Hotărârea nr. 149/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2003

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.1-BUGET FINANŢE

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2003 şi RAPORTUL ADMINISTRATORILOR prezentate de S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. Constanţa;

Considerăm necesară, oportună şi legală instrumentarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR, a BILANŢULUI, CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE ŞI NOTELE EXPLICATIVE' pentru activitatea exerciţiului financiar al anului 2003 la S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. şi aprobarea acoperirii pierderii contabile în sumă de 16.134.987 mii lei şi a rezultatului negativ obţinut din retratarea situaţiilor financiare pe anul 2002 în sumă de 42.225.793 mii lei, în conformitate cu Legea nr.82/1991, art.18 (4) modificată cu O.G. nr.61/2001 şi Republicată în anul 2002, astfel:

29.376.961 mii lei din rezerve din reevaluare

-    6.147.218 mii lei din rezerve pentru acţiuni proprii

22.836.600 mii lei din capitalul social
Total              58.360.779 mii lei

drept pentru care, în temeiul art.38 litera „J" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, iniţiem prezentul proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut în plenul Consiliului Local Municipal Constanţa (Adunarea Generală a Acţionarilor pentru S.C.I.L."ConfortUrban"-S.R.L. Constanţa).

CONSILIERI MUNICIPALI, MEMBRII AI COMISIEI NR.l.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI

ADMINISTRATORILOR şi acoperirea pierderii pentru activitatea exerciţiului

financiar al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanta pe anul 2003

Consiliul Local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de

din cadrul Comisiei nr.l, precum şi raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanţe;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.18 (4) modificată cu Ordonanţa Guvernului nr.61/30.08.2001 şi Republicată în anul 2002;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C.I.L. "Confort Urban"-S.R.L. Constanţa;

în temeiul prevederilor art.38 lit."J" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE şi RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind încheierea exerciţiului financiar al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa pe anul 2003 prezentate în Anexa nr.l care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi acoperirea pierderii pe anul 2003 în sumă de 16.134.987 mii lei şi a rezultatului negativ obţinut din retratarea situaţiilor financiare pe anul 2002 în sumă de 42.225.793 mii lei, astfel:

29.376.961 mii lei din rezerve din reevaluare

-    6. 1 47.2 1 8 mii lei din rezerve pentru acţiuni proprii

22.836.600 mii lei din capitalul social
Total               58.360.779 mii lei

Art.2. Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărâre S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat 23 consilieri din 31  membrii.

Preşedintele şedinţei,

Constanta

Nr.149/08.04.2004

S.C.I.L.

„CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2003

S.C.I.L. „Confort Urban"-S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Piaţa Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal R şi-a desfăşurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public şi Drumuri Publice, de producţie-prestaţii în construcţii, reparaţii drumuri, alei şi platforme, activitate de comerţ şi alimentaţie publică, încheind anul 2003 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societăţii comerciale de 582.323.300 mii lei constituit din active corporale, circulante şi disponibilităţi a înregistrat o creştere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 358.600.000 mii lei în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.351/2001 şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.348/2003 şi o diminuare cu acoperirea pierderii din anul precedent conform Legii nr.82/1991, art.18 (4) modificată cu Ordonanţa Guvernului nr.61/2001 şi Republicată în anul 2002, în sumă de 30.386.400 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanţa nr.178/2003.

Capitalurile proprii ale societăţii în sumă totală de 560.885.515 mii lei cuprind:

-   capital social subscris şi vărsat                                      = 582.323.300 mii lei

-   rezerve din reevaluare                                                  =   29.376.961 mii lei

-   rezerve legale                                                               =        600.814 mii lei

-   rezerve pentru acţiuni proprii                                        =     6.147.286 mii lei

-   alte rezerve                                                                  =        797.934 mii lei

-   rezultatul reportat obţinut în urma retratării

situaţiilor financiare anuale pentru anul 2002                   =   42.225.793 mii lei

_______ - rezultatul exerciţiului (pierdere)_________________ =   16.134.987 mii lei

= 560.885.515 mii lei

Menţionăm că Sistemul de Iluminat Public, Drumurile Publice, elementele de iluminat ornamental şi sursele de finanţare primite din fondul special de drumuri pentru reabilitarea pasajului DN 39 au fost trecute la capitalul public.

2. Societatea a realizat în anul 2003 o cifră de afaceri de 70.019.074 mii lei, cu o pierdere de 16.134.987 mii lei pe total activităţi.

Rezultatele financiare negative sunt urmare efectuării în cursul anului 2003 a unor cheltuieli în sumă de 18.605.246 mii lei pentru menţinere-întreţinere a Sistemului de Iluminat Public, cheltuieli în sumă de 3.939.777 mii lei pentru reparaţii la Drumurile Publice, precum şi diferenţe de curs valutar nefavorabile în sumă de


17.494.112 mii lei rezultate din actualizarea sumelor creditate pentru lucrări executate la Drumuri Publice conform contractelor încheiate exprimate în Euro şi diferenţe de curs valutar favorabile în sumă de 20.582.685 mii lei rezultate din actualizarea datoriilor eşalonate la plată pentru lucrările executate la Sistemul de Iluminat Public conform contractelor încheiate exprimate în USD.

Lucrările de menţinere-întreţinere a Sistemului de Iluminat Public, cele de reparaţii la Drumuri Publice şi diferenţele de curs valutar nefavorabile aferente au generat costuri care nu au putut fi acoperite din veniturile societăţii.

Celelalte activităţi desfăşurate de societate pe întregul an 2003 s-au încheiat cu rezultate pozitive în sumă de 3.321.463 mii lei.

Pierderea din anul curent în sumă de 16.134.987 mii lei, precum şi rezultatul negativ reportat obţinut în urma retratării situaţiilor financiare anuale pentru anul 2002 în sumă de 42.225.793 mii lei se vor acoperi în conformitate cu Legea nr.82/1991, art.18 (4) modificată şi Republicată în anul 2002, după aprobarea Consiliului Local Municipal (Adunarea Generală a Acţionarilor), astfel:

29.376.961 mii lei din rezerve din reevaluare

-    6.147.218 mii lei din rezerve pentru acţiuni proprii

22.836.600 mii lei din capitalul social
Total               58.360.779 mii lei

3. Situaţia creanţelor şi obligaţiilor se prezintă într-un curs normal al derulării circuitului financiar, înregistrându-se o creştere faţă de anul precedent la creanţe cu 119.159.437 mii lei, iar la datorii o creştere de 704.442.854 mii lei; menţionăm că datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de l an sunt în sumă totală de 988.095.964 mii lei şi se referă la sumele creditate şi eşalonate la plată pentru lucrările executate la Drumuri Publice şi respectiv Sistemul de Iluminat Public..

în relaţia cu bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj şi fondurile speciale toate obligaţiile societăţii au fost achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

în prezent se desfăşoară o acţiune de diversificare la nivelul obiectului de activitate aprobat prin statut şi de dezvoltare a reţelei proprii de unităţi de prestări servicii şi comerţ în vederea creşterii continue a cifrei de afaceri şi a eficienţei întregii activităţi, precum şi a îndeplinirii obiectivelor de reabilitare a sistemului de iluminat public şi drumuri publice în municipiul Constanţa.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Ing.Mihal Mazăre


DIRECTOR GENERAL,
Ing.Ion Tonoiu


 


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Aldea Eugenia