Hotărârea nr. 14/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII"PARC DE DISTRACTII IN INCINTA PARCULUI TABACARIE"

România

JUDEŢUL Constanţa

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                           

H o T ă r â r e

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie”  

           

 

 

 Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.02.2004 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie”, precum şi studiul de fezabilitate elaborat.

Consultând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 Buget-finanţe, precum şi raportul direcţiei tehnic-achiziţii;

Având în vedere prevederile art.40 (1) din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2 lit.”m” şi art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

Hotărăşte:

 

ART. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Parc de distracţii în incinta parcului Tăbăcărie”, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre:

              Valoarea totală a investiţiei, în preţuri februarie 2004, este: 23.000.000 mii lei,

                                                                                    din care, C+M: 15.151.500 mii lei

ART.2     Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiilor Tehnic-achiziţii, Servicii Publice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

              Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27  consilieri din 31 membri.

 

 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

 

 

 

Constanta

Nr 14 /17.02.2004

Decodesign


CONT               251101107140020829007 BANCPOST - CONSTANTA

ROMÂNIA CONSTANTA STR. G ROZEST! 88  J 13/442S/1 994 C.F. R6603450 TEL.094586412 TEL./FAX.041 698008 e-mail: deco@modarex.ro


STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

l. Date generale

1.1.  Denumirea investiţiei

P.U.D. AMENAJARE PARC DE DISTRACŢII IN INCINTA PARCULUI TABACARIE

1.2.  Elaborator

S.C. DECODESIGN-A S.R.L

1.3.  Ordonator principal de credite

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 1 .4. Autoritatea contractant

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

1.5.  Amplasament

CONSTANTA, IN INCINTA PARCULUI TABACARIE

1.6.  Tema

Tema de proiectare elaborata de comun acord cu beneficiarul prevede realizarea unui parc de distracţii in incinta Parcului Tabacarie.

Parcul de distracţii va consta in delimitarea unor suprafeţe ce vor fi acoperite cu pietriş mărgăritar si pe care vor fi amplasate diverse jocuri: foisoare cu tobogane, locomotive, etc.

Nu vor fi afectate aleile pietonale, acestea vor fi amplasate pe spaţiul verde existent sau prin dezafectarea celorlalte jocuri care sunt uzate moral si fizic.

1.7.  Descrierea funcţional tehnologica

Jocurile vor fi amplasate astfel: un joc pe o suprafaţa de 400,00 mp, adică 20/20 m, doua jocuri vor fi amplasate pe cate 225,00 mp, adică 15/15 m, 13 jocuri vor fi amplasate pe cate 100,00 mp, adică 10/10 m si 2 jocuri vor fi amplasate pe cate 64,00 mp, adică 8/8 m.

Jocurile ce urmează a fi amplasate vor fi realizate din următoarele materiale: profile de otel, suprafeţe riglate din fibra de sticla divers colorate si din lemn. Jocurile sunt formate din module multifuncţionale realizate din materialele mai sus menţionate si asamblate astfel incat sa fie cat mai diverse si cat mai atractive.


2. Date tehnice ale lucrării

2.1. Suprafaţa si situaţia juridica a terenului care urmează a fi ocupata

Terenul studiat aparţine domeniului public al Primăriei Municipiului Constanta si se întinde pe aproximativ 1,5 ha.

2.2.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Terenul nu prezintă alunecări, fiind stabil din punct de vedere geotehnic.

Conform STAS 6054/77, adâncimea minima de inghet pentru zona respectiva este de 80cm.

Conform    Normativului   P100/94    -    Proiectarea    antiseismica   a    construcţiilor de   locuinţe social-culturale, agrozootehnice, industriale, amplasamentul este situat in zona "E" - coeficient de seismicitate ks = 0.12 si perioada de colt Te = 0.7 secunde.

In urma coroborării datelor tehnice din foraje făcute anterior in zona si din literatura de specialitate, rezulta ca amplasamentul se caracterizează prin litologia expusa mai jos:

a)   in suprafaţa unorizont de pământ vegetal cu grosimi de 0.5-1.Om

b)   complexul de loess galben cu intercalaţii cafenii ce se dezvolta pana la 6.0 - 8.0 m
Stratul de loess are următoarele caracteristici fizico-mecanice:

 

-  este pământ coeziv

-  are structura macroporica

-  are consistenta cuprinsa in domeniul plastic-vartos

-  este sensibil la umezire grupa A-PSU, conform Normativului P7/92 - ce prezintă tasari
suplimentare in caz de umezire numai sub încărcări transmise de fundaţii.

Pentru tasarea specifica im.3 se estimează valori de 3-4%.

c)  in baza loessului se continua stratificatia cu complexul argilos cafeniu, plastic-vartos,
constituit in suprafaţa din argila prăfoasa cafenie, apoi argila cafenie roşcata.

Nivelul pânzei freatice s-a pus in evidenta in zona sub -7.50 m.

2.3.1.    Jocurile se încadrează in pătrate limitate de borduri de gradina inspre spaţiul verde si
acoperite cu pietriş mărgăritar având dimensiunile in plan de 8/8 m, 10/10 m, 15/15 m si 20/20
m.

2.3.2.  Pentru reţele: singurele reţele sunt cele de iluminat general ale Parcului Tabacarie.

2.4.   Structura constructiva:

Structura jocurilor va fi metalica, din profile laminate, sau ţevi rotunde si dreptunghiulare, profile din lemn ecarisat sau bile geluite si din fibra de sticla.

2.5.    Principalele utilaje de dotare: nu este cazul.

2.6.    Instalaţii aferente construcţiilor: instalaţia electrica face parte din reţeaua de iluminat a
Parcului Tabacarie.

2.7.    Utilităţi: singurele reţele sunt cele de iluminat general ale Parcului Tabacarie.

3. Date privind forţa de munca ocupata după realizarea investiţiei

3.1.  Total personal, din care:

- personal de execuţie: 45 de persoane

3.2.  Locuri de munca nou create: pentru întreţinere si supraveghere - 2 persoane


4.  Devizul general al investiţiei

Valoarea totala a investitiei= 23.000.000 (mii lei)

5.  Principalii indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

5.1.   Valoarea totala

Pentru preturi in EURO la data de 09.02.2004; 1 EURO= 40.974 lei - construcţii- montaj = 15.151.500 (mii lei)

5.2.    Eşalonarea (INV/C+M)
-Anul 1=15.151.500 (mii lei)

5.3.    Durata de realizare (luni)= 6 luni

5.4. Capacităţi (in unităţi fizice)
Dotari= 6.100.000 (mii lei)

6.   Finanţarea investitiei= 23.000.000 (mii lei) de la bugetul local

7.   Avize si acorduri

B. PIESE DESENATE

1.        Plan de in cadrare in zona 1/10000

2.    Plan general 1/500


ÎNTOCMIT,  MARIUS IUGA