Georgescu nr. 13, partere

3 cam.+dep.=69,66 mp. Curte=23,00 mp.

Constantin Silviu

6.

Str. Călăraşi nr. 10, parter

2 cam.+dep.=57,70 mp. Beci=10,50mp. Curte=13,00 mp

Baciu Măria

7.

B-dul.Tomis nr.121,et.2

1 carn.+ctep.=37.51 mp.

Moldoveanu Marisu Leonard

8.

Str.Dragos Vodă nr.5,et.2

1 cam.+dep.=34,70 mp.

Rumega Mirela

9.

Str. Constantin Bratescu nr.18,et.1

1 cam.+dep.=38.87 mp. curte=10.00 mp.

Zaharia Aurel

10.

Str.Luntrei nr.2,et.1

2 cam.+dep.=54.91 mp. curte=7.00 rnp.

Aurel Mihai Ciorobea

11.

Str.Nicolae Titulescu nr.19

2 cam.+dep.=45.17 mp. curte=14.00 mp.

Cojocaru Gheorghe


12.

Str.Dimitrie Cantemir nr.4

3 cam.+dep.=74,00 mp.

Dobre Adrian Laurentiu

13.

Str.îon Lahovari nr.47

1 cam.+dep.=28.64 mp. curte=9.00 mp.

Stifier Mihaela

14.

Str.OIteniei nr.11

3 cam.+dep.=64,03 mp. curte=84,00 mp.

Ismail Sabrie

15.

Str.Vasile Parvan nr.8

2 cam.+dep.=27,80 mp.

Ilie Maricica

16.

Dr.Bagdazarnr.1,bI.G3,ap.24

1 cam.+dep.=27,87 mp.

Peicu lonut

17.

Str.Dr.Cantacuzino nr.1,et.2

1 cam.+dep.=28.35 mp.

Tanase Georgeta

18.

Sos. Mangaliei nr.53, parter

i cam.+dep.=23,00 mp. Curte=41 ,00 mp.

Andronache Ion

* Spaţiul este notificat in baza legii nr. 10/2001, contractul de închiriere urmând a inceta de plin drept fără instanţa de judecata la data punerii in posesie a persoanei care revendica.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


NR.157/08.04.2004


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spatii de locuit

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din 08.04. 2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Direcţiei Administrare Imobile -Serviciul Imobile din cadrul R.A.-E.D.P.P. nr.4145/01.04.2004 Constanta prin care se propune repartizarea unor spatii de locuit, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuţiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanta cu modificarea corespunzătoare a organigramei aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal.

Văzând prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, Ordonanţa de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor precum si prevederile OUG nr.8/11.03.2004.

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit, a procesului verbal al Comisiei de fond locativ - spatii de locuit din data de 30.03.2004 si raportul Comisiei nr.5 -juridica.

In temeiul prevederilor art.38, lit. "f si "s" art. 46, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se anulează poziţia nr. 5, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 408/21.11.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in sos. Mangaliei nr.53, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art. 2 - Se anulează poziţia nr. 13, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 70/2004 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str. Vasile Parvan nr.8, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Ari 3 - Se anulează poziţia nr.6., din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.354/10.2003 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str .Ion Lahovari nr.47,et.l, precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere

Art.4.- Se anulează poziţia nr.12, din anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 70/2004 privind repartizarea spaţiului de locuit situat in str .Revoluţiei nr.39,precizam ca nu s-a încheiat contract de închiriere.

Art. 5 - Se aproba repartizarea unor spatii de locuit situate pe raza Municipiului Constanta, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuţiilor ce-i revin.

Art. 6 - Secretariatul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare( Direcţiei Administrarea Imobilelor din cadru! R.A.E.D.P.P.in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 23 consilieri din 31 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, CONSTANTA
NR.157/ 08.04.2004