Hotărârea nr. 150/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004 RECTIFICAT SI A LISTEI SUPLIMENTARE DE UTILAJE ALE S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE SAU LOCALE : CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL C-ŢA AGENTUL ECONOMIC: S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. ADRESA : CONSTANŢA, PIAŢA OVIDIU NR.9 COD FISCAL    R 1875349


ANEXĂ LA HCLM NR150/08.04.2004


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2004

- milioane lei -

Indicatori

Nr. rd.

BVC aprobat 2004

BVC rectificat 2004

0

1

 

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.!3)

01

75.000

75.000

1. Venituri din exploatare, din care

02

70.000

70.000

a) Venituri din act.de bază

03

36.000

36.000

b) Venituri din alte activităţi

04

34.000

34.000

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

- subvenţii de prod.şi activ

06

 

 

- subvenţii ptr.acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

07

 

 

- transferuri

08

 

 

- prime acordate de la Bug. statului

09

 

 

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

2. Venituri financiare

12

5.000

5.000

3. Venituri excepţionale

13

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.!5+rd.35+rd.36)

14

116.000

130.200

1 .Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

109.500

110.200

a) Cheltuieli materiale

16

74.200

74.200

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

30.000

30.000

- salarii brute

18

22.650

22.650

- contrib.asig.soc.de stat

19

5.086

5.086

- ajutor şomaj

20

680

680

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1997

21

1.584

1.584

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUGnr. 102/1 999

23

 

 

- fond special de susţinere a învăţ. de stat conf.OG nr.75/1999

24

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanel

25

640

840

d) Cheltuieli prevăz. in Legea bugetului de stat nr.507/2003

26

360

360

din care: - transferuri sau subvenţii

27

 

 

e) cheltuieli de protocol

28

 

 

f) cheltuieli reclamă şi publicitate

29

500

1.000

g) cheltuieli de sponsorizare

30

 

 


h) tichete de masă

31

3.800

3.800

i) alte cheltuieli, din care

32

 

 

- taxe ptr. activ de expl. a resurselor minerale

33

 

 

- redevenţa din cesionarea bunurilor publice

34

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

6.500

20.000

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

-41.000

- 55.200

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

V.ACOPERIREA   PIERDERILOR  DIN  ANII PRECEDENŢI

40

42.000

58.361

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001), din care

42

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

b)    Acoperirea   pierderilor   contabile    din   anii precedenţi

44

 

 

c)  Alte  rezerve  constituite  ca  surse  proprii  de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active,  respectiv  aferente  facilităţilor  fiscale   la impozitul pe profit

45

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

 

 

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul   soc.naţ.,   companiilor  naţionale   şi   soc. cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f

49

 

 

VIII.       SURSE       DE       FINANŢARE       A INVESTIŢIILOR, din care

50

405.211

406.405

1 . Surse proprii

51

6.147

 

2. Alocaţii de la buget

52

10.000

10.000

3. Credite bancare

53

24.162

 

- interne

54

24.162

 

- externe

55

 

 

4. Alte resurse

56

364.902

396.405

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care

57

405.211

406.405

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

381.049

406.405

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

24.162

 

- interne

60

24.162

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE , din care

62

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1 . Venituri totale

67

75.000

75.000

2. Costuri aferente volumului de activ.

68

116.000

130.200

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

280

280


4. Număr mediu personal total, din care

70

290

290

5. Fond salarii,din care

71

22.650

22.650

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

b) Fond de salarii aferent conducătorului ag.ec. potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

73

925

925

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drept.de natura sal., potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

103

103

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75

411

411

c)    fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

76

21.005

21.005

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

6,424

6,424

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri curente

78

259

259

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mii lei/pers.) (rd.67/rd.70) - în preţuri comparabile

79

290

290

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/ nr.persoane)

80

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1 000

81

1.547

1.736

1 1 . Plăti restante - total

82

26.300

26.300

- Preturi curente

83

 

 

- preţuri comparabile (rd.83 x indicile de creştere a preţurilor prognozat)

84

 

 

12. Creanţe restante - total

85

21.200

21.200

- preţuri curente

86

 

 

- preţuri comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preturilor prognozat)

87

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli rectificat al Societăţii Comerciale de Interes Local „Confort

Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2004 şi a listei suplimentare de utilaje

în temeiul Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, a Legii nr.507/2003 privind Bugetul de stat şi Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local Municipal Constanţa, aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa rectificat pe anul 2004.

Pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa şi-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 75.000.000 mii lei, din care:

-  venituri din activitatea de bază                   36.000.000 mii lei

-  venituri din alte activităţi                           34.000.000 mii lei

-  venituri financiare                                       5.000.000 mii lei
Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri  şi  cheltuieli sunt în sumă de

130.200.000 mii lei, din care:

-  cheltuieli de exploatare                           110.200.000 mii lei

-  cheltuieli financiare                                   20.000.000 mii lei

Astfel, se propune aprobarea unui buget având la capitolul venituri suma de 75.000.000 mii lei şi la capitolul cheltuieli suma de 130.200.000 mii lei, societatea propunându-şi o pierdere de 55.200.000 mii lei ce va fi acoperită după aprobarea bilanţului pentru anul 2004 în conformitate cu Legea nr.82/1991 Republicată art.!8(4).

La capitolul investiţii pentru anul 2004, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. şi-a
propus un volum total de cheltuieli de investiţii de 406.405 mii. lei, din care,
INVESTIŢII pentru:                                             Cheltuieli              Surse de

de investiţii           finanţare

1. Reabilitare sistem de iluminat public             99.702 mii. lei majorare capital

2.      Ranforsarea tramei stradale                         200.200 mii. lei majorare capital

3.      Pasaj Filimon Sârbu                                      10.000 mii. lei alocaţii de la buget

4.      Fântâni arteziene                                          20.000 mii. lei majorare capital

5.      Semafoare                                                    30.000 mii. lei majorare capital

6.      Indicatoare rutiere                                          5.000 mii. lei majorare capital

7.      Marcaje rutiere                                             10.000 mii. lei majorare capital

8.      Utilaje independente                                     31.503 mii. lei alte surse

în temeiul prevederilor art.46 alin.(5) din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, iniţiez prezentul proiect de hotărâre.
                                                          PRIMAR,
                                                RADU STEFAN MAZARE
 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 rectificat şi a listei suplimentare de utilaje ale S.C.I.L."Confort

Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001;

în temeiul prevederilor art.38 lit."i" şi art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2004 rectificat şi a listei suplimentare de utilaje pe anul 2004 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretariatul Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 23 consilieri din 31  membrii.

Preşedintele şedinţei,

Constanţa

Nr.150/08.04.2004