Hotărârea nr. 15/2004

HOTARARAE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIII " SISTEM DE UDAT SPATII VERZI, PARCURI CONSTANTA, FASIE B-DUL MAMAIA"

România

JUDEŢUL Constanţa

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                               

 

 

H o T ă r â r e

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  “Sistem de udat spaţii verzi, parcuri Constanţa, fâşie b-dul Mamaia”

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004 ;

            Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, rapoartele Comisiei buget-finanţe şi al Direcţiei Tehnic-achiziţii;

Analizând studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Sistem de udat spaţii verzi, parcuri, Constanţa, fâşie b-dul Mamaia”

Văzând prevederile art.40 (1) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;

            În temeiul prevederilor art.38 (2) lit.“m”, art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Sistem de udat spaţii verzi, parcuri, Constanţa, fâşie b-dul Mamaia”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei: Total:  34.406.396,93 mii lei, din care:

                                              C+M:  31.277.200,19 mii lei

ART. 2  - Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiilor Tehnic-achiziţii, Servicii Publice şi Financiara, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 31 membri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                          SECRETAR,

 

 

 

Constanţa

Nr. 15 / 17.02.2004

DEVIZ GENERAL SISTEM DE UDAT SPATII VERZI PARCURI CONSTANTA, FÂŞIE B-dul MAMAIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT

OBIECT

VALORI (mii lei)

 

VALOARE TOTALA

DIN CARE

C+M

SUPUSA LICITAŢIEI

 

1

Cap. f Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obţinerea terenului (costuri de expropiere)

0,00

0

0,00

 

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

 

 

TOTAL Cap. 1

0,00

0,00

0,00

2

Cap. 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele de racord, utilităţi exterioare

2.1.

Racorduri electrice

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

2.2.

Racorduri telefonie

0,00

0,00

0,00

2.3.

Racorduri apa

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL Cap. 2

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

3.1.

Studii de teren: geo, topo, hidro

 

 

 

 

Studiu topo

0,00

0,00

0,00

 

Studiu geo, hidro

0,00

0,00

0,00

3.2.

Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizaţii, taxa aferenta inspecţiei Inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, alte cheltuieli de aceeaşi natura in sarcina investitorului

150.000,00

0,00

0,00

3.3.

Proiectare si engineering (inclusiv plata know-how)

738.000,00

0,00

656.000,00

3.4.

Cheltuieli privind organizarea licitaţiilor pentru executarea lucrărilor

20.000,00

0,00

0,00

3.5.

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivului

80.000,00

0,00

0,00

 

TOTAL Cap. 3

988.000,00

0,00

656.000,00

4

Cap. 4. Cheltuieli pentru investiţia de baza

4.1.

Clădiri si construcţii speciale, instalatiT^Terenîe™" construcţiilor si reţele de utilităţi in zona

 

 

 

 

Ob. 1. Parc Casa de Cultura

3.471.470,00

3.471.470,00

3.471.470,00

Ob. 2. Parc Primărie

2.758.275,00

2.758.275,00

2.758.275,00

Ob. 3. Parc Gara

3.970.850,00

3.970.850,00

3.970.850,00

Ob. 4. Parc Teatru de Stat

1.979.480,00

1.979.480,00

1.979.480,00

 

Ob. 5. Fâşie spaţiu verde B-dul Mamaia

9.528.195,00

9.528.195,00

9.528.195,00

 

Ob. 6. ParcTomis II

1.950.780,00

1.950.780,00

1.950.780,00

 

Ob. 7. Staţie de pompare

820.000,00

820.000,00

820.000,00

TOTALCap4.1.

24.479.050,00

24.479.050,00

24.479.050,00

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente

80.000,00

80.000,00

80.000,00

 

TOTAL Cap. 4.2.

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

820.000,00

820.000,00

820.000,00

_____  |

4.4. l

TOTAL Cap. 4.3.                                                          |(_      820.000,00

820.000,00

820.000,00

Dotări, inclusiv utilaje si echipamente independente   j cu durata mare de serviciu                                                    30.000,00

30.000,00

30.000,00

«TOTAL Cap. 4.4.                                                                     30.000,00

30.000,00

30.000,00


 

 

 

 

 

TOTAL Cap. 4.                                                             |

25.409.050,00

25.409.050,00

25.409.050,00

TOTAL Cap 1-4                                                           26.477.050,00

25.489.050,00

26.145.050,00

5

Cap. 5. Alte cheltuieli

 

 

5.1.

Organizare de şantier

794.311,50

794.311,50

794.311,50

5.2.

Comisioane, taxe, etc.

317.724,60

0,00

0,00

 

a. Comision ISCLPUAT

185.339,35

O.OOj

0,00

b. Comision CSC

132.385,25

0,00

0,00

c. Taxa de depozitare deşeuri

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.323.852,50

0,00

0,00

 

total Cap. 5.

2.435.888,60

794.311,50

794.311,50

 

TOTAL CAP, 1-5

28.912.938,60

26.283.361,50

26.939.361,50

 

TVA 19%

5.493.458,33

4.993.838,69

5.118.478,69

TOTAL GENEfcAL INCLUSIV TVA

34.406.396,93

31.277.200,19

32.057.840,19

 

 

 

Întocmit


 S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L