Hotărârea nr. 148/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII IN EVIDENTELE CONTABILE ALE S.C.I.L."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA A DIFERENTELOR REZULTATE DIN REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale;

Consider necesară, oportună şi legală instrumentarea unui proiect de hotărâre pentru aplicarea art.3 din H.G.R. nr. 1553/2003, prin care Consiliul Local al municipiului Constanţa în calitate de asociat unic al S.C.I.L. „Confort Urban"-S.R.L. să aprobe înregistrarea în evidenţele societăţii a diferenţelor rezultate din reevaluare.

Diferenţele din reevaluare pentru care se solicită aprobarea sunt de 5.166.808.066 lei la valoarea de inventar şi de 734.532.509 lei la amortizare, actualizate per 31.12.2003, conform procesului-verbal al comisiei de reevaluare din cadrul societăţii, încheiat la data de 16.02.2004 aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa din data de 27.02.2004.

Iniţiez prezentul proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut în plenul Consiliului Local.


PRIMAR,

RADU STEFAN MAZARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înregistrării în evidenţele contabile ale

S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa a diferenţelor

rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale

Consiliul Local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2004;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.l buget- finanţe, precum şi raportul Direcţiei Financiare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.l 553/1 8. 12.2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

în temeiul prevederilor art.38 lit."J" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă înregistrarea în evidenţele contabile ale S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L., a diferenţelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Art.2. Direcţia Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, S.C.I.L."Confort Urban"-S.R.L., precum şi Prefecturii judeţului Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta a fost adoptată de un număr de 23  consilieri din 31  membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


Constanţa

Nr.148/ 08.04.2004